شنبه , ۵ حمل ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > کاریابی > بست های کادری وزارت تحصیلات عالی افغانستان
بست های کادری وزارت تحصیلات عالی  افغانستان

بست های کادری وزارت تحصیلات عالی افغانستان

بست کادری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی تعلیمات اختصاصی :

دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نابینایان یک بست

متقاضیان ازتاریخ /1/سرطان/ الی/30/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

03 سرطان 1394

بست های کادری موسسه تحصیلات عالی سرپل

موسسه تحصیلات عالی سر پل برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی جیولوجی ومعادن :

دیپارتمنت تفحص واکتشاف مواد مفیده جامد دو بست

دیپارتمنت اکتشاف واسخراج ساحات نفت گازدار سه بست

متقاضیان ازتاریخ /3/سرطان/ الی/13/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

03 سرطان 1394

بست های کادری پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری ساختمانی :

دیپارتمنت مهندسی دو بست

پوهنحی تعلیم وتربیه :

دیپارتمنت جغرافیه یک بست

متقاضیان ازتاریخ /3/سرطان/ الی/3/اسد /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

03 سرطان 1394

بست کادر علمی پوهنتون فاریاب

پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زراعت :

دیپارتمنت مالداری یک بست

متقاضیان ازتاریخ /1/سرطان/ الی/10/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

02 سرطان 1394

بست کادر علمی پوهنتون فاریاب

پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری :

دیپارتمنت سیول دو بست

پوهنحی تعلیم وتربیه :

دیپارتمنت کمپیوترساینس یک بست

متقاضیان ازتاریخ /1/سرطان/ الی/30/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

بست های کادر علمی پوهنتون کندهار

پوهنتون کندهار برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی حقوق:

دیپارتمنت قضا وحارنوالی یک بست

پوهنحی تعلیم وتربیه : دیپارتمنت ثقافت اسلامی دو بست

دیپارتمنت آموزش کمپیوتر دو بست

پوهنحی ژورنالیزم : دیپارتمنت رادیو تلویزیون یک بست

پوهنحی اقتصاد: دیپارتمنت انتروپیونرشیپ یک بست

پوهنحی شرعیات: دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک بست

پوهنحی انجنیری: دیپارتمنت مهندسی یک بست

پوهنحی کمپیوترساینس: دیپارتمنت نت ورکینگ دو بست

دیپارتمنت دیتابیس دو بست

پوهنحی طب: دیپارتمنت پاراکلینیک یک بست

دیپارتمنت صحت عامه یک بست

دیپارتمنت اورتوپیدی یک بست

متقاضیان ازتاریخ /3/جوزا/ الی/31/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

31 جوزا 1394

بست کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار دوم در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زبان و ادبیات:

دیپارتمنت پشتو یک بست

متقاضیان ازتاریخ /27/جوزا/ الی/13/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

25 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون لغمان

پوهنتون لغمان برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر و لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زراعت:

دیپارتمنت محیط زیست یک بست

پوهنحی ادبیات وعلوم بشری:

دیپارتمنت لایبری وانفارمیشن ساینس یک بست

متقاضیان ازتاریخ /25/جوزا/ الی/19/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

23 جوزا 1394

بست کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی:

دیپارتمنت روابط بین المللی یک بست

متقاضیان ازتاریخ /19/جوزا/ الی/19/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

23 جوزا 1394

بست کادر علمی پوهنتون هرات

پوهنتون هرات برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر و لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی علوم اجتماعی:

دیپارتمنت جامعه شناسی یک بست

متقاضیان ازتاریخ 23/جوزا /الی 13/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

بست های کادر علمی پوهنتون شیخ زاید

پوهنتون شیخ زاید برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زراعت:

دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی یک بست

پوهنحی وترنری:

دیپارتمنت کلینیک یک بست

پوهنحی کمپیوترساینس:

دیپارتمنت کمپیوترساینس عمومی دو بست

پوهنحی زبان ادبیات:

دیپارتمنت اردو یک بست

دیپارتمنت انگلیسی یک بست

دیپارتمنت پشتو یک بست

متقاضیان ازتاریخ 19/جوزا/ الی/19سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

20 جوزا 1394

بست کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زبان ادبیات:

دیپارتمنت اسپانیوی یک بست

متقاضیان ازتاریخ /18/جوزا/ الی/18/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

20 جوزا 1394

بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی سمنگان

موسسه تحصیلات عالی سمنگان برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی تعلیم وتربیه:

دیپارتمنت آموزش کمپیوتر یک بست

متقاضیان ازتاریخ /19/جوزا/ الی/19/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

20 جوزا 1394

بست کادری پوهنتون ننگرهار

پوهنتون ننگرهار برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر و لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری:

دیپارتمنت مهندسی یک بست

متقاضیان ازتاریخ /20/جوزا /الی/30/جوزا /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

بست های کادر علمی پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ برای سال 1394 بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی حقوق:

دیپارتمنت حقوق عامه وروابط بین المللی یک بست

دیپارتمنت حقوق جزا وحقوق خصوصی یک بست

پوهنحی علوم اجتماعی:

دیپارتمنت روانشناسی یک بست

پوهنحی شرعیات:

دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک بست

پوهنحی اداره وپالیسی عامه:

دیپارتمنت پالیسی عامه یک بست

پوهنحی تعلیم وتربیه:

دیپارتمنت روانشناسی یک بست

دیپارتمنت تاریخ یک بست

دیپارتمنت فرهنگ وعلوم اسلامی یک بست

دیپارتمنت فزیک رشته کمپیوترساینس یک بست

پوهنحی زبان ادبیات:

دیپارتمنت دری دو بست

دیپارتمنت اوزبکی دو بست

پوهنحی کمپیوترساینس:

دیپارتمنت انجنیری نرم افزار سه بست

پوهنحی زراعت:

دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی یک بست

پوهنحی اقتصاد:

دیپارتمنت اداره ومنجمنت دو بست

دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری یک بست

پوهنحی ژورنالیزم:

دیپارتمنت ژورنالیزم یک بست

دیپارتمنت روابط عمومی یک بست

متقاضیان ازتاریخ 13/جوزا/الی13/سرطان/1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

12 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زراعت:

دیپارتمنت بایوتکنالوژی تولید تخم های بزری یک بست

متقاضیان ازتاریخ 12/جوزا/ الی12/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

11 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد

. پوهنحی جیولوجی ومعدن:

. دیپارتمنتمضامین عمومی تخنیکی رشته فزیک یک بست

. دیپارتمنت محیط زیست یک بست

. پوهنحی تعلیم وتربیه:

. دیپارتمنت کمپیوترساینس یک بست

. دیپارتمنت زبان ادبیات ترکمنی یک بست

. دیپارتمنت ادبیات دری یک بست

. پوهنحی علوم اجتماعی:

. دیپارتمنت ثقافت اسلامی یک بست

. متقاضیان ازتاریخ /11/جوزا/ الی/22/جوزا /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

07 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی ساینس:

دیپارتمنت ریاضی چهار بست

دیپارتمنت کیمیا پنج بست

دیپارتمنت فزیک چهار بست

دیپارتمنت بیولوژی دو بست

پوهنحی زبان ادبیات:

دیپارتمنت ترکی دو بست

پوهنحی زراعت:

دیپارتمنت علوم حیوانی دو بست

متقاضیان ازتاریخ /6/جوزا /الی/6/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

06 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون تخار

پوهنتون تخار برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر و ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی تعلیم و تربیه :
دیپارتمنت آموزش کمپیوتر یک بست
متقاضیان ازتاریخ /5/جوزا/ الی/14/جوزا /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

بست های کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی ارزگان

مؤسسه تحصیلات عالی ارزگان برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر و ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی تعلیم و تربیه :
دیپارتمنت انگلیسی یک بست
دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی دو بست
پوهنحی زراعت :
دیپارتمنت اگرانومی سه بست
دیپارتمنت هارتیکلچر پنج بست
متقاضیان ازتاریخ 6/ جوزا/ الی/ 6/سرطان/1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند
04 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر و ماستر برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی زراعت:
دیپارتمنت علوم حیوانی یک بست
دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی یک بست
متقاضیان ازتاریخ /3/جوزا/ الی/13/جوزا /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.
03 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی زبان ادبیات:
دیپارتمنت چینایی یک بست
متقاضیان ازتاریخ /2/جوزا/ الی/2/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.
02 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون فاریاب

پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی ادبیات وعلوم بشری:
 دیپارتمنت ثقافت اسلامی دو بست
 دیپارتمنت ژورنالیزم سه بست
پوهنحی زراعت:
 دیپارتمنت مالداری یک بست
متقاضیان ازتاریخ /2/جوزا /الی/2/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به
پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنحی تعلیم وتربیه:
 دیپارتمنت کمپیوترساینس دو بست
 دیپارتمنت تعلیمات عمومی پنج بست
پوهنحی حقوق:
 دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی دو بست
پوهنحی انجنیری:  دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی یک بست
 دیپارتمنت سیول یک بست
 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی یک بست
پوهنحی اقتصاد:
 دیپارتمنت مالی وبانکداری سه بست
 دیپارتمنت محاسبه ومنجمنت دو بست
 دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر دو بست
پوهنحی زراعت:
 دیپارتمنت بادغداری دو بست
 دیپارتمنت حفاظه نباتات دو بست
 دیپارتمنت جنگلات دو بست
متقاضیان ازتاریخ /26/ثور /الی/26/جوزا /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.
02 جوزا 1394

بست های کادر علمی پوهنتون کندز

پوهنتون کندز برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی کمپیوترساینس:
دیپارتمنت سیستم های معلوماتی دو بست
پوهنحی زراعت:
دیپارتمنت حفاظه نباتات یک بست
دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی دو بست
دیپارتمنت باغداری یک بست
دیپارتمنت مالداری دو بست
پوهنحی وترنری:
دیپارتمنت وقایوی سه بست
دیپارتمنت پاراکلینیک سه بست
پوهنحی ستوماتولوژی: دیپارتمنت جراحی سه بست
دیپارتمنت اطفال سه بست
پوهنحی اقتصاد: دیپارتمنت اقتصاد ملی دو بست
دیپارتمنت امور مالی وبانکی دو بست
پوهنحی تعلیم وتربیه: دیپارتمنت روانشناسی یک بست
متقاضیان ازتاریخ /2/جوزا/ الی/2/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: