پنج شنبه , ۳ حمل ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > سوالات کانکور جغرافیه > حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان
حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان

حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان

 

 1– جغرافیه فزیکی علمیست که ازاندازه ،جسامت ودیگرخصوصیات اقمار،ستارها وجمله صورفلک بحث میکند.
2– فاصله وسطی زمین ازآفتاب(149)میلیون کیلومترمیباشد.
3– حرکت انتقالی زمین بدورافتاب درظرف(365)روز و(6)ساعت صورت میگیرد.
4– حرکت وضعی زمین باعث بوجودآمدن شب وروزمیگردد.
5– نورآفتاب درظرف(8)دقیقه و(17)ثانیه به زمین میرسد.
6– کاینات عالم نجوم وستاره شناسی ازآلمان بودوچنین نظرداشت که درفضای کاینات یاابرهای سیا دارای غبار،مانندذرات کوچک جامدوجود داشت ودراثرجاذبه باهم یکجاشدند درسال (1755)میلادی.
7– لاپلاس عالم وریا فلان مشهورفرانسوی درسال(1795م) درباره مبدأنظام شمسی نظرداد: نظام شمسی درمرحله نخستین خودعبارت ازابر(سحاب)بصورت کتله آتش مانند،که حرارت بسیارزیادبود ،وجود داشت.
8– نظرلاپلاس دوموضوع ازنجوم را تحلیل نمیتوانست  1- حرکت محوری آفتاب  2- مدارسیارات
9– فرضیه پلانتزمل:جمپرلین ومالتون امریکایی درسال(1900م) نظردادن که : ستاره گان ابری (سحابی)درفضای کاءنات بطورذرهای زردوجود داشت که حاشیه آنرابازوهای مارپیچ(سبیرل) به استقامت های متناظرتشکیل میداد.
10– فرضیه تایدل: چین وجزیره امریکایی فرضیه پلانتزمل راتایید وتقویت کرده گفتند که آفتاب درکاۀنات مانندیک جسم(شعله سرخ)وجود داشت امایک کیله بزرگ دیگرسماوی ازپهلوی آن به فاصله نسبتآ دورگذشت مدروخدر درسطح آن شد.
11- لاگیرامریکایی ازعقیده برآنست که درفضأ سنگ های آسمانی وجود دارد، آفتاب وسیارات ازآنهاتشکیل گردیده اند.
12- هاربیگر معتقداست که درفضای جهان فضای نیبولامانند(ستاره های ابری ) گنکره ها(حلقه ها)که جسامت آن مانندکتله زمین بودوجود داشت وسبب تجزیه وانفجارکتله آفتاب گردید.
13- اجسام سماوی به چهاردسته تقسیم شده اند.1 منظومه های سماوی 2سیارات 3 اتحاردمهتاب 4 شهاب ثاقب یاستاره های دنباله دار.
14- حرارت درسطح آفتاب (6000)درجه سانتی گیراد میباشدوبه استقامت مرکز به میلیون ها درجه میرسد.
15- علمای نجوم شناسی وستاره طبقات خارجی آفتاب رابه سه طبقه متمایزتقسیم بندی کرده اند. 1 فوتوسفیر2کرموسفیر3کارونا(تاج آفتاب)
16- قسمت اعظم کرموسفیر را%70 هایدروجن تشکیل داده است.
17- آفتاب حرکت محوری خودرادرظرف(24)روز و(16)دقیقه تکمیل مینماید.
18- کوچکترین سیاره نظام شمسی عبارت از(عطارد)میباشد که (58)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد. ونزدیکترین سیاره به آفتاب میباشد.
19- عطارد سیاره است که حرکت وضعی واتقالی خودرادریکوقت تکمیل میکند.
20- قسمت اعظم گازات نظام شمسی را(%55هایدروجن)و(%44هیلیوم)تشکیل میدهد.
21- سیارۀ زهره (108)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد.
22- مریخ دارای دوقمربوده و(227)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد.
23- بزرگترین سیاره نظام شمسی مشتری نام دارد ودارای(12)قمرمیباشد. و(778)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد،حرکت وظعی اش درظرف(9)ساعت و(50)دقیقه وحرکت انتقالی اش در(4333)روز(12سال میشود)صورت میگیرد وحرارتش فوق العاده زیاد وزندگی درآن ناممکن است.
24- بعدازمشتری زهل بزرگترین سیاره نظام شمسی میباشد(ازنگاه جسامت)ودرفاصله ازآفتاب ششمین سیاره است.
25- بدور زحل دوحلقه سفیدودرخشان موجوداست ودارای(10)قمرمیباشدو(1428 )میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد.
26- اورانوس دارای (5)قمربوده. حرگت وظعی (10 ساعت و44دقیقه)وحرکت انتقالی در(84سال و7)روزصورت میگیرد.
27- نپتون دارای (2)قمربوده ،ازنگاه جسامت درجه چهارم سطح آن خیلی گرم زندگی ناممکن میباشد وازسمت شرق بطرف غرب حرکت میکنند.
28- پلوتودرسال(1932)توسط تومیاق کشف شد. آخرین ودورترین سیاره نظام شمسی بوده(5614)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد هوا وقمرندارد.
29- نزدیکترین جسم سماوی به زمین عبارت ازآفتاب میباشد.و(49)مرتبه نظربه زمین خوردترست.
30- علت آبی دیدن آسمان ازسطح زمین عبارت ازموجودیت آبهای سطح زمین میباشد.
31- اگرزمین دربین آفتاب ومهتاب قرارگیردونوربه مهتاب نرسدخسوف(مهتاب گرفتگی)روخ میدهد.
32- اگرمهتاب دربین زمین وآفتاب قرارگیردونورآفتاب به زمین نرسدحادثه کسوف(آفتاب گرفتگی)روخ میدهد.
33- بطلموس متقدبودکه زمین درمرکز نظام شمسی قراردارد.
34- نظریه بیظوی بودن مدارهای سیارات نظام شمسی توسط (ژان کپلر)ارایه گردید.
35- نخستین بارنظریه کروی بودن زمین را(فیثاغورث)اظهارکرد.
36- افتادگی قطبین(21.62)کیلومترمیباشد.
37- بزرگی وجسامت زمین راباراول بطلموس موردبحث ومطالعه قرارداد،ومحاسبه اش (4)مرتبه خوردترازمحاسبه اصلی زمین بود.
38- کپلرشارگردتایکوبود.
39- زمین یگانه سیاره برای زندگی وحیات بشری بوده جیوفزیک دانان ضخامت زمین را واحداندازه گیری همه سیارات نظام شمسی دانسته اند.
40- زمین(10322000)مرتبه ازآفتاب کوچکتراست. وبصورت عموم دارای پنج نوع حرکت میباشد.1حرکت وظعی2حرکت انتقالی3حرکت نوسانی4حرکت زمین جانب ویگا5حرکت زمین باسحابه کهکشانی به استقامت نامعلوم.
41- مساحت سطح زمین(5109.10بتوان 8کیلومترمربع)حجم زمین(108332.10بتوان 12کیلومترمربع)میباشد.
42- زمین ازطرف غرب بطرف شرق بدورمحورش دوران وحرکت میکند.
43- درچهاردقیقه یکدرجه طول البلدازمقابل شعاع آفتاب میگذرد. ودر(24)ساعت (360)درجه طول البلدازمقابل شعاع آفتاب میگذرد.
44- علت پارچه شدن سنگهادربیابان عبارت ازاختلاف درجه حرارت درجریان شب وروزمیباشد.
45- طول مدارزمین(931)میلیون کیلومترمیباشد.
46- زمین درمدارهستوی خودفی ساعت(92.8)کیلومتررابدورآفتاب می بیماید.
47- برادلی(انگلیسی)حرکت انتقالی زمین رادرسال(1727م)نظربه قایل شعاع ستاره گان رابه اثبات رسانید.
48- درحصه اوج(بلندترین)فاصله زمین ازآفتاب(151)میلیون کیلومترمیباشد. ودرحصه حضیض(پاین ترین)زمین ازآفتاب (149)میلیون کیلومترمیباشد.
49-مرادازاعتدال (مساوی شدن شب وروز)در دروز اول بهاروروز اول خزان میباشد.
50- اعتدال دراوایل ماه حمل و اوایل ماه میزان امکان بذیراست.
 51- اگردرنصف کره شمالی تابستان باشددرنصف کره جنوبی  کره زمین زمستان است .
52- انقلاب شمسی تابستان وزمستان دراوایل سرطان وجدی صورت میگیرد.
53- ازلحاظ فیصدی(%71)روی زمین راآبو(%29)آنراخشکه تشکیل میدهد.
54- مساحت قاره آسیا(44.2)میلیون کیلومترمربع میباشد.
55- مساحت قاره امریکای شمالی وجنوبی(42.3)میلیون کیلومترمربع میباشد.
56- مساحت قاره افریقا(29.8)میلیون کیلومترمربع میباشد.
57- مساحت قاره اروپا(10)میلیون کیلومترمربع میباشد.
58- مساحت قاره آسترالیا(9.000)میلیون کیلومترمربع میباشد.
59- مساحت قطب جنوبی انترکتیکا (13.3)میلیون کیلومترمربع میباشد.
60- مساحت بهرالکاهل(180)میلیون کیلومترمربع میباشد.
61- مساحت بهراطلس وبهرمنجمدشمالی (106.5)میلیون کیلومترمربع میباشد.
62- مساحت بهرهند(75.0)میلیونکیلومترمربع میباشد.
63- مجموعه مساحت زمین(510.5)میلیون کیلومترمربع میباشد.
64- مساحت کل خشکه زمین(148.6)میلیون کیلومترمیباشد.
65- مساحت کل ابهار(بحرهای)کره زمین(361.5)میلیون کیلومترمیباشد.
66- قانون سه گانه کبلرراجع به حرکات سیارات بدورآفتاب میباشد.
67- سیارات نظام شمسی به ترتیب عبارتنداز1عطارد2زهره3زمین4مریخ5مشتری6زهل7اورانوس8نپتون9پولوتو.که تعدادآنها(9)سیاره میباشد.
68- هرگاه زمین دارای حرکت انتقالی نمی بودچه روخ میداد؟   ماه،فصل وسال نمی بود.
69- بصورت عموم درنظام شمسی (31)قمروجود دارد.
70- طول یک سال نوری درحدود(9)تریلیون کیلومترمیباشد.
71- فوتوسفیرعبارت ازطبقه سطحی آفتاب میباشد.
72- سلسله جبال بزرگ سطح زمین به دوگروپ تقسیم شده اند.که عبارتنداز1سلسله آلپ وهمالیه2حلقه بزرگ کوهستانی سواحل بزرگ (بهرالکاهل)
73- خطیکه زمین رابه دوحصه(دونیم کره شمالی وجنوبی)تقسیم میکندعبارت ازخط استوأمیباشد.
74- درمناطق تکتونیکی معاونین دریابه زاویه قایمه(%90)بدریای اصل وصل میشوند، درکشورمامثلادربامیان وتمام سلسله هندوکش .
75- دریاهای که دارای شبکه پنجه یی باشنددرمناطق رسوبی دیده میشود.
76- درکدام یک ازمناطق ذیل معاونین دریاقوسهای منظم وغیرمنظم راتشکیل میدهد؟ درمناطق آتشفشانی.
77- تراکم دریادرکدام مناطق زیادتر است ؟ درمناطق رسوبی
78- اشت