یکشنبه , ۱ اسد ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > فارم امتحان کانکور افغانستان > فورم ۰۳۷ کانکور مزار
فورم ۰۳۷ کانکور مزار

فورم ۰۳۷ کانکور مزار

تمامی حقوق متن ها، تصاویر سایت مربوط به این سایت می باشد و استفاده از آن ها در سایت ها و وبلاگ ها با لینک دادن به سایت مجاز می باشد.

ریاضیاتF037

 1. حل نامساوات  ،عبارت است از:

          

 

 1. افاده مثلثاتی مساوی است به :

    1)                    2)                     3)2                  4)3

 1. کدام یکی از قیمت های ذیل معادله     را صدق مینماید :

 1. نقطه تقاطع  مستقیم  بامحورعبارت است از:

       

 1. قیمت  مساوی است به :

       

 1. قیمت مساوی است به  :

 1. مقدار   مساوی  است به:

      

 1. سیستم نامساوات دارای چند حل است ؟

            1) یک حل                      2)دو حل                        3)سه حل            4)لایتناهی حل

 

 1. افاده   مساوی است به :

 

10. کدام یکی از قیمت های  جذر معادله  است:

           4)حل ندارد

 

11. قیمت   در معادله      مساوی است به :

         

 

12. عدد    مساوی است به:

         

 

13. اگر   و   باشند ، تابع مرکب  عبارت است از:

 1)   2)   3 )    4)

 

14. قیمت مشتق تابع  درعبارت است از:

15. مشتق تابع  عبارت است از:

16. گراف تابعمحور   را در کدام نقطه قطع مینماید :

      

 

17. کدام یکی از نقاط ذیل بالای منحنی  واقع است   ؟

          

18. فاصله بین دو نقطهو عبارت است از:

19. کدام یکی از قیمت های   شامل ناحیه تعریف تابع   نمیباشد ؟

        

 

20. مقدار مساوی  است به:

       

21. مرکزدایره  مساوی است به  :

          1)         2)         3)         4)

22. هر زاویه داخلی یک شش ضلعی مساوی است به  :

       1)   2)             3)          4)

 

23. مثلث از نظرزاویه چند نوع است :

         1) 1                   2) 2                3) 3                  4) 4

24. گراف تابع  کدام یکی از منحنی های ذیل را رسم میکند ؟

            1)دایره              2)بیضوی           3)پارابول           4)هایپربول

 

25. علامه طاقت نقطه  نظر به دایره  عبارت است از :

1)  مثبت       2) منفی          3) صفر      4) مثبت ومنفی

26. حجم مخروط 6 سانتی مترمکعب وارتفاع آن 3 سانتی متر است ،  سطح قاعده آن مساوی است به :

        

 

27. قیمت  در معادلهمساوی است به :

              1)                    2)                 3)                   4)

28. جذر معادله     مساوی است به:

       

 1. 29.     نسبت معکوس مثلثاتی    عبارت است از؟

     1)              2)                3)                4)

30. نسبت مثلثاتی   مساوی است به ؟

 1. 31.  زاویه  گراد بر حسب رادیان مساوی است به :

         1 )                         2)                  3)                    4)

 

32. پریود تابععبارت است از ؟

33. قیمت مطلق  به کدام یکی از اعداد ذیل مطابقت میکند :

34. افاده مساوی است به:

          

35. حد سوم  حالت انکشاف یافته بینوم مساوی میشود به :

          

36. اکر حد اول تصاعد حسابی  وتفاضل مشترک آن  باشد ، حاصل جمع سه حد اول آن مساوی است به :

         1)             2)                         3)               4)

 

37. قیمت تابع در عبارت است از:

38. گراف تابع  به قیمت های  کدام یکی ازحالت ذیل را دارد:

            1) متزاید است                 2)متناقص است                3) ثابت است       4) متقارب است

 

39. معادله  کدام یکی از منحنی های ذیل را رسم می کند :

           1) پارابول           2) هایپربول     3) بیضوی          4) خط مستقیم

40. حل معادله  عبارت است از :

         

 

41. اگر معادله  دارای دوجذرحقیقی باشد، حاصل جمع جذورعبارت است از :

         

42. سیستم  معادلات خطی   چندحل دارد؟   

         1) دوحل        2) یک حل        3) حل ندارد       4) بینهایت حل

43. کدام یکی از قیمت های  نامساوات   راصدق میکند :

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم طبیعی

 1. جسمی با کتله و سرعت در حرکت می باشد، مومنتم آن مساوی است به:

1)             2)             3)                  4)

 1. فاصله محراقی آئینه محدب  باشد هرگاه جسمی عموداً بالای محور اصلی قرار گیرد وتصویر مجازی بفاصله تشکیل شود فاصله شی از آئینه مساوی است به:

1)                         2)                         3)                       4)

 1. کاری که در نتیجه انتقال چارچ از نقطه A به نقطه B که تفاوت پوتانشیل آن است اجرا می شود است مقدار این چارچ از جنس کولمب مساوی است به:

1)            2)      3)        4)

 1. جریان از یک سیمی دارای مقاومت در طی 3 دقیقه می گذرد، حرارت تولید شده توسط آن بر حسب ژول مساوی است به:

1) 4500                        2) 450                          3) 45000                      4) 450000

 1. فورمول تعجیل جسم عبارت است از:

1)                             2)                        3)                        4)

 1. مقاومت مس در صفر درجه سانتی گرید است اگر ضریب حرارتی مس باشد در چند درجه سانتی گرید مقاومت آن میشود؟

1)                     2)                  3)                     4)

 1. یک چراغ به یک منبع ولتاژبسته شده است، جریانیکه از آن عبورمیکند است مقاومت چراغ بر حسب اوم مساوی است به:

1) 8                              2) 12                            3) 5                              4) 10

 1. یک جسم مقابل عدسیه مقعر که شعاع انحنای آن است به فاصله قرار دارد، فاصله تصویر از عدسیه مساوی است به:

1)                       2)                       3)                       4)

 1. هرگاه موقعیت تصویر در محراق عدسیه محدب باشد، مشخصات تصویر چگونه است:

1) حقیقی بزرگ               2) حقیقی کوچک              3) حقیقی نقطوی               4) مجازی نقطوی

 1. قوه بالای چارچ در ساحه برقی عمل مینماید شدت ساحه مذکور از جنس N/C مساوی است به:

1)               2)           3)    4)

 1. نقطه تاثیر قوه جاذبه که از طرف زمین بر جسم وارد می شود عبارت است از:

1) قوه اصطکاک              2) قوه ارتجاع                  3) مرکز ثقل                    4) قوه جاذبه

 1. فایده میخانیکی سیستم چرخهای مرکب دارای ریسمان واحد مساویست به:

1) R                             2) F                              3) n                              4)

 1. انتقال حرارت در مایعات و گازات توسط کدام یک از عملیه ذیل صورت می گیرد؟

1) کانویکشن                    2) تشعشع                       3) هدایت                        4) انبساط

 1. درجه حرارت بدن انسان به فارنهایت عبارت است از:

1)                      2)                   3)                  4)

 1. ترتیب الکترونی عنصر فلورین عبارت است از:

1) 1S2 2S2 2P5                             2) 1S2 2S1 2P6                                                         3) 1S1 2S1 2P2                           4) 1S1 2S3 2P5

 1. در مرکب نمبر اکسدیشن عبارت است از

1) 6+                            2) 3+                            3) 6-                             4) 3-

 1. در تراکم مالیکولی، مالیکول های ماده:

1) باهم یکجا شده مالیکول بزرگ را تشکیل میدهند  2) تجزیه شده مالیکول های کوچک را بوجود می آورند            3) به آیون ها تجزیه میشوند              4) به و تجزیه میشوند

 1. اگر یک عنصر رادیواکتیف سه ذره الفا را از خود خارج نماید نمبر کتله اتومی آن:

1) به اندازه 6 واحد کم میگردد            2) به اندازه 5 واحد کم میگردد                                               3) 4 واحد کم میگردد                     4) 3 واحد کم میگردد

 1. در سیتسم های مرکبات عالی ، قطر ذرات ماده منتشره مساوی است به:

1) 1-50 ملی میکرون        2) 1-10 ملی میکرون                                                                   3) 1-100 ملی میکرون      4) 1-200 ملی میکرون

 1. در قشر های ولانسی ( قشر های اخیر و ماقبل آخر) عنصر پیریود چهار و گروپ VB تعداد الکترونها در سویه های فرعی آن، به ترتیب زیر است :

1) 3d34s2                      2) 3d44s1              3) 3d24s3                      4) 3d54s0

 1. پوزیترون ذره یی  است که کتله آن تقریباً مساوی است به:

1) کتله پروتون                 2) کتله نیوترون                3) کتله الکترون                4) کتله نکلیون

 1. درمرکب کلسیم هایدراید درجه اکسدیشن هایدروجن مساوی می شود به:

1) 1-                             2) 1+                            3) 2-                             4) 2+

 1. نام مرکب     عبارت است از :

           1)    2,2Dimethyl 2-pentene                    2) 2,2Dimethyl 2-pentyne                                                   3)  4,4Dimethyl 2-pentyne                      2)2,2Dimethyl 3-pentyne

 

 1.       حاصل این تعامل                عبارت است از :

          1) 2- برومو پروپروپان           2) ۱- برومو پروپروپان           3) برومو پروپان         4) میتایل بروماید

 1.   نام این مرکب عبارت است از :

       1) 3,3-dimethyl   ptene                           2) 2,2-dimethyl-Butane

        3) Iso-  Heptene                                     4)Neo  pentene

 1. نام این مرکب  عبارت است از؟

        1) 3,Methyl, 1- Hexene                                             2 )4,Methyl,4- Hexene

        3)1-Methyl-3Hexene                                 4) 2-Methyl , 1-Pentene       

 1. نام این رادیکال   عبارت است از :

         1)      Decyl                 2) Butyl                      3)nonyl                  4)  Heptyl

 

 1. مرکب CBr4 به این نام یاد میشود :

            1 ) تترابرومومیتان           2) بروموفورم            3) برومومیتان               4) میتلین تترابروماید

72- تعداد حجرات  سرخ خون در یک ملی متر مکعب خون انسان نورمال عبارت است از:

    1) از 3,5 الی 4,5 ملیون 2) از 4,5 الی 5 ملیون  3) از5,5 الی 6 ملیون   4) از 6,5 الی 7 ملیون

73- ارگانیل حجروی ذیل صرف در حجرات نباتی وجود دارد:

    1) پلاستید ها              2) واکیول ها                       3) میتا کاندریا              4) غشای هستوی

74- کدام یک از علمای ذیل نظریه خلق الساعه را برای اولین بار رد نمود :

   1) ارسطو          2) لینه                 3) فرانسسکوریدی                     4) داروین

75-  یکی از غشا های ذیل حجرات عصبی را پوش نموده است :

        1) غشای هستوی     2) غشای حجروی       3) غشای مایلیس ونیورولیما     4) غشای شحمی

76- پارامیشم به یکی از کلاس ذیل منسوب میگردد :

           1) سیـلیاتا             2) سارکودینا                       3) سپوروزوا                    4) مستیگوفورا

77- کدام یکی از کلاس های ذیل فاقد اعضای حرکی اند

            1) سارکودینا              2) مستیگوفورا              3) سیلیاتا فورا            4) سپـوروزوا

78- سیستم عضلی پلاناریا از طبقات ذیل ساخته شده است :

     1) سـه طبقه                  2) چهار طبقه                  3) دوطبقه                         4) یک طبقه

79- سکوید ها با یکی از حیوانات ذیل در یک کلاس قرار دارند:

     1) کتل فش        2) ویوالوا دو کفه ئی ها            3) حلزون ها                 4) صدف ها

80- کرم زمینی به یکی از کلاس های ذیل متعلق است :

    1) پولی شیتا             2) اولیگوشیتیا           3) هیرودینا                       4) مونوشیتا

81- پانقراس یکی از انزایم های ذیل را در امعا ترشح مینماید :

     1) رنین                 2) پپسین                          3) ترپسین                  4) ارپسین

82- آن  شریان بدن انسان که دارای خون ناصاف میباشد به یکی ازنامهای ذیل یاد می شود :

     1) شریان ابهر       2) شریان اجوف فوقانی         3) شـریان ریوی                 4) شریان باب المعده

83- لمفوسایت T در یکی از اعضای وجود انسان ها ساخته می شود :

     1) غده نخامیه       2) غده تایــمس            3) مغز غضروف                4) مغز استخوان

84- مقدار انرژی آزاد شده در دو نوع مواد غذایی ذیل مساوی میباشد؟

     1) کاربوهایدریت و پروتین 2) کاربوهایدریت و شحم   3) کاربوهایدریت و ویتامین 4) شحم وپروتین

85-  مرض شبکوری در اثر فقدان یکی از ویتامین های ذیل بمیان می آید ؟

     1) ویتامین D              2) ویتامین C              3) ویتامین B                  4) ویتامین A

علوم دینی واجتماعی

 

86- ازجمله نام های خداوندج مشرکین عرب کدام اسم رازیاداستعمال می کردند؟

1) الله ج             2) الرحمن          3) الملک            4) القدوس

87- مسلمه کذاب برای خودکدام لقب راقرارداده بود؟

1) سلطان الیمامه  2) رحمن الیمامه   3) کفران الیمامه   4) شجعان الیمامه

88- (کنت کنزاً مخفیا)این حدیث بنام چه یادمیشود؟

1)حدیث قدسی      2) حدیث متواتر   3) حدیث مرسل    4) حدیث مشهور

89- (وماانت بمؤمن لنا) این آیه مبارکه به کدام سوره ارتباط دارد؟

1) سوره یوسف   2) سوره یس       3) سوره الحجرات            4)سوره بقره

90- بزرگترین معجزه نبی کریم ص کدام است؟

1) شق القمر        2) قرآن کریم       3) ازدیادطعام                  4) علاج بیماران

91- واقعه معراج به کدام تاریخ متحقق گردیده است؟

1)27 رمضان     2) 27 ربیع الاول 3) 27ربیع الآخر             4)27 رجب

92- حضرت ابوهریره رض درروایات خودازآن حضرت ص یکی ازاعمال ذیل رابه عنوان گناه کبیره افزوده اند:

1) قمار              2)شراب             3) سود              4) قتل

93- حضرت علی کرم الله وجهه درروایات خودازآنحضرت ص یکی ازاعمال ذیل رابه عنوان گناه کبیره افزوده اند؟

1) قمار              2) سرقت وشراب             3)قتل     4) سود

94- گناه  که به اثر استغفاروانجام حسنات عفوشودکدام است :

1) شراب            2)قمار               3) دروغ                        4)قتل

95- بیع درعرف :

1) فعل فروشنده راگویند     2) فعل خریدارراگویند        3)تبادله یک چیزراگویند

4) مستردکردن یک چیزراگویند

96- تبدیل کردن جنس به جنس راکدام نوع بیع گویند

1) بیع صرف      2) بیع مقایضه     3) بیع سلم           4)بیع مطلقه

97- اگرمبیعه به سرخریدفروخته شوداین بیع راچه گویند؟

1) بیع مساومه     2) بیع وضعیه      3)بیع مرابحه       4) بیع تولیه

98- ایجاب وقبول آنست که:

1) به اتفاق متعاقدین دلالت کند          2) به خلاف متعاقدین دلالت میکند

3) به رضابائع دلالت کند                4) به رضا مشتری دلالت کند

99. پادشاه ذیل شهربمبیی را درجهیز دختر خود به چارلس انگلیسی داد:

1) پادشاه فرانسه       2) پادشاه پرتگال     3) پادشاه چین       4) پادشاه یونان

 1. برای اولین بار پیشنهاد حفر کانال سویز توسط کدام شخص ارایه شد؟

1) فردیناند دلیسپس فرانسوی 2) گراهم بل امریکایی  3) جیمزوات انگلیسی  4) فرانسوامیترا

 1. بعد از احمدشاه ابدالی کدام شخص به قدرت رسید؟

1)           تیمور شاه               2)   اعظم خان      3) شاه محمود                       4)شاه زمان

 1. تاج محل به یاد کدام خانم اعمار گردید؟

1)    ملالۍ                         2)  گوهرشادبیگم             3)  عایشه درانی             4)ممتاز بیگم

 1. استرداد استقلال افغانستان به تاریخ ذیل صورت گرفت :

1) 6جدی 1358           2) 7 ثور 1357            3)28 اسد 1298           4) 26 سنبله 1352

 1. در جریان جنگ اول بین المللی افغانستان توسط کدام شخص اداره میشد ؟

1) امیر حبیب الله خان   2) امیر امان الله خان    3) امیر دوست محمد خان4)  محمد ظاهرشاه

 1. قبل ازجنگ جهانی اول سرزمین عراق به نام ذیل یاد میگردید:

1)سرزمین سبز        2)بین النهرین           3) جمهوری متحد عربی     4)عراق بعثی

 1. در سال 1918 م یک ملیون عسکر امریکایی تحت قیادت شخص ذیل به فرانسه رسیدند:

1) جنرال فوش                  2) جنرال پرشینگ      3) جنرال پتن             4) جنرال موگالی

 1. جاپان در سال 1910 م منطقه ذیل را جز خاک خود اعلان نمود :

1) کوریا             2) تایوان      3) چین جنوبی            4)چین شمالی

 1. دوره ترقی جاپان در عصر شخص ذیل شروع گردید:

1)  ماتسوهیتو              2)  شوگن            3) مانچوکو             4) هیچکدام

 1. منطقه هندوچین شامل کشور های ذیل میباشد:

1) هندوستان و چین 2) هند، جاپان وچین  3  ویتنام، کمبودیا و لاؤس   – 4      ویتنام و کمبودیا

 1. رهبرحزب جماعت اسلامی در هندوستان شخص ذیل بود:

1) ابوالاعلی مودودی 2) سرسید احمد خان       3) مولانا ابوالکلام   4) علامه محمودالحسن

 1. بعد از سقوط نظام شاهی در ایران رییس دولت محمد علی رجایی چه قسم کشته شد؟

1) توسط انفجار بم   2) در جنگ با مخالفین   3) به مرگ خود        4)توسط یک قاتل

 1. در کشور های ذیل یکی آن تولید کننده بزرگ کیله است:

1) برازیل                       2) چیلی                          3) کوستاریکا                  4) ارجنتاین

 1. چندم حصه اراضی چین به کشت برنج اختصاص یافته است؟

1) 2/1 حصه                   2) 4/1 حصه                   3) 8/1 حصه                   4) 7/1 حصه

 1. بزرگترین مستحصل کتان عبارت است از:

1) اضلاع متحده امریکا      2) جاپان                         3) روسیه                       4) فرانسه

 1. ذخایر پطرول در کدام ولایت ذیل وجود دارد؟

1) پکتیکا                        2) پکتیا                          3) غزنی                         4) غور

 1. شرکت عمومی پوست قره قل در کدام سال ذیل بوجود آمد:

1) 1315                        2) 1215                        3) 1317                        4) 1217

 1. روشنی کهکشان سحابی بعد از مدت ذیل به زمین میرسد:

1) 25 سال نوری              2) 20 سال نوری              3) 10 سال نوری             4) 5 سال نوری

 1. کدام محل ذیل دارای لاجورد میباشد:

1) سرسنگ                     2) تالقان                         3) فیض آباد                    4) پلخمری

 1. زبان هند و اروپایی به چند بخش ذیل تقسیم می شود؟

1) به دوبخش                   2) به چهار بخش              3) به سه بخش                 4) به پنج بخش

 1. ستاره های دنباله دار عبارت است از:

1) کتله های روشن و شعله های آتشین                                2) کتله های سرد

3) کتله های سحابی                                                        4) کتله های آتشین

 1. برای ‍پیشرفت صنایع وزارت اقتصاد در کدام سال ذیل تاسیس گردید ؟

 1) 1315                     2) 1313                 3) 1314                 4)1317

 1. تولید بوره با تاسیس کدام فابریکه ذیل آغاز گردید؟

1) فابریکه قند بغلان   2) فابریکه قند سمنگان   3) فابریکه قند ننگرهار   4) فابریکه قند لغمان

 1. از کدام شاهراه ذیل افغانستان بیشتر در صادرات و واردات استفاده می گردد؟

1) کابل- غزنی                 2) کابل- مزار                  3) کابل- تورخم     4) کابل – شیرخان بندر

 1. کدام یک شهر ذیل بند ر مهم وارداتی گندم انگلستان را تشکیل میدهد؟

1) لیدز                           2) مانچستر                     3) کمبریج                       4) لیورپول

السنه ومعلومات عمومی

مترادف واژه های زیررا نشانی کنید:

 1. 125.     مظاهرت:

            1 – پیشتیبانی                       2- ضرورت               3- کدورت            4- نگهبانی

 1. ترفند:

1- داد وستد         2- حیله ونیرنگ   3- جست و خیز    4- گفتگو

 1. کتمان:

1- آسان                             2- اخفا                        3- نعمت             4- قدرت

متضاد واژه های زیررا نشانی کنید:

 1. ناب:

1- نیامیخته                               2- ناخالص                 3- نابرابر                        4- بیرنگ

 1. طیره:

1- تابناک                                 2- خوش                     3- زیبا                4- فریاد

 1. داهی:

1- غبی                                    2- تباهی                     3- سیاهی             4- خلوت

 1. دربیت: «خدای خردبخش بخرد نواز             همان ناخردمند را چاره ساز» یکی از صنعت ادبی زیر وجود دارد:

1- تجنیس                 2- لف و نشر                   3- تلمیح              4- تضاد

 1. سلسله الذهب اثر کدام یکی از این شاعران است:

1- مولوی بلخی          2- سعدی شیرازی             3- جامی هروی    4- علی شیرنوایی

 1. در این جمله « دوست را وقت سختی بیازمای» فعل «بیازمای» عبارت است:

1- لازم و معلوم          2- متعدی و مجهول     3- لازم و مجهول        4- متعدی و معلوم

 1. دراین بیت ( چو بد کردی مباش ایمن زآفات    که واجب شد طبیعت را مکافات)

فعل «بدکردی» عبارت است از:

1- ماضی مطلق          2- ماضی استمراری          3- ماضی التزامی     4- ماضی قریب

 1. «بارکج به منزل نمی رسد» در جمله متذکره فعل «نمیرسد» عبارت است از:

1- حال التزامی           2- حال استمراری             3- ماضی استمراری     4- ماضی مطلق

 1. در بیت: « گهی پاشند بر کهسار کافور                       گهی بارند بر گلزار گوهر» واژه های گوهر وکافور دریکی از این معانی به کاررفته اند:

1- معنای حقیقی          2- معنای مجازی              3- معنای کنایی                 4- معنای وضعی

 1. دربیت: «که بی خلاق باشد خلق عالم             که بی نقاش باشد نقش دفتر» یکی از صنعت های زیر وجود دارد:

1- تجنیس زاید           2- تجنیس مزدوج              3- تجنیس مرکب               4- تجنیس ناقص

دلغاتو سمه معنی

 1. کڅ

1) ټاپو                  2) سیند                                    3) ښار                           4) لمن

 1. سیند

1) سمندر               2) رود                                    3) بحر                           4) اوبه

 1. لومه

1) لوامه                2) جال                                    3) للمه                           4) مرغه

دلغاتو ضد معنی

 1. لوند

1) رنګ شوی          2) وچ                                    3) دروند                         4) کلک

 1. لوڅ

1) بربنډ                 2) یتیم                                    3) سرتور                       4) پټ

 1. تروږمۍ

1) شپه                2) وریځ                                    3) لمر                            4) روښانه

 1. په لاندی بیت کیگ بدیعی صنعت په نشگه کؤی:

         چیگ سبابه له مجلسه جداکیإی       شمع حگکه درسته شپه دسوز ژؤاکا

      1) تنسیق الصفات             2) حسن تعلیل      3) جمع اوتفریق              4) تقسیم

 1. که شاعر په یوه مسره یا بیت کیگ حگینی مطالب د اجمال په صورت ذکر کؤی او په دوهمه مسره یا بیت کیگ بی تفصیل وکؤی:

1) د معما صنعت دی  2 ) لف ونشر صنعت دی            3) کنایه ده      4) تلمیح صنعت دی

 1. شیخ اسعد سوری دکومی سیمی واکمن و؟

1)   غور        2)  زمینداور                                    3) قندهار                        4)   ننګرهار

 1. د سلیمان غرونه په ځینو کتابونو او تاریخی اّثاروکی په لاندی نومونو ښودل شوی دی:

1) د هندوکش غره په نامه 2) د بابا غره په نامه 3) د کسی غره په نامه 4) د پامیرغره په نامه

 1. خوشحال خان خټک دچا زوی دی؟

1) د یحی خان زوی   2) د شهباز خان زوی    3) د قلندرخان زوی    4) د میرویس خان زوی

 1. نثر په لغت کې څه ته وایی؟

1) اوډولو ته   2) خورولو  او پاشلوته        3) ټولولو  ته          4)     یوځای کولوته

 1. خگرکگندنی او تگینکگاری قید و نوموی:

1) په حگغرده         2) صفا                                    3) خوؤل                        4) کله چی

 

 1. کدام یکی از ممالک ذیل در دو قاره قرار دارد؟

1) ترکیه                    2) سودان            3) مراکش           4) یونان

 1. عدد X در سلسله 1, 7, 13,19, 26, X چند است؟

1) 32                      2) 38                3) 40                4) 42

 1. کریم 21 سال دارد و عمر وی سه چند عمر برادرش است. معلوم نماید که برادر وی چند ساله است ؟

1) 8                        2) 7                  3) 6                  4)  5

 1. عدد X در سلسله 2, 3, 5, 7, X چند است؟

1) 9                       2)  10               3)11                 4) 13

 1. فصل زمستان کشور ما با فصل تابستان یکی از قاره های ذیل مطابق است؟

1) امریکا                 2) اروپا              3) استرالیا           4) هیچکدام

 1. اقامت در نماز عید:

1) فرض است           2) سنت است       3) واجب است      4) هیچکدام

 1. محمود در مسابقه دوش اشتراک نمود و در نتیجه در دریف هفتم از اول و هم در ردیف هفتم از آخر قرار گرفت، در این مسابقه چند نفر اشتراک نموده است؟

1) 10                      2) 11                3) 12                4) 13

 1. واحد قیاسی اشتر عبارت است از:

1) راس                    2) بال                3) عدد                4) نفر

 1. کتاب مقدسی که شروع آن به ب و ختم آن به س است عبارت است از:

1) انجیل                   2) تورات            3) زبور              4) فرقان

 1. کریم اعداد 25، 144 و 400 را خوش ولی اعداد 24، 145 و 300 را خوش ندارد، پس در اعداد ذیل کدام یک را کریم خوش دارد؟

1) 50                      2) 124              3) 200              4) 1600

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: