جمعه , ۵ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > کاریابی > بست های کادری وزارت تحصیلات عالی افغانستان
بست های کادری وزارت تحصیلات عالی  افغانستان

بست های کادری وزارت تحصیلات عالی افغانستان

بست کادری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی تعلیمات اختصاصی :

دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نابینایان یک بست

متقاضیان ازتاریخ /1/سرطان/ الی/30/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

03 سرطان 1394

بست های کادری موسسه تحصیلات عالی سرپل

موسسه تحصیلات عالی سر پل برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی جیولوجی ومعادن :

دیپارتمنت تفحص واکتشاف مواد مفیده جامد دو بست

دیپارتمنت اکتشاف واسخراج ساحات نفت گازدار سه بست

متقاضیان ازتاریخ /3/سرطان/ الی/13/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

03 سرطان 1394

بست های کادری پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری ساختمانی :

دیپارتمنت مهندسی دو بست

پوهنحی تعلیم وتربیه :

دیپارتمنت جغرافیه یک بست

متقاضیان ازتاریخ /3/سرطان/ الی/3/اسد /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

03 سرطان 1394

بست کادر علمی پوهنتون فاریاب

پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زراعت :

دیپارتمنت مالداری یک بست

متقاضیان ازتاریخ /1/سرطان/ الی/10/سرطان /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

02 سرطان 1394

بست کادر علمی پوهنتون فاریاب

پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری :

دیپارتمنت سی