شنبه , ۳۱ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > خصوصي > خصوصی

خصوصی

معلومات گرفته شده از

مجموع موئسسات تحصیلات عالی خصوصی که در وزارت تحصیلات عالی ثبت و راجستر شده و طبق قانون حق  فعالیت را دارند

موئسسات تحصیلات عالی خصوصی در شهر کابل
شماره  نام موئسسه تحصیلات عالی رشته ها
1 پوهنتون کاردان اداره تجارات
کمپیوترساینس
انجنیری
قانون
2 پوهنتون آمریکایی کمپیوترساینس
اداره تجارات
علوم اجتماعی
حقوق و علوم سیاسی
3 پوهنتون باختر اقتصاد
انجنیری
ژورنالیزم
حقوق وعلوم سیاسی
دیپارتمنت کمپیوتر
ماستری در رشته اداره و تجارت
ماستری در رشته کمپیوتر ساینس
4 مؤسسه تحصیلات عالی میوند اقتصاد
کمپیوترساینس
5 پوهنتون کاتب علوم اجتماعی
علوم سیاسی
کمپیوترساینس
طب معالجوی
حقوق
ماستری در اقتصاد و جامعه شناسی
ماستری حقوق و علوم سیاسی
6 مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ طب معالجوی
7 مؤسسه تحصیلات عالی مریم اقتصاد وتجارت
حقوق و علوم سیاسی
کمپیوترساینس
8 پوهنتون خاتم النبیین فقه وحقوق
علوم سیاسی وجامعه شناسی
کمپیوترساینس
طب معالجوی
ماستری در رشته های حقوق و علوم سیاسی
قابلگی
تکنالوژی طبی
اقتصاد
9 مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام اداره تجارات
کمپیوترساینس
10 مؤسسه تحصیلات عالی خاوران درحالت تعلیق است
11 مؤسسه تحصیلات عالی رنا اقتصاد 
حقوق وعلوم سیاسی
کمپیوترساینس
12 پوهنتون دعوت انجنیری
حقوق وعلوم سیاسی
شرعیات
ژورنالزیم
فارمسی
اقتصاد
بدون تعیین رشته ها
13 پوهنتون دنیا کمپیوترساینس
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
14 تحصیلات عالی سپین غر شعبه کابل طب معالجوی
ستوماتولوژی
تکنالوژی طبی
15 موسسه تحصیلات عالی سلام انجنیری
شرعیات
حقوق وعلوم سیاسی
کمپیوترساینس
اقتصاد
16 موسسه تحصیلات عالی تابش شرعیات
اقتصاد
ژورنالیزم
حقوق
17 موسسه تحصیلات عالی کاروان حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
کمپیوترساینس
18 موسسه تحصیلات عالی   مشعل علوم سیاسی
مدیریت تجارت BBA
ژورنالزیم
19 موسسه تحصیلات عالی  خانه نور اقتصاد
کمپیوترساینس
20 موسسه تحصیلات عالی غرجستان حقوق وعلوم سیاسی
کمپیوترساینس
مدیریت تجارت 
اقتصاد
21 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب کمپیوتر ساینس
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
22 موسسه تحصیلات عالی ابن سینا حقوق
اقتصاد ومدیریت
علوم اجتماعی
انجنیری
کمپیوتر ساینس(تکنالوژی معلوماتی،سافتویر انجنیری)
مترجمی انگلیسی
علوم سیاسی
ماستری در روابط بین الملل
23  دانشگاه آزاداسلامی ایران شعبه کابل         سیول انجنیری
  ماستری مدیرت تجارت 
 ماستری  روابط بین المللی  
   ماستری   حقوق جزا  
24 موسسه تحصیلات عالی  گوهرشاد حقوق وعلوم سیاسی      
حسابداری مالی واداره و تجارت
انچینیری
اقتصادومدیریت
۲۵ موسسه تحصیلات عالی ازهر تعلیم وتربیه
حقوق وعلوم سیاسی
26 موسسه تحصیلات عالی کابورا فارمسی
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
27 موسسه تحصیلات عالی خوارزمی کمپیوترساینس
علوم سیاسی
اقتصاد
28  شعبه موسسه تحصیلات عالی غالب طب
طب دندان
حقوق
اقتصاد
29 شعبه موسسه تحصیلات عالی آریانا طب
حقوق
انجنیری
اقتصاد
30 موسسه تحصیلات عالی جامعه المصطفی  
31 دانشگاه  پیام نور  
32 موسسه تحصیلات عالی میهن تکنالوژی طبی
طب دندان
فارمسی
33 موسسه تحصیلات عالی عروج حقوق
اقتصاد
۳۴ موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی انجینیری
کمپیوتر ساینس
حقوق
اقتصاد
۳۵ موسسه تحصیلات عالی افغان انجینیری
شرعیات
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
36 موسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
37 موسسه تحصیلات عالی شرق اقتصاد
Disaster manaement, computer science
38 موسسه تحصیلات عالی ملی طب
حقوق
39 موسسه تحصیلات عالی افغان سویس طب معالجوی
طب دندان 
40 موسسه تحصیلات عالی ام القری اقتصاد 
حقوق
41 موسسه تحصیلات عالی زاول حقوق 
طب
42 موسسه تحصیلات عالی استقامت انجینیری
حقوق و علوم سیاسی
۴۳ موسسه تحصیلات عالی جهان اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
۴۴ موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغانستان حقوق و علوم سیاسی
 
 
۴۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی استقلال حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
کمپیوتر ساینس
اقتصاد
۴۶ پوهنتون یومف سویس شعبه کابل ماستری در اداره و تجارت
 
۴۷ موسسه تحصیلات عالی اهل بیت حقوق
 
۴۸ موسسه تحصیلات عالی فانوس ژورنالیزم و ارتباطات
۴۹ موسسه تحصیلات عالی بامیکا حقوق و علوم سیاسی
موئسسات تحصیلات عالی خصوصی در ولایت بلخ
1 مؤسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین بلخی حقوق وعلوم سیاسی
طب
تعلیم و تربیه
اقتصاد
ژورنالیزم 
2 مؤسسه تحصیلات عالی سادات انجنیری
کمپیوتر ساینس
شرعیات
کمپیوترساینس
3 پوهنتون  آریا طب معالجوی
حقوق وعلوم سیاسی
انجنیری
کمپیوترساینس
اقتصاد
4 موسسه تحصیلات عالی تاج طب
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
5 موسسه تحصیلات عالی  راه سعادت حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
انجینیری
تعلیم و تربیه
6 شعبه موسسه تحصیلات عالی ابن سینا علوم اجتماعی
اقتصاد
کمپیوتر ساینس
حقوق و علوم سیاسی
موئسسات تحصیلات عالی خصوصی در ولایت ننگرهار
1 پوهنتون خراسان اقتصاد
علوم بشری
کمپیوتر ساینس
انجنیری
2 موسسه تحصیلات عالی سپین غر طب معالجوی
ستوماتولوژی
تکنالوژی طبی
3 مؤسسه تحصیلات عالی آریانا  انجنیری
حقوق وعلوم سیاسی
طب معالجوی
اقتصاد
4 موسسه تحصیلات عالی الفلاح اقتصاد
انجنیری
حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
ژورنالیزم
5 موسسه تحصیلات عالی روشان طب
فارمسی
اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی 
6 موسسه تحصیلات عالی التقوا حقوق و علوم سیاسی 
اقتصاد
 
موئسسات تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات
1 موسسه تحصیلات عالی اشراق حقوق وعلوم سیاسی
انجنیری
روانشناسی
ادبیات
شرعیات 
اقتصاد
2 موسسه تحصیلات عالی غالب طب معالجوی
حقوق وعلوم سیاسی
طب دندان
اقتصاد
کمپیوترساینس
3 موسسه تحصیلات عالی جامی  انجنیری
اقتصاد
حقوق وعلوم سیاسی
شرعیات
زراعت
4 موسسه تحصیلات عالی آسیا انجنیری
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
5 موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری حقوق وعلوم سیاسی
انجینیری
علوم اجتماعی
کمپیوترساینس
6 موسسه الغیاث شرعیات
حقوق و علوم سیاسی
7 موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق زبان و ادبیات(دیپارتمنت ژورنالیزم و انگلیسی)
اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
موئسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت دایکندی
1 موئسسه تحصیلات عالی ناصرخسرو حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
تعلیم و تربیه
موئسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت خوست
1 موئسسه تحصیلات عالی پامیر اقتصاد
کمپیوترساینس
حقوق و علوم سیاسی
زبان و ادبیات انگلیسی
2 موسسه تحصیلات عالی خصوصی احمد شاه ابدالی طب
 
 
۳ شعبه تحصیلات عالی خصوصی دعوت حقوق
انجینیری سیول
۴ شبعه موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در نیمروز
1 موسسه تحصیلات عالی بارک حقوق 
اقتصاد
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در فاریاب (میمنه)
1 موسسه تحصیلات عالی درخشان حقوق
اقتصاد
2 موسسه تحصیلات عالی رشاد اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
موسسه تحصیلات عالی هلمند (لشکرگاه)
1 موسسه تحصیلات عالی وادی هلمند طب عمومی 
شرعیات
حقوق
2 موسسه تحصیلات عالی خصوصی اراکوزیا انجینیری
تعلیم و تربیه 
حقوق
3 موسسه تصیلات عالی بست انجینیری
اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت جوزجان(شبرغان)
1 موسسه تحصیلات عالی نوایی حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
ساختمانی(صنعتی و مدنی)
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت کندز
1 شعبه تحصیلات عالی خصوصی سلام شرعیات
اقتصاد
انجینیری
حقوق و علوم سیاسی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت میدان وردک
1 شعبه تحصیلات عالی خصوصی تابش اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت فراه
1 شعبه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان علوم سیاسی
انجنیری
اقتصاد تجارتی و مدیریت
کمپیوتر ساینس
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت کندهار
1 موسسه تحصیلات عالی خصوصی میرویس نیکه طب
حقوق
2 موسسه تحصیلات عالی ملالی طب
حقوق و علوم سیاسی
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت پروان
1 موسسه تحصیلات عالی دانش حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
 
موسسه تحصیلات عالی در ولایت بغلان
1 موسسه تحصیلات عالی خصوصی حکیم سنائی طب
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
موسسه تحصیلات عالی خصوصی در ولایت تخار
۱ موسسه تحصیلات عالی خصوصی فجرستان حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
اقتصاد
۲ موسسه تحصیلات عالی راه سعادت اقتصاد
انجنیری
تعلیم و تربیه
حقوق و علوم سیاسی
۳ موسسه تحصیلات عالی خانه دانش حقوق و علوم سیاسی
 
موسسات تحصیلات عالی در ولایت کنرها
۱ موسسه تحصیلات عالی تنویر حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
موسسات تحصیلات عالی در ولایت غزنی
۱ موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
طب
موسسات تحصیلات عالی در ولایت سمنگان
۱ شعبه موسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی حقوق
اقتصاد
موسسات تحصیلات عالی در ولایت بدخشان
۱ موسسه تحصیلات عالی برنا ‍اقتصاد
 

 

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: