یکشنبه , ۷ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > طرزالعمل امتحانات کانکور > طرزالعمل های امتحانات کانکور
طرزالعمل های امتحانات کانکور

طرزالعمل های امتحانات کانکور

گرفته شده از

ضرورت ساختن طرزالعمل های جداگانه فارغان صنوف چهاردهم تربیه معلم، تخنیکی و مسلکی، علوم صحی و علوم دینی

 1. ارزیابی دقیق داوطلبان توسط پوهنځی ها و دیپارتمنت های مربوطه.
 2. پلان پذیرش سالانه این کتگوری داوطلبان.
 3. هماهنگ ساختن مفردات درسی انستیتیوت ها با پوهنځی ها و دیپارتمنت های مربوطه.
 4. جذب دقیق داوطلبان در صنف مربوطه.
 5. کم شدن فشار کار بالای ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی.
 6. استقلالیت تدریجی اکادمیک پوهنتون ها.

در پرتو موارد فوق، طرزالعمل های ذیل در سال 1389 تهیه و ترتیب گردیده و به منصه اجرا قرار می گیرد:

طرزالعمل پذیرش فارغان صنوف 12 مدارس دینی و 14

دارالعلوم ها در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی

فارغان صنوف 14 دارالعلوم ها تحت شرایط ذیل به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور جذب میگردند:

1- داشتن سند فراغت صنف 14 از دارالعلوم مربوط ، تائید وتصدیق آن از مراجع ذیربط.

2- پوره نمودن 80 فیصد نمرات دوره تحصیل و تصدیق آن از مراجع مربوطه.

3- سپری نمودن مؤفقانه امتحان اختصاصی مطابق مفردات مضامین لازمی دیپارتمنت های مربوطه.

4- فارغان صنوف 14 دارالعلوم میتوانند صرف در پوهنځی های شرعیات ، دیپارتمنت های عربی پوهنتون ها و دیپارتمنت های تعلیمات اسلامی پوهنتونها جذب گردند.

5- فارغان صنوف 14 دارالعلوم های داخل و خارج مرز سر از سال 1389 در رشته تعلیمات اسلامی پوهنځی های شرعیات و دیپارتمنت های عربی و تعلیمات اسلامی پوهنتونها بدون تنزیل پذیرفته می شوند. و وزارت معارف مضامین لازم حقوقی را در مشوره با پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل در نصاب تعلیمی دارالعلوم ها شامل می سازد

6- برای اخذ امتحان اختصاصی داوطلبان واجد شرایط کمیته های اختصاصی امتحانات علوم دینی در پوهنتون کابل ، پوهنتون تعلیم وتربیه کابل ، پوهنتون ننگرهار، پوهنتون هرات و پوهنتون بلخ ایجاد میگردد.

7- پوهنتون های فوق الذکر ، فورم ثبت نام مؤرد نیاز خویش را از ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی مطالبه و در مقابل هرفورم مبلغ 200 افغانی از داوطلب اخذ و جهت تحویلی به واردات دولت بریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی اصولاً انتقال میدهد.

8- برای اخذ امتحان اختصاصی داوطلبان واجد شرایط در پوهنتون های فوق الذکر کمیته های اختصاصی امتحانات علوم دینی ایجاد میگردد.

9- سوالات امتحان اختصاصی توسط کمیته های اختصاصی علوم دینی امتحانات ، بوسیله استادان رشته های مربوطه به شکل چهارجوابه تنظیم و ترتیب میگردد.

10- تعداد سوالات 100 بوده و هر سوال یک نمره داشته و مجموعه نمرات 100 میباشد.

11- حد اقل نمره کامیابی 60 بوده و در صورتی که تعداد داوطلبان زیاد و ظرفیت محدود باشد ، نمره کامیابی نظر به ظرفیت رشته مربوطه به شکل رقابتی بلند میرود.

12- بعد ازاخذ امتحان اختصاصی ، پوهنتون های فوق الذکر یک کاپی لست مشمولین امتحان به تفکیک کامیاب ، ناکام و رشته مربوطه را به ریاست امتحانات و کاپی دیگر آنرا به ریاست مؤسسات تحصیلات عالی ( ریاست محصلان ) ارسال میدارند.

13- تمام پوهنتون های فوق الذکر مکلف اند تا مطابق طرزالعمل اجراآت یکسان داشته باشند.

14- جذب فارغان صنوف 12 مدارس دینی به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی از طریق امتحان کانکور اختصاصی ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد.

15- نظر به پیشنهاد معینیت محترم تعلیمات اسلامی ازمعرفی فارغان صنوف 12 کانکور عمومی به دارالعلوم ها صرف نظرگردد.

16- ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی طرزالعمل ازیابی امتحانات اختصاصی علوم دینی را تدوین و بدسترس پوهنتونهای مربوطه قرار میدهند.

17- این طرزالعمل درجلسه مشترک مسئولین وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف ، مؤرخ 20/ 7/1389 تصویب و بعد از امضاء قابل اجرا میباشد.

محترم الحاج پوهاند دوکتوربری صدیقی رئیس امتحانات وزارت تحصیلات عالی

 • · پوهاند محمد حسن رشیق رئیس انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی.
 • · پوهندوی دین محمدگران رئیس پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل
 • · پوهنمل عبدالرزاق وردک استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل
 • · پوهنوال محمد ابراهیم مرزایی استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل
 • · پوهنمل دوکتور محمد ایاز نیازی استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل.
 • · محمد عارف ملک یار رئیس عمومی دارالعلوم های معارف.
 • · دوکتورشفیق معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف
 • · پوهنوال محمدعثمان بابری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی

طرزالعمل پذیرش فارغان لیسه ها و انستیتوت های مسلکی

و تخنیکی در پوهنتون هاومؤسسات تحصیلات عـالــــــــی

فارغان لیسه ها و انستیتوت های مسلکی و تخنیکی با داشتن شرایط ذیل در مؤسسات تحصیلات عالی جذب میگردند:

1- موجودیت رشته مربوطه در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی با ملاحظه تائید نصاب تعلیمی آن از طرف پوهنځی مربوطه .

2- داشتن سند فراغت از انستیتوت مربوطه و تصدیق و تائید آن از مراجع ذیربط.

3- انجام دوسال کار در رشته مربوطه بعد از فراغت برای فارغانیکه ازطریق امتحان کانکور صنف دوازدهم معرفی شده باشند ( سکتور دولتی و خصوصی ).

4- فارغانیکه از طریق امتحان کانکور به انستیتوت های مسلکی و تخنیکی معرفی نشده باشند و دوره پنج ساله تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تکمیل کرده باشند ، بعد از فراغت میتوانند در امتحان اختصاصی اشتراک نمایند.

5- پوره نمودن 80 فیصد نمرات دوره تحصیلی ( صنوف 13 و14 ) و تصدیق آن از مراجع مربوطه.

6- سپری نمودن مؤفقانه امتحان اختصاصی.

7- فارغان انستیتوت های مسلکی و تخنیکی بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان اختصاصی در سال دوم پوهنځی مربوطه شامل میگردند.

8- برای اخذ امتحان اختصاصی داوطلبان واجد شرایط در رشته های مربوطه ، با در نظرداشت کریدت ها و ظرفیت، کمیته های اختصاصی امتحانات در پوهنتون های مربوطه ایجاد میگردد.

9- امتحان اختصاصی رشته های فوق الذکر در پوهنځی های مربوطه ،پوهنتون کابل، پوهنځی های مربوطه پوهنتون پولیتخنیک کابل در مرکز و درصورت موجودیت داوطلبان در ولایات ، در پوهنځی های مربوط پوهنتون هرات، پوهنتون بلخ و پوهنتون ننگرهار اخذ می گردد.

10- پوهنتون های فوق الذکر فورم ثبت نام مورد نیاز خویش را از ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی اخذ و درمقابل هرفورم مبلغ 200 افغانی از داوطلب اخذ و جهت تحویلی به واردات دولت بریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی اصولاً انتقال میدهند.

11- سوالات امتحان اختصاصی توسط کمیته های امتحانات اختصاصی ومسلکی پوهنتون های فوق الذکر توسط استادان رشته های مربوطه به شکل چهارجوابه تنظیم و ترتیب میگردد.

12- تعداد سوالات برای هر رشته 100 بوده و هرسوال یک نمره دا شته و مجموع نمرات 100 میباشد.

13- حد اقل نمره کامیابی 60 بوده و در صورتی که تعداد داوطلبان زیاد و ظرفیت محدود باشد ، نمره کامیابی نظر به ظرفیت رشته مربوطه به شکل رقابتی بلند میرود.

14- بعد از اخذ امتحان اختصاصی ، پوهنتون های فوق الذکر یک کاپی لست مشمولین امتحان به تفکیک کامیاب، ناکامورشته مربوطه به ریاست امتحانات و کاپی دیگر آنرا به ریاست مؤسسات تحصیلات عالی ( ریاست محصلان ) ارسال میدارند.

15- تمام پوهنتون های ذیدخل مکلف اند تا مطابق طرزالعمل اجراآت یکسان داشته باشند.

16- جذب فارغان صنوف 12 مکاتب تخنیکی و مسلکی به مؤسسات تحصیلات عالی از طریق امتحان کانکور اختصاصی ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد.

17- ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی طرزالعمل ارزیابی امتحانات اختصاصی مسلکی را تدوین و به دسترس پوهنتون های مربوطه قرار دهند.

18- این طرزالعمل در جلسه مشترک مسئولین وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف ، مؤرخ 20 / 7 / 1389 تصویب و بعد از امضاء قابل اجرا میباشد.

محترم الحاج پوهاند دوکتوربری صدیقی رئیس امتحانات وزارت تحصیلات عالی

 • · پوهندوی عزت الله عابد رئیس پوهنتون پولیتخنیک کابل
 • · پوهندوی دوکتور امان الله حمیدزی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
 • · محمدرزاق نوری رئیس تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف
 • · محمدسرورعزیزی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف
 • · پوهنوال محمدعثمان بابری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی

طرز العمل پذیرش فارغان صنوف 14 تربیه معلم درپروگرامهای داخل خدمت

وخارج خدمت پوهنتونها وموسسات تحصیلا ت عالی تعلیم وتربیه

داوطلبان فارغ صنوف 14 تربیه معلم تحت شرایط ذیل درپوهنحی ها وموسسات تعلیم وتربیه مرکزوولایات درپروگرامها ی داخل خدمت وخارج خدمت جذب میگردد .

1- تصدیق وطی مراحل سندفراغت صنف 14 ومعلم بودن درفورم ثبت نام ازمراجع مربوطه

2- مطابق لایحه شمول امتحانات موسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی ، فارغان سال 1388 وبعدازآن (تربیه معلم ) درسال سوم وفارغان قبل ازسال 1388 بایک سال تنزیل درسال دوم پوهنحی های تعلیم وتربیه دررشته مربوطه جذب میگردد.

3- فارغان صنوف 14 تربیه معلم که علاقمند ادامه تحصیل درپروگرام خارج خدمت پوهنحی ها ی تعلیم وتربیه باشند مکلف اند بعدازفراغت صنف 14مدت دوسال خدمت معلمی را انجام دهند .

4- سپری نمودن موفقانه امتحان رشته اختصاصی .

5- امتحان اختصاصی رشته مربوطه توسط کمیته امتحانات پوهنتون ها ویا پوهنحی های تعلیم وتربیه مربوطه اخذ میگردد .

6- پروگرام امتحانات اختصاصی داخل خدمت وخارج خدمت برای فعلأ درپوهنتون تعلیم وتربیه کابل ، پوهنتون بلخ ، پوهنتون هرات ، پوهنتون کندهار وپوهنتون ننگرهارراه اندازی میگردد .

7- پوهنتون ها ی فوق الذکر فورم ثبت نام مورد نیاز خویش را ازریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی اخذ ودرمقابل هرفورم 200 افغانی ازداوطلب اخذ وجهت تحویلی به واردات دولت بریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی انتقال میدهد .

8- پوهنتون های فوق الذکر یک کاپی لست داوطلبان کامیاب را به تفکیک رشته ها بریاست امتحانات وکاپی دیگری آنرا به ریاست موسسات تحصیلات عالی ( ریاست محصلان ) ارسال میدارند.

9- سوالات امتحانات اختصاصی توسط کمیته های امتحانات پوهنتون های فوق الذکر توسط استادان رشته های مربوطه به شکل چهار جوابه تنظیم وترتیب میگردد .

10- تعداد سوالات برای هر رشته 100 سوال بوده ، هرسوال یک نمره داشته ومجموع نمرات (100) میباشد .

11- حداقل نمره کامیابی 60 بوده ودرصورتیکه تعداد داوطلبان زیاد وظرفیت محدود باشد نمره کامیابی نظربه ظرفیت رشته مربوطه به شکل رقابتی بلند میرود .

12- معلمین فارغ صنوف 12 میتوانند درپروگرامها داخل خدمت تربیه معلم وزارت معارف ویا درامتحان عمومی کانکوراشتراک نمایند .

13- پوهنتون های فوق الذکر مکلف اند تا مطابق طرزالعمل اجراات یکسان داشته باشند.

 • · پوهانددکتوربری صدیقی رئیس امـتـحــانات
 • · پوهندوی داکترامان الله حمیدزی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
 • · پوهندوی داکترمرتضی مهران معاون امورمحصلان پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
 • · پوهنوال عبدالحکیم خاکسار استاد دیپارتمنت دری پوهنحی ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
 • · پوهنمل گل نظیر نظیمی امرکمیته امتحانات ریاست امتحانات

طرز العمل پذیرش فارغان انستیتوت های نیمه عالی علوم صحی

درموسسات تحصیلات عالی

فارغان انستیتوت های نیمه عالی علوم صحی با داشتن شرایط ذیل درموسسات تحصیلات عالی جذب میگردد :

1- تصدیق فراغت از انستیتوت مربوطه.

2- پوره نمودن 80 فیصد نمرات مضامین دوره تحصیلی وتصدیق آن از مراجع مربوطه.

3- انجام دو سال کار در رشته مربوطه بعد از فراغت. (سکتور دولتی و خصوصی)

4- سپری نمودن موفقانه امتحان اختصاصی .

نوت: چون نصاب تعلیمی هیچ کدام ازرشته های علوم صحی ( فارمسی، پــروتـیـزدنـدان، تکنالوژی طبی، رادیولوژی، فزیوتراپی، نرسنگ و قابلگی) با مضامین سال اول پوهنحی های پوهنتون طبی کابل و پوهنحی فارمسی مطابقت نمیکند بنأ امتحان اختصاصی ازمفردات مضامین صنف P C B طب، صنف اول نرسنگ وصنف اول فارمسی تهیه وترتیب گردد تا بعدأ کریـدت های همین مضامین درسال اول محاسبه گردد.

5- داوطلبان فارغ انستیتوت های نیمه عالی علوم صحی بعداز سپری نمودن مـوفقانه امتحان اختصاصی در سال دوم پوهنحی مربوطه شامل میگردد.

6- سوالات امتحان اختصاصی ازمضامین صنف P C B طب ، صنف اول نـرسنگ و صنف اول پوهنحی فارمسی با تناسب حجم درس ومفردات ساخته شده وامتحان اختصاصی آن توسط کمیته امتحانات پوهنتون طبی کابل به حضور داشت نماینده های ریاست امتحانات، ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر و پوهنحی فارمسی اخذ میگردد.

7- سالانه به هرپوهنحی به تعداد سه تا پنج نفر باداشتن نمرات بلند و پــــوره نمودن شرایط لازم جذب میگردد .

8- پوهنتون طبی کابل فورمه های ثبت نام مورد ضرورت خویش را از ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی اخذ و توسط داوطلبان تکمیل و طی مراحل می نمایند.

9- ریاست پوهنتون طبی کابل درمقابل هر فورم 200 افغانی ازداوطلب اخــــذ وجهت تحویلی به واردات دولت بریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی انتقال میدهد.

10- سوالات امتحان اختصاصی 100 سوال شکل چهارجوابه ازمضامین صنف P C B طــب، صنف اول نرسنگ و صنف اول پوهنحی فارمسی توسط استادان مسلکی تهیه وترتیب میگردد. (هرسوال 1 نمره ومجموع نمرات 100 میباشد).

11- حداقل نمره کامیابی 60 بوده اما درصورتیکه تعداد داوطلبان زیاد وظرفیت محدود بـــاشند داوطلبان با بلندترین نمرات به رشته های مربوطه جذب میگردد.

 

 • پوهانددکتوربری صدیقی رئیس امتحانات 
 • پوهنوال دکتورعبدالحنان بری معاون محصلان پوهنتون طبی کابل 
 • پوهنوال دکتورمقصودی ستانکزی رئیس پوهنحی معالجوی 
 • پوهنمل آقامحمد ژکفر معاون پوهنحی فارمسی 
 • پوهنیار دکتورصنیع الله زلمی سرپرست ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر 
 • دوکتورعبدالحبیب روفی آمر استخدام وزارت صحت عامه 
 • دوکتورعبدالستار جبارزی آمرعلمی وتخنیکی ولایات وانستیتوت پوهاند غضنفر

طرزالعمل کارکمیته های امتحانات اختصاصی فارغان صنوف 14،

علوم دینی، تخنیکی و مسلکی، تربیه معلم و انستیتوت های صحی

مقدمه : این طرزالعمل بروفق طرزالعمل پذیرش فارغان صنوف 14 به منظور تنظیم فعالیت کمیته های امتحانات اختصاصی در پوهنتون ها وضع گردیده است.

1- کمیته های اختصاصی امتحانات علوم دینی، تخنیکی و مسلکی، تربیه معلم و علوم صحی در پوهنتون هایی که در طرزالعمل پذیرش فارغان صنوف 14 مشخص گردیده ایجاد می گردد.
( اِلی اخیر ماه عقرب ).

2- ترکیب کمیته های اختصاصی قرار ذیل می باشد:

 • · معاون امورمحصلان پوهنتون به حیث رئیس.
 • · رؤسای پوهنځی مربوط به حیث عضو.
 • · استادان مسلکی برای هر رشته ( 5 – 3 ) تن به حیث عضو.

3- ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی ، نمونه های فورم های ثبت نام فارغان صنوف 14 علوم دینی، تخنیکی ومسلکی، تربیه معلم و علوم صحی را تهیه و ترتیب و به تعداد ضرورت به نماینده های پوهنتون ها تسلیم نمایند.

4- اعلان ثبت نام داوطلبان در پوهنتون هایی که در طرزالعمل پذیرش فارغان صنوف 14 مشخص گردیده است. (از اول قوس اِلی 30 قوس 1389 ).

5- فورم های ثبت نام داوطلبان توسط نماینده های پوهنتون ها از ریاست امتحانات اخذ و بعد از تکمیل و طی مراحل قبل از امتحان یکجا با پول آن اُصولاً به ریاست امتحانات جهت تحویلی به واردات دولت تسلیم نمایند.

6- تهیه سوالات توسط کمیته های امتحانات اختصاصی ، با رعایت پروگرام های انستیتوت ها و تقاضای پوهنتونها مطابق طرزالعمل پذیرش فارغان صنوف14صورت میگیرد. ( ازاول جدی اِلی 30 جدی 1389 )

7- اعلان تاریخ امتحانات اختصاصی فارغان 14 در یک وقت معین با درنظرداشت آماده گی های لازم توسط کمیته های امتحانات اختصاصی صورت می گیرد.( از 10 اِلی 15 دلو 1389 ).

8- ارزیابی پارچه های امتحان ، با درنظرداشت جذب داوطلبان کامیاب در رشته های مورد نظر مطابق طرزالعمل پذیرش فارغان صنوف 14 صورت می گیرد. ( از15 دلواِلی 15 حوت سال 1389 ).

9- ریاست امتحانات ازطریق کمیته امتحانات ازجریان امتحان وارزیابی آن نظارت می نماید.

10- اعلان نتایج امتحانات اختصاصی توسط کمیته های امتحانات اختصاصی پوهنتونها
و ارسال لست مشمولین امتحان به تفکیک کامیاب ، ناکام و رشته به ریاست امتحانات وریاست مؤسسات تحصیلات عالی ( اِلی اخیرماه حوت سال 1389 ).

11- رعایت معیار ها ، تأمین عدالت وشفافیت در جریان پروسه امتحان جداً توسط کمیته امتحان اختصاصی در نظر گرفته می شود.

12- برای اعضای کمیته امتحانات اختصاصی و کارمندانی که در پروسه ثبت نام همکاری می نمایند، طبق معیار های مالی و اداری و پروپوزل منظورشده، حق الزحمه تادیه می گردد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید