یکشنبه , ۳ دلو ۱۳۹۵
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد معرفی داوطلبان کانکور واجد شرایط به موسسات تحصیلات عالی خصوصی
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد معرفی داوطلبان کانکور واجد شرایط به موسسات تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد معرفی داوطلبان کانکور واجد شرایط به موسسات تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد معرفی داوطلبان کانکور واجد شرایط به موسسات تحصیلات عالی خصوصی

به اطلاع آنعده از داوطلبان کانکور سال 1395 که واجد شرایط به موسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شده و فورم شمولیت از اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی را اخذ نموده اند، رساینده می شود که لست معرفی شان به موسسات تحصیلات عالی خصوصی،از وب سایت وزارت تحصیلات عالی نشر گردیده است.

بناً شاملان این کتگوری مطلع باشند.

برای دانلود تمام نتایج کانکور اینجا را کلیک کنید کلیک کنید

برای معلومات بیشتر همیشه با صفحه رسمی کانکور باشد لینک صفحه فیسبوک کانکور صفحه رسمی کانکور

فیفختیلیصحت هسسوم / نوتنهوپ باختنا یصوصخ هجیتنروکناک یتلودهلمکم ترهش  ید یآهرامش
یلیصحت هتشرهسسوم مسا یلیصحتتیدلودلومسا
20% فیفختقوقحبتاکتنمتراپید لویس فرص
یارب روکذ یحنهوپ یرینجنا نوتنهوپ لباک
309.53دادادخلعل ناخفطل اللهH010271891
رو کذ یارب20
فیفخت %40 و ثانا یارب
قوقح مولعو یسایسناتسناغفاتنمتراپید یمومع فرص
یارب یحنهوپروکذ یژولوتاموتس نوتنهوپ
304.37یلع هعمجفصادمحمیلودمحاH010136672
ف یفخت25%یرنیجناملاستنمتراپید کیزف فرص
یارب روکذ یحنهوپ سنیاس نوتنهوپ تاره
255.22للاجدیس نیدلامیحر دمحاریهشدمحاH240104783
یارب 18 روکذ یارب فیفخت %25 ثاناسنیاسرتویپمکنادراکتنمتراپید یسور یحنهوپ
نابز یاه یجراخ نوتنهوپ لباک
253.63لامک نیدلانیمادمحمدلایمدمحمH010233334
ف یفخت20%یرنیجناداشرهوگتنمتراپید یزیدویج فرص
یارب یحنهوپروکذ نیمز یسانش نوتنهوپ نایماب
249.35یبلک نیسحقحسا یلعظیفح اللهH010059525
ف یفخت15%بطتوعدتنمتراپید هیئاصحا
رتویپمکو یحنهوپ داصتقا نوتنهوپ نایماب
249.18مدقدمحم فسویهشفنبH010002316
ف یفخت%60 ی لا50مزیلانروژسونافتنمتراپید هرادا و
یسامولپید یحنهوپ قوقح نوتنهوپ راهرگنن
247.33لگ ملعاقآرونرکاذ دمحاH010089087
ف یفخت10%بطبلاغتوتیتسنا یاهرنه ابیز عیانصو لباک247.018راتسلادبعملاغ قورافهنیمH010200468
ف یفخت10%بطبلاغتوتیتسنا یژولانکت و رتویپمک لباک242.86زیزعلادبعرصانلادبعدحلاادبعH010083049
یارب 18 روکذ یارب فیفخت %25 ثاناسنیاسرتویپمکنادراکتوتیتسنا یاهرنه ابیز عیانصو لباک240.397یجاح دمحمادگاللهزیزعبیبح اللهH0102729810
ف یفخت40%سنیاسرتویپمکهناخ رونتوتیتسنا یاهرنه ابیز عیانصو لباک239.625لاوم داددمحم لیهسثراولادبعH0100647011
ف یفخت15%سنیاسرتویپمکناتسجرغدجاو طیارش هب تاسسؤم همین یلاع راخت239.513فراعدمحممسب اللهنینزانH1501007312

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: