یکشنبه , ۱ اسد ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > بست های کادر علمی سال 1394
بست های کادر علمی سال 1394

بست های کادر علمی سال 1394

بست های کادر علمی سال 1394

پوهنتون تخار برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی حقوق :  دیپارتمنت حقوق خصوصی یک بست متقاضیان ازتاریخ /25/حمل /الی/10/ثور /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون پروان برای سال 1394 بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی علوم اجتماعی: دیپارتمنت جغرافیه یک بست متقاضیان ازتاریخ /11/حمل/الی/11/ثور/1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون ننگرهار برای سال 1393 برای باراول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی ژورنالیزم:  دیپارتمنت عمومی یک بست متقاضیان ازتاریخ /15/حمل/الی/15/ثور /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون تخار برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی انجنیری:  دیپارتمنت جیولوژی ومعدن یک بست متقاضیان ازتاریخ /17/حمل /الی/17/ثور /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. موسسه تحصیلات عالی فراه برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی تعلیم وتربیه:  دیپارتمنت کیمیا یک بست  دیپارتمنت بیولوژی یک بست  دیپارتمنت انگلیسی یک بست  دیپارتمنت ریاضی یک بست  دیپارتمنت فزیک یک بست پوهنحی زراعت:  دیپارتمنت اقتصاد زراعتی یک بست متقاضیان ازتاریخ /24/حمل /الی/24/ثور /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون فاریاب برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی انجنیری:  دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی رشته ریاضی یک بست متقاضیان ازتاریخ /29/حمل /الی/10/ثور /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون بغلان برای سال 1394 برای بار مجدد در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماستر ولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی زراعت: دیپارتمنت علوم حیوانی دو بست متقاضیان ازتاریخ/ 1/ثور/ الی/ 10/ثور /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند. پوهنتون کابل برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترولیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد. پوهنحی کمپیوترساینس:  دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی سه بست  دیپارتمنت انجنیری نرم افزار یک بست  دیپارتمنت سیستم های معلوماتی یک بست  دیپارتمنت کمپیوترساینس یک بست متقاضیان ازتاریخ /1/ثور /الی/1/جوزا /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: