شنبه , ۳۱ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > سوالات کانکور دری > سوالات کانکور دری صنف دهم – چهار جوابه
سوالات کانکور دری صنف دهم – چهار جوابه

سوالات کانکور دری صنف دهم – چهار جوابه

سوالات کانکور دری صنف دهم – چهار جوابه

به نـام خدا

آب دریا را اگر نتوان کشید           هم به قدر تشنگی باید چشید

1-    تاریخ بیهقی نوشتۀ یکی از اشخاص ذیل است:

1)      ابوالفضل.         2) رودکی.        3) عطاء الملک.      4) فردوسی.

2-     جهانکشای جوینی ، اثر یکی از اشخاص زیر می باشد:

1)      عطاءالملک.       2) دقیقی.     3) ابومنصور.         4) سعدی.

3-    از آثار سنایی غزنوی است:

1)      بوستان.      2) حدیقه.         3) گلشن راز.        4) هفت اورنگ.

4-    کدام فلیسوف معروف یونان را « حکیم کلبی» می گویند ؟

1)      ارسطو.     2) دیوجانس.        3) افلاطون.         4) انشتین.

              معنی درست کلمه های زیر را دریابید!

5-     سخته:

1)      آسوده.       2) خسته.        3) سنجیده .       4) هیچ کدام.

6-     کیهان  :

1)      قیامت.        2) آسمان.       3) جهان.         4) ستارگان.

7-    خستو:

1)      ترسو.           2) نادان.        3) اقرار کننده.          4) بیان کننده.

8-    وثاق:

1)      خانه و اطاق.   2) دشت و بیابان.    3) کوه و صحرا.    4) هیچ کدام.

9-    سلب:

1)      لباس.        2) کلاه.        3) خرقه.          4) آستین

10-مکنون :

1)      زیبا.          2) کینه          3) آشکار.         4) پوشیده.

11-مرسله:

1)      گلوبند.        2) دست بند.      3) کمبر بند.         4) روی بند.

12-افتقار:

1)      پیری.                2) نا توانی.            3) درویشی.          4) هجرت.

13-طین:

1)  خاک و گِل.     2) چوب و سنگ.    3) خانه و اطاق.       4) هرسه جواب غلط است.

14-ستیغ:

1)      بیخ کوه.      2) سر کوه.        3) بین دو کوه.      4) پشت کوه.

15-غرچه:

1)     پست و زبون.    2) خوب و زیبا.    3) عاقل و هوشیار.   4) هیچکدام

16-سارا:

1)‌ ناقص.           2) خالص.            3) نا پاک.              4) مفلس.

            معنی متضاد کلمات زیر را دریابید! 

17-رنجور:

1)      مریض.               2) صحتمند.          3) خسته.           4) فرتوت.

18-شاطر:

1)      بی باک.               2) بی نوا.         3) شاهد.              4) تنبل.

19-صعب:

1)      آسان.                 2) آشکار.         3) پنهان.             4) سخت.

20-مشیب:

1)      کودکی.         2) جوانی.        3) فقیری.              4) هیچکدام.

21-سَلوت:

1)      غمگینی.       2) شادی.        3) توانائی.              4) بی ادبی.

22-ناب:

1)      پاک.        2) ناپاک.             3) بی عیب.           4) هیچکدام

23-کلمه « قلم» :

1)  اسم معنا است.   2) اسم ذات است.  ) اسم مرکب است.        4 ) اسم مکان است.

24-چو آن سر فرازی نمود این کمی/از آن دیو کردند ، از این آدمی.  درین بیت کلمات «  این و آن»

1)      ضمیر مبهم اند.   2) ضمیر مشترک اند.    3) ضمیر شخصی اند.      

 4) ضمیر اشاره اند.

25-کلمه از نظر شکل چند گونه است؟

1)      پنج گونه.              2) شش گونه.            3) سه گونه.                4) دو گونه.

26-شاهنامه فردوسی ، حدوداً داری چند هزار بیت است؟

1)      شصت هزار بیت.      2) ده هزار بیت.       3) هفتاد هزار بیت.      4) هشتاد هزار بیت.

27-ظهیرالدین فاریابی ، در یکی از سال های زیر چشم از جهان پوشید:

1)      478 هـ.      2)  475 هـ.      3) 498 هـ.       4) 469 هـ.

28-قصیده « سوگ محمود» را یکی از شاعران زیر سروده است:

1)      فرخی سیستانی.     2) ظهیر فاریابی.      3) امیر معزی.        4) ناصر خسرو.

29- معنی لغوی کلمه « بدیع » را در یابید!

1)      نو و تازه.       2) روشن و معلوم.        3) بد و نا پسند.           4) فصیح و رسا.

30-معمولا، صنایع بدیعی را به دو دسته زیر تقسیم می کنند:

1)      منظوم و منثور.       2) لفظی و معنوی.     3) حقیقی و مجازی.        4) 1 و 3 درست است.

31-در بیت « ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری» کدام مصنعت بدیعی وجود دارد؟

1)      لف و نشر.      2) مراعات النظیر.      3) تلمیح.           4) هیچکدام

32-مبالغه چند قسم است؟

1)      پنج قسم.       2) هفت قسم.         3) سه قسم.              4) شش قسم.

33-مبالغه که در آن ، ادعای گوینده هم از روی عقل و هم از روی عادت نا ممکن باشد، چه نام دارد؟

1)      اغراق.           2) تبلیغ.              3) غلوّ                    4) 1و2 درست است.

34-کتاب « اوستان» که نام دیگر آن « زند یا ژند» می باشد ،به یکی از اشخاص زیر منسوب است:

1)      مانی .             2) زردشت.       3) دیوجانس.         4) لافونتن

35-شرح و تفسیر کتاب «زند (ژند) » به کدام نام یاد می شود؟

1)      اورنگ.           2) ارژنگ.               3) پازند.            4) هیچکدام

36-زردشت ، در کدام ولایات افغانستان ظهور کرد؟

1)      بلخ.                2) هرات.           3) زابلستان.        4) نیمروز.

37-نخ های که در عرض پارچه می بافند به این نام یاد می گردد:

1)      تار.                 2) رشته.          3) پود.             4) هیچکدام

38-اولین بیت شعر را به کدام نام یاد می کنند؟

1)      مرجع.               2) مقطع.           3) منبع.         4) مطلع.

39-فرخی سیستانی ، در عهد یکی از این سلاطین می زیست:

1)       سلطان محمود غزنوی.    2) سلطان علاوالدین غوری.   3) سلطان غیاث الدین غوری.    4) هیچکدام.

40-  شعری که به یاد مرده و در ذکر خوبی های او و تأسف از مرگ وی گویند، به این نام معروف است:

1)      قصیده.            2) هجو.              3) مستزاد.            4) مرثیه.

41-حکیم فردوسی به یکی از مکان های زیر منسوب است:

1)      طوس.          2) بیهق.            3) سبزه وار.        4) هیچکدام

42- کلمه « وفادار» چند هیجا دارد؟

1)      پنج هیجا.       2) سه هیجا.        3) چهار هیجا.    4) دو هیجا.

43- حروف مخصوص زبان دری چند است؟

1)      پنج حرف.        2) ده حرف.         3) چهار حرف.       4) سه حرف.

44- کسی که زیر سایۀ کسی دیگری راه برود اندازۀ سایه اش چنین می شود:

1)      دو برابر می شود.        2) یک و نیم برابر می شود.   3) عین سایۀ اولش است.     4) سایه ندارد.

45-          فرض کنید رانندۀ یک سرویس برقی هستید.در ایستگاه اول 6 نفر وارد سرویس می‌شوند،در ایستگاه دوم سه نفر بیرون می‌روند و پنج نفر وارد می‌شوند.راننده چند سال دارد؟

1)     25 سال.           2) 32 سال            3) معلوم نیست.         4) شما باید سن خود را بگویید

46-           چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی علیه السلام برده شدند؟

1)     بیست عدد.         ‌2) پانزده عدد.       3) سی عدد.                 4) هیچکدام

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: