شنبه , ۳۱ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > مواد کانکور > مجموعه سولات ذهنی برای کانکور
مجموعه سولات ذهنی برای کانکور

مجموعه سولات ذهنی برای کانکور

 ahmad

 1. کدام عالم نظریه اصل انواع را به شکل کتابی نوشت: داروین
 2. عالم که جنراتور را اختراع کرد کی بود: ادیسن
 3. اختراع بعضی از قضایای هندسه به کدام عالم ارتباط دارد: فیتاغورت
 4. اگر یک حرف ازفصل سال بیرون شود ضد معنی کلمه داخل بدست میاید: بهار
 5. کم شدن وزن اجسام در اب توسط کدام عالم بیان شد: ارشیمدس
 6. اگر حرف اخر یک رنگ در زبان دری حذف شود معنی طلا بدست می اید: زرد
 7. کدام نمایش نامه نویس انگلیسی به تیاتر استخدام گردید و در انجا بهترین نمایش نامه ها را نوشت: شکسپیر
 8. دستگاه فضایی میر را یکی از اینها در خارج از اتموسفیر نصب کرد: یوری گاگارین
 9. کدام عالم ثبوت کرد که موجودات ذره بینی در زخم ها باعت عفونت میگردد: لوی پاستور
 10. هندسه تحلیلی را کی بوجود اورد: دیکارت
 11. کدام عالم در 16 سالگی کتاب درباره مقاطی مخروطی نوشت: پاسکال
 12.      100 = 99 + 1      100 = 98 + 2       100 = 97 + 3       x=1-9         0x=495
 13. بابریدن حرف اول کدام یکی از کلمات ذیل واژه (جدید) بدست میاید که از هر دو طرف عین مفهوم را ارائه میکند: شدید
 14.   X,-1,-8,-27,-64,-125      x=0
 15. یکی از امتحانات ذیل چشم ندارد: کانکور
 16. با حذف یکی از کلمات ذیل کلمه به مفهوم زهر بمیان میاید:      سیمی (سم)
 17. اگر کمر یکی از کلمات ذیل بریده شود نا پدید می گردد:   قدم(گام,گم)
 18. اگر کمر یکی از کلمات ذیل بریده شود کاکا به میان میاید:    علم(عم,کاکا)
 19. اگر یکی از کلمات ذیل از وسط برداشته شود زهر به میان میاید:    سلم (سم)
 20. سر کدام کلمه بریده شود و بعداً معکوس گردد تا یک نوع درخت حاصل گردد:     ادیب
 21. کدام کلمه از هر دو طرف یک چیز نوشته شده معنی آن کودن است: نادان
 22. قهرمان آزادی کشور های آمریکایی لاتین کی بود: سیمون بولیوار
 23. مولف کتاب احیا علوم الدین است:  امام محمد غزالی
 24. کلمه به مفهوم همراهی که اگر معکوس گردد عین کلمه حاصل میشود:   کمک
 25. از بریدن سر کدام  واژه نام یک خوردنی بدست میاید:    قماش
 26. نخستین انسان که در کره ماه گام نهاد کی بود:   نیل ارمسترانگ
 27. اولین مردیکه به فضا رفت:     یوری گاگارین
 28. اولین زنیکه به فضا رفت:      تریشکوا
 29. صنعت کوبیزم توسط یکی ازینها بناء نهاده شد:    سیزان
 30. تیوری نسبیت توسط کدام فزیک دان و متفکر بیان شده است:    انشتین
 31. مخترع نخستین  سیستم راه آهن کی بود:    استیون سن
 32. بارومتراز اختراعات کی است:     تور چلی
 33. کلمه به مفهوم بیمار با تبدیل حرف آخر اصطلاح عامیانه کلمه ناخن حاصل می شود:    نا خوش
 34. معکوس یکی از کلمه های ذیل اسم اشاره است:      نامه (همان)
 35. اگر حرف اول پایتخت یکی از کشورهای ذیل حذف گردد اسم پادشاه اول افغانستان بدست میاید:     پیرو (هیما,   یما)
 36. اگر کمر یکی از کلمات ذیل نابود شود ضد آن بدست میاید:     بحر (بر)
 37. یکی از کلمات ذیل از هردوطرف یکسان خوانده میشود: نادان
 38. مرکز یکی از ولایت ذیل از پل و بیرق تشکیل یافته است: لوگر  (پل علم)
 39.         375 ، x ، 81 ، 24، 3،0                                     x=192
 40.         70 ، x ، 30 ، 16 ، 6 ، 0 ، 2 –                               x=48
 41.         125 ، x ، 13 ، 1 – ، 3 –                                       x=51
 42.         63 ، x ، 15 ، 7 ، 3 ، 1                                         x=31
 43. داستان نویس معروف روسی و خالق اثر معروف جنگ وصلح کی بود:  تولستوی
 44. کدام عالم پدر علم اقتصاد است:     آدم سمیت
 45. خوردنی از آرد که اگر معکوس گردد عین کلمه میسازد:    کیک
 46. کلمه به معنی سخت که با حذف حرف آخران کلمه به معنی تمرین حاصل میشود چیست: مشقت
 47. اشعه x که در آن تشخیص و درمان استفاده میشود توسط کی کشف شد: رونگتن
 48. کلمه نمایانگر زمان که حرف آخر آن حذف گردد دوم حاصل می شود:  ثانیه (ثانی)
 49. کلمه نمایانگر مقیاس زمان که حرف آخر آن حذف گردد درست حاصل میشود:   دقیقه (دقیق)
 50. حمد وثنا اگر حرف ماقبل آخر آن حذف گردد کلمه به مفهوم پس از آن حاصل میشود: سپاس (سپس)
 51. حد تام متشکل از امور ذیل است: جنس قریب و فصل قریب
 52. کلمه به مفهوم حمد وثنا که اگر حرف ماقبل آخر آن حذف گردد کلمه به مفهوم ضد خیر حاصل میگردد: شکر (شر)
 53. کلمه به معنی حمد و ثنا که اگر حرف ماقبل آخر آن حذف گردد کلمه به مفهوم رنج حاصل میگردد: درود (درد)
 54. کدام دانشمند در اثر مطالعات در علم نجوم مدارهای بیضوی و شکل سیارات را کشف کرد:  کپلر
 55. اگر حرف دوم یکی از کلمات ذیل حذف گردد درود بمیان میاید: ثنا (درود) درد
 56. نویسنده داستان انگشتر طلا یکی ازینهااست: سپوژمی زریاب
 57. کتاب لالایی برای ملیمه اثر یکی ازینهااست: عبدالقهار عاصی
 58. مدیر مسول مجلهء افرند یکی از ینهااست: گلنور بهمن
 59. با حذف حرف ماقبل آخر یکی از کلمات ذیل مفاد بمیان میاید: سواد (سود)
 60. از بریدن سر کدام کلمه درخت بی ثمر حاصل میشود: زبید
 61. پایتخت کدام یکی از کشور های آسیا میانه یکی از ایمام هفته بدست میاید: تاجکستان
 62. کشوریکه که به سقف جهان شهرت دارد و اگر معکوس گردد عین کلمه حاصل میشود: تبت
 63. کلمه به مفهوم ستایش با حذف حرف آخر کلمه به معنی بالا آمدن آب دریا حاصل میشود: مدح
 64. کدام دانشمند برق گیر را اختراع کرد: فرانکلین
 65. کدام عالم ثابت کرد که موجودات زنده ذره بینی باعث عفونت میگردد: لویی پاستور
 66. هندسه تحلیلی را کی بوجود آورد: دیکارت
 67. کدام عالم در سن شانزده سالگی کتاب در باره مقاطع مخروطی نوشت: سقراط
 68. با بریدن حرف اول کدام یکی از کلمات ذیل واژه جدید بدست میاید: شدید
 69. یکی از حیوانات ذیل پاپوش دارد: عنکبوت
 70. چند حرف الفباء دری از هر دو طرف یک چیز تلفظ میشود: سه حرف
 71. اثر معروف برق القایی منسوب به کدام دانشمند است: فارادی
 72. یکی از سبزیجات ذیل با حذف حرف آخر حیوان است: کاهو
 73. 10 فیصد کدام عدد یک عدد اولیه است: 130
 74. کدام اعداد بین مربع 6 و 8 قرار دارد: 49
 75. میوه ایکه اگر دو حرف اول آن حذف گردد آله برای صید حیوانات باقی میماند: بادام
 76. نویسنده کتاب معروف مرچه ها : موریس میترلینگ
 77. نویسنده کتاب بینوایان: ویکتور هوگو
 78. نویسنده کتاب مشهور حقوقی قرار داد های اجتماعی یکی ازینهاست: ژان ژاک روسو
 79. در هنگام جنگ اول جهانی یکی ازینها ریس جمهور افغانستان بود: امیرحبیب الله, امان الله خان, ظاهرشاه  (هیچکدام)
 80. یکی از سیاست مداران ذیل گرفتن قدرت را به هر وسیله ممکنه مجاز و درست میدانست: ماکیاولی
 81.       40 ، x ، 16 ، 9 ، 4 ، 1                                           x=27
 82. دانش که کسب آن به تفکر و اندیشه نیاز نداشته باشد عبارت از:  تصور و تصدیق بدیهی
 83. اقسام حجت عبارت از:     استقراء    تمثیل     و قیاس
 84. دلالت وضیعه لفظی دارای اقسام ذیل است:   سه قسم
 85. حجت ایکه در آن حکم را برای چیزی از راه شباهت آن چیز دیگر ثابت میکند عبارت اند از: تمثیل
 86. دانش که از خارج کسب نمیشود عبارت از: علم حضوری
 87. قضیه که در ان به ملاظمت دو نسبت حکم شود عبارت از: شرطیه متصله
 88. لفظ مفرد چند قسم است: سه قسم
 89. اجزای قیاس عبارت از: اکبر اصغر و حدوسط
 90. لفظ مرکب تام متشکل از امور ذیل است: هیچکدام
 91. اشکال منتجه قیاس عبارت از: 4 شکل
 92. ضروب منتجه شکل اول عبارت از: 4 ضرب
 93. شروط حد رهزنی چند است: 6 شرط
 94. تعریف که تمام ذات را بیان میکند عبارت از: حد تام
 95. درمیان اشکال قیاس کدام شکل ان بدیهی الانتاج میباشد: شکل اول
 96. پیروی کردن از کسی بدون درک حقیقت ان عبارت از: تقلید
 97. کلی و جزئی عبارت از اقسام امور ذیل است: مفهوم
 98. کلی ذات است که در جواب سوال اشیای متعددی که دارای حقیقت واحد اند: نوع
 99. اجزای قضیه حملیه عبارت از: موضوع معمول و نسبت حکمیه
 100. اقسام قضیه حملیه به اعتبار موضوع عبارت از: چهار قسم
 101. قضیه سالبه کلیه از اقسام یکی از قضایای ذیل است: محصوره
 102. استدلال قیاس ارسطو را کی یک وسیله عقیم داشت: بیکن
 103. منطق سوری در چند جهت مختلف در حرکت است: دو جهت
 104. نسبت کارمندان دولت و انسان عبارت از: عموم و خصوص مطلق
 105. وقتی که اجناس به شکل تصاعدی تنظیم گردد چند مرتبه در ان پیدا میشود: سه مرتبه
 106. اقسام قیاس از نظر ماده عبارت از: پنج قسم
 107. مقیاس لفظی طور ذیل بیان می شود:   توسط حرف
 108. کلیات عرضی به چند نوع است:   دو نوع
 109. مهم ترین موادیکه در قیاس بکار میرود چند است:   یازده نوع
 110. انواع حمل عبارت از: ذاتی و ضایی
 111. قضیه به اعتبار حرف سلب به چند قسم است:  پنج قسم
 112. استقرا به چند قسم است: دو قسم
 113. قضیه شرطیه منفضله به چند قسم است:  سه قسم
 114. اقسام رابطه عبارت از: زمانی وغیر زمانی
 115. لفظ مرکب دارای چند شرط می باشد: چهار شرط
 116. عرضیه مفارق به چند قسم است:  سه قسم
 117. کلی وکل از جهات ذیل باهم مقاربت دارند:   پنج جهت
 118. اقسام نوع عبارت از:   حقیقی و نسبی
 119. رابطه فصل و نوع مانند رابطه چیست:   جزء با کُل
 120. حد وسط در تمام اشکال چهارگانه مشروط به چند شرط است:   دو شرط
 121. اقسام دلالت وضعی لفظی عبارت از: مطابق, تضمینی, التزامی
 122. حد تام متشکل از امور ذیل است:   جنس قریب و فصل قریب
 123. کلمه به معنی دیروز که اگر معکوس شود دست معنی میدهد عبارت از: دی (ید)
 124. یکی از حیوانات ذیل از هر دو طرف یک چیز خوانده می شود: کبک
 125. اگر کمر یکی از حیوانات ذیل بریده شود یک عدد حاصل می شود: شبش (شش)
 126. یکی از علمای ذیل معروفترین کشف خود را در خزینه حمام انجام داد: ارشمیدس
 127. یکی از علمای ذیل برای دفاع از یونان منجنیق های شگفت آوری ساخت: ارشمیدس
 128. حجم و مساحت سطح کره, استوانه, و مخروط را یکی ازینها محاسبه کرد: ارشیمدس
 129. عدد π منسوب به یکی از علمای ذیل است: ارشمیدس
 130. محاسبه منحنی های حلزونی, خط مارپیچ, سطح استوانه و بیضوی را یکی از علمای ذیل انجام داد: ارشیمدس
 131. دانش تعادل معایات و قوانین اهرام را کی بیان کرد: ارشیمدس
 132. (نقطه اتکاء به من بدهید من زمین را از جا بلند میکنم) اظهارات کدام دانشمند است: ارشیمدس
 133. یکی ازینها ستاره شناس مشهور لهستانی است: کوپرنیک
 134. کدام یکی از علمای ذیل هفده قرن قبل از کوپرنیک نظریه مرکزیت خورشید را بیان کرده بود: ارستار خوس
 135. کتاب حرکت کره هات آسمانی اثر کیست: کوپرنیک
 136. آخرین ستاره شناس بزرگ قبل از  اختراع تلسکوب کدام است: تایکو
 137. بزرگترین کتاب بنام کتاب نجوم که درسال 1609 منتشر شد اثر کیست: کپلر
 138. قوانین جاذبه نیوتن از قوانین یکی از علمای ذیل استمتاج شده است: کپلر
 139. اولین کار عمده گالیله در کدام زمینه بود: قوه و حرکت
 140. یکی از علمای ذیل اولین کاشف قوانین عطالت است: گالیله
 141. در سال 1609 تلسکوب در کدام کشور اختراع شد: هالند
 142. یکی از علمای ذیل ثابت ساخت که سطح سیارات لشم نبوده ناهموار است: گالیله
 143. کدام عالم ثابت ساخت که مشتری چهار قمر دارد: گالیله
 144. (گفتار پیرامون دو سیستم اصلی جهان) اثر کیست: گالیله
 145. کلیسا گالیله را در مورد یکی از نظریات ذیل مجازات نموده و از وی اظهار توبه خواسته بود: گردش زمین
 146. یکی از علمای ذیل در شانزده سالگی کتاب در باره  مقاطع مخروطی نوشت: پاسکال
 147. کتاب منحنی های دو انحنایی را کی نوشت: ارشیمدس
 148. نخستین ماشین حساب در کدام سال ساخته شد: 1640
 149. یکی از علمای ذیل کاشف فشار هوا است: پاسکال
 150. بنیان گذار سلسله احتمالات کیست: پاسکال
 151. یکی از علمای ذیل در کار مربوط به دریافت مساحات اشکال منحنی باعث بمیان آمدن حساب دیفرنسیل و انتیگرال شد: پاسکال
 152. (طبیعت و قوانین آن در تاریکی پنهان بود خداوند گفت بگذار نیوتن بدنیا بیاید وهمه چیز آشکار شود) گفتار یکی ازینهاست: الکساندر پاپ
 153. سال تولد نیوتن با سال مرگ یکی ازینها مطابقت دارد: گالیله
 154. نیوتن نظریات انقلابی خود را در ساینس در کدام سن خود بیان کرد: 21 تا 27 سالگی
 155. کدام یک از علماء ذیل مردم را تشویق به مطالعه جدید نموده و از پذیرفتن نظریات ارسطو به شکل کورکورانه آن منصرف ساخته است: دیکارت و بیکن
 156. کاشف قوانین گردش سیارات کیست: یوهان کپلر
 157. یکی از علمای ذیل معتقد بود که علم در عرصۀ تکنالوژی می تواند زنده گی بشر را تغیر بدهد: فرانسیس بیکن
 158. اولین مطلب ایکه در مورد اکتشافات نیوتن به نشر رسید کدام بود: ماهیت نور
 159. ابداع حساب انتیگرال توسط کدام عالم در سن 23 تا 24 سالگی صورت گرفت: نیوتن
 160. اولین قانون حرکت اجسام را کدام عالم کشف کرد: گالیله
 161. اساسی ترین قانون فزیک کلاسیک کدام قانون شناخته میشود: قانون دوم نیوتن F=m.a
 162. کتاب principia (اصول ریاضی فلسفی طبیعت) اثر کیست: نیوتن
 163. گفتار (کارکرد های نیوتن به مراتب عظیم تر از چیز ایست که در قرون گذشته انجام شده است) نکته اثر کیست:                               لای بینیتز
 164. یکی از کلمات ذیل معنی صوت را ارایه میکند: اگوستیک
 165. اصل بقاء حرکت و اصل پاینده گی حرکت زاویوی را کدام عالم بیان کرد: نیوتن
 166. کدام فلاسفه معتقد بودن که نور از چشم انسان منتشر شده و باعث رویت اجسام میگردد: یونانی ها
 167. اولین توزیعات قانع کننده درباه اصل یا مبدع ستاره گان توسط کدام عالم بیان شد: نیوتن
 168. معادلات هایدرو دینامیک توسط کدام عالم بیان شد: یونارد اویلر
 169. اساس نور هندسی را کدام عالم معرفی کرد: نیوتن
 170. معادلات حرکت جسم صلب را کدام عالم بیان کرد: اویلر
 171. عمیق ترین دریاچه جهان کدام است: بایکان
 172. بزرگترین ساعت جهان در کدام برج موقعیت دارد: بیگبن
 173. کلانترین پل جهان کدام است: لندن بریج
 174. از بریدن سر یکی از حیوانات ذیل اسم مصغر حاصل می شود: گرگ (گگ)
 175. از بریدن سر یکی از حیوانات ذیل یک عضو بدن انسان حاصل می شود: قمری
 176. (نیوتن بزرگترین نابغه ایست که جهان در خود دیده است)گفتار کدام عالم است: لاگرانج
 177. تیوری الاستیستی (کشش اجسام) را کدام عالم بیان کرد: اویلر
 178. فورمول =cosѲ+isinѲ          منسوب به کدام عالم است: اویلر
 179. کدام عالم از جمله پیش گامان توپولوژی یا موضع شناسی در ریاضی است: تیونارد اویلر
 180. بانی اصلی استفاده از حرف یونانی ( ) به منظور نشان دادن نسبت محیط دایره بر قطر کیست: اویلر
 181. کوچکترین محصل ایکه در 13 سالگی وارد دانشکاه (بال) شد کیست: اویلر
 182. یکی ازینها در 26 سالگی جای ریاضی دان مشهور دانیال برنولی را گرفت: اویلر
 183. اویلر در چند سالگی هردو چشم خود را از دست داد: 59 سالگی
 184. کدام عالم در سن 3 سالگی اشتباه پدرش را در محاسبه اصلاح نمود: گوس
 185. دانشمند ایکه قبل از حرف زدن حساب کردن را یاد گرفت کی بود: گوس
 186. فورمول مجموعه اعداد مسلسل طبیعی را گوس در چند سالگی ساخت: کمتر از 10 سالگی
 187. کدام عالم در 4 تا 6 سالگی نمایشنامه می نوشت و آنرا کارگردانی میکرد: گویته
 188. کدام یکی ازینها در پنج سالگی آهنگ های رقص کودکانه را تصنیف کرد:موتسارت
 189. (گوس مانند روباه است که رد پایش را در ریگزارها با دمش ازبین میبرد) گفته کیست: ابل
 190. کدام دو عالم از تمام علمای دوران خود در برق و موارد آن سرآمد بودند: فارادی و ماکسویل
 191. کدام عالم دستگاه الکتروموتور (جنراتور) ساخت: فارادی
 192. کپلر شاگرد یکی ازینهاست: تایکو
 193. الکترومقناطیس القایی توسط کدام عالم ساخته شد: فارادی
 194. روش مایع ساختن گاز ها را کدام عالم ابداع نمود: فارادی
 195. معادلات چهارگانه قوانین اصلی برق و مقناطیس را کدام عالم بیان کرد: ماکسویل
 196. ماکسویل ثابت ساخت که سرعت امواج الکترومقناطیس معادل یکی ازینهاست: نور
 197. کدام عالم امواج نامریی را کشف و معرفی کرد: هنریش هرتز
 198. کدام عالم از امواج نامریی برای مخابرات استفاده کرد و باعث بمیان آمدن رادیو شد: مارکونی
 199. عنوان بزرگترین فزیک دان نظری بین دو عالم نیوتن و انشتین را کدام عالم گرفته است: ماکسویل
 200. توابع مولد را کدام ریاضی دان بمیان آورد: لاپلاس
 201. نظریه دیترمنیت ها را کدام عالم نوشت: لاپلاس
 202. کدام عالم از طرف استادش (آرمیت) عنوان غول ریاضی را گرفته بود: پوانکاره
 203. کتاب میکانیک آسمانی و شرح دستگاه های جهانی اثر کیست: لاپلاس
 204. تابع های فوکسی و کلاینی یا یک تابع متحول مختلط را کدام عالم حل نمود: پوانکاره
 205. کدام یکی از علمای ذیل دوکتورا خود را در فزیک در سن 21 سالگی گرفت: ماکس پلانک و فرمی
 206. مهم ترین پیشرفت علمی قرن بیست (میکانیک کوانتم) را کدام عالم بیان کرد: ماکس پلانک
 207. پدر استاتیک کوانتم کیست: فرمی
 208. پدر میخانیک کوانتم کیست: ماکس پلانک
 209. کدام عالم پیرامون جذب نیوترون توسط هسته اتم ها جایزه نوبل گرفت: فرمی
 210. اولین ریاکتور هستوی جهان بر سرگروهی کی ساخته شد: فرمی
 211. تیوری اول نسبیت انشتین به چی نام یاد میشود: نسبیت خاص
 212. تیوری دوم نسبیت انشتین به چی نام یاد میشود: قانون جاذبه انشتین
 213. فرهنگ یا تمدن ماقبل شلی به کدام تاریخ ارتباط دارد: 125 هزار سال قبل از میلاد
 214. عصر سنگ جدید به کدام قدامت تاریخی میرسد: 10 هزار سال قبل از میلاد
 215. انسانهای اولیه زنده گی خود را از کدام مدرک تامین می کردند: شکار
 216. فردوسی در شهنامه پیدایش آتش را بکدام شاه نسبت داده است: هوشنگ
 217. اولین حیوان اهلی با انسان کدام است: سگ
 218. اولین بار چرخ را کدام مردم به میان آوردند: سند
 219. اولین فلزیکه انسانها به طور خالص استفاده کردند کدام است: مس
 220. در آریا کهن نخستین سکه در زمان کدام شاه ضرب زده شد: داریوش
 221. استعمال گاو آهن بار نخست بین کدام مردم رایج شد: بین النهرین و مصر
 222. بزرگترین جمعیت جهان به کدام زبان تکلم می کند: ماندازین (چینی)
 223. خط تصویری به چی نام یاد می شود: پیکتوگراف
 224. تمدن درآوئیدی مربوط به کدام مردم است: هند
 225. طول دیوار چین چند کیلومتراست: 2400 کیلومتر
 226. دیوار چین در زمان کدام شاه ساخته شد: چی هوانگ تی (خاقان)
 227. کلمه Animism آنیمیزم به یکی از معانی ذیل دلالت می کند: پرستش ارواح
 228. آغاز آتش پرستی به کدام یکی ازینها منسوب است : قابیل
 229. آغاز بت پرستی به کدام اولادهای ادم میرسد: مهائیل
 230. سمبول پرستی توسط کدام اصطلاح معرفی می شود: توتمیسم
 231. یونانی ها به خدای رعد و برق چی خطاب می کردند: زئوس
 232. زن شکارچی زیبا ایکه از همه مردها تیزتر می دوید چی نام دارد: اتلانتا
 233. نیرومندترین قهرمان یونان کدام یکی ازینها است : هرکول
 234. قهرمان طب یونان کدام است: اپولو
 235. دلیرترین قهرمان جنگ یونان کدام یکی ازینهاست: 1-اشیل  2-آژاکس   3-اودیسه   4-همه
 236. یکی ازینها فرقه مذهبی مسحیت نیست: یهودا
 237. کتاب مقدس آریایی بنام مجموعه سرودهای ستایش کدام است: ریگ ویدا
 238. آریایی ها خدا آفتاب را چی می نامیدند: سوریا
 239. فلسفه ریاضیت کشی به منظور تسلط کامل بر نفس و تسکیه روح و انصراف از جهان مادی چیست: یوگا
 240. کتاب مقدس زردشت چی نام دارد: اویستا
 241. ریفورمر بزرگ مذهبی مسحیت کدام یکی از ینها است: مارتین لوتر
 242. نخستین پیامبر گرامی ایکه خدای مهربان اورا بر انگیخت و با شریعت و کتاب آسمانی به سوی جهان بشریت  فرستاد کدام بود: حضرت نوح (ع)
 243. معلم ثانی یا ارسطوی تانی کیست: ابونصرفارابی
 244. کدام یکی از اینها به ارسطوی قرون وستا شهرت دارد: البرت بزرگ
 245. نخستین معلم فلسفه در آتن کیست: آناکزا گوراس
 246. مکتب پرستش لذات را کدام یکی از اینها بناء نهاد: اپیکور
 247. کدام یک ازینها به معلم اول شهرت دارد: ارسطوء
 248. پدر مکتب اصالت تصوریا idealism کیست: افلاطون
 249. معروفترین اثر افلاطون کدام است : جمهوریت
 250. بنیان گذار مکتب انسانیت (هومانیزم) و مثبت گرایی (پوزییوتیزم) کیست: کنت
 251. پدر میتا فزیک یونان قدیم کیست: پارمندیس
 252. پدر روان شناسی کودکان کیست: پیاژه
 253. پر اگماتیزم و اصول روان شناسی اثر کیست: ویلیام جیمز
 254. بنیان گذار هندسه تحلیلی کیست: دیکارت
 255. کدام عالم بنام فیلسوف خندان شهرت دارد: دیموکراتس
 256. کدام عالم بنام فیلسوف گریان شهرت دارد: هرقلیطوس
 257. کدام عالم به مردیکه پیوسته سوال میکرد شهرت دارد: سقراط
 258. یکی از فلاسفه جهان از تمام مادیات فقط یک کاسه برای نوشیدن آب داشت: دیوجانوس
 259. مقدمه بر فلسفه ریاضی اثر کیست: براتراند راسل
 260. کتاب اعترافات و امیل اثر کیست: ژان ژاک روسو
 261. کتاب روسی بزرگ ومگس ها اثر کیست: سارتر
 262. کتاب زنده گی عقل اثر کیست: جورج سانتیانا
 263. بنیان گذار مکتب روان کاوی کیست: فروید
 264. کدام عالم بنام فیلسوف اعداد شهرت دارد: فیثاغورث
 265. شعار خطر ناکانه زنده گی کن منسوب به کیست: نیچه
 266. کتاب چنین گفت زردشت اثر کیست: نیچه
 267. ضرب المثل انسان گرگ انسان است را به کی منسوب کرده اند: توماس هابز
 268. کتاب زنده گی مسیح اثر کیست: هیگل
 269. اختراع کاغذ را به کدام مردم منسوب می دانند: چینی ها
 270. لفت یا آسانسور را کی ساخت: اوستیس
 271. کدام مرد آئینه ساخت: ماروی
 272. موتر سرویس برقی را کی ساخت: واندپل
 273. منقل برقی را بار نخست کدام یکی ازینها ساخت: زیمنس
 274. منقل گازی را کی ساخت: پنس
 275. ماشین اره برقی را کی ساخت: نیوبری
 276. اسپکترسکوب ویا دستگاه تجزیه نوری را کی ساخت: کرشوف و بنسن
 277. باروت بی دود را کی ساخت: فالکن اشتاین
 278. بالون های هوایی را کی ساخت: برادران مون گل فیه
 279. بخاری ذغال سنگ (کوره های ذغالی) را کی ساخت: هافمان
 280. برق گیر را کدام عالم ساخت: فرانکلن
 281. بلند گو را کدام شخص اختراع نمود: رایس کلواک
 282. کدام عالم بار نخست بمب ساخـت: یونگه
 283. میز بلیارد را کدام شخص ساخت: دیوگنی
 284. پاندول یا لنگر ساعت را کی ساخت: گالیله
 285. کدام شخص پیانو ساخت: کریستو فری
 286. فولاد توسط کدام عالم اختراع شد: بسمر
 287. کدام عالم پیل اتمی ساخت: فرمی
 288. میتر تکسی را کدام عالم اختراع نمود: گرانر
 289. کدام عالم تانک ساخت: سوینتون
 290. کدام عالم تراکتور ساخت: هالت
 291. کدام عالم (ترن برقی) ساخت: جونگ
 292. کدام عالم تفنگ بادی ساخت: مارین
 293. کدام عالم تفنگ بی صدا ساخت: ماکسیم اچ پی
 294. تفنگ دوربین دار را کی ساخت: فسیک
 295. تلیفون بی سیم را کی ساخت: کارلنس
 296. تلیفون خود کار را کی ساخت: استروگر
 297. کدام عالم تلسکوب ساخت: 1-یانسن (هلند)    2-لیپریشی (ایتالیا)    3-گالیله (هالند)   4- همه
 298. کدام عالم تلویزیون ساخت: برد
 299. کدام عالم تلویزیون رنگه ساخت: پیتر گلدمارک
 300. تلگراف به صورت ابتدایی توسط کی ساخته شد : مورس
 301. تلگراف بی سیم را کی ساخت: مارکنی
 302. تلگراف چند طرفه را کی ساخت: ادیسن
 303. جرسقیل را کی ساخت: دونورمبرگ
 304. طیاره جت را کی ساخت: ویتل
 305. ماشین ولدنگ برقی (جوش کاری) را کی ساخت: تامسن
 306. جهت یاب کشتی و طیاره را کی ساخت: فوکو
 307. اولین ماشین چاپ را کی ساخت: گوتنبرگ
 308. ماشین چاپ سنگی را کی ساخت: سنه فلور
 309. ماشین چاپ رنگه را کی ساخت: فوست شوفلر
 310. چراغ گازی را بار نخست کی ساخت: بونسن
 311. ماشین خیاطی را کی ساخت: تیموینه
 312. ماشین خیاطی مدرن را کی ساخت: هو
 313. حرارت سنج را بار نخست کی ساخت: تورچلی
 314. دستگاه تبدیل صوت به نور را کی ساخت: بل
 315. بایسکیل ساده (دوچرخه) را کی ساخـت : مکمیلان
 316. کمره سینما یا دوربین سینما را کی ساخت: ادیسن
 317. کمره سه بعدی را کی ساخت: والر
 318. کدام عالم داینمو ساخت: فارادی
 319. کدام عالم بار نخست داینمت ساخت: نوبل
 320. دستگاه رادار را کی ساخت: رابرت و وات
 321. رادیو متر را کدام عالم ساخت: ویلیم کروکس
 322. کدام شخص بار نخست روغن نباتی را استحصال نمود: موژ- موری
 323. ریل آهن را کدام شخص ساخت: هال
 324. زیر دریایی یا بحری های اتمی را کدام یکی از اینها ساخت: استر اسمن
 325. زیر دریایی های کامل را کی ساخت: هیولاند
 326. ساعت برقی را کی ساخت: ویت استیون
 327. ساعت دیواری پاندول دار را کی ساخت: هیوگنز
 328. نوک آهنی (سر قلم آهنی به جای پر) را کی ساخت: هاریسون
 329. صفینه فضایی را بار نخست کی ساخت: ژیفارو سانتو
 330. کدام عالم طیف سنج ساخت: بنسن و کرشوف
 331. ماشین ضبط صوت را کی ساخت: ادیسن
 332. کمره عکاسی را بار نخست کی ساخت: نی ئه پس
 333. عکس رنگه را بار نخست کی گرفت: لیپمان و گودوسکی
 334. عکاسی روی کاغذ را کی اختراع کرد: سیکلاند
 335. قلم خود  کار را کی ساخت: اوترمن و ویرت
 336. کدام عالم از چوب کاغذ ساخت: دال
 337. کدام عالم گوگرد ساخت: واکر
 338. کدام عالم کرونومتر ساخت: هاریسون
 339. کدام عالم کشتی برقی ساخت: امت
 340. کدام عالم کندنستر ساخت: دنت
 341. کوره ذوب آهن را کی ساخت: زیمنس
 342. کدام شخص گازولین ساخت: میجلی
 343. گلوانومتر را کی ساخت: امپیر
 344. گرامافون را کی ساخت: توماس ادیسن
 345. استاتسکوب مخصوص آواز قلب را کی ساخت: لانگ
 346. اولین ترمامتر را کی ساخت: گالیله
 347. ترمامتر سیمابی را بار نخست کی ساخت: فارنهاید
 348. رابر مصنوعی را کی اختراع کرد: گودیر
 349. کدام عالم بار نخست گروپ (لمپ برقی) ساخت: ادیسن
 350. چراغ اشعه x را کی ساخت: کولیج
 351. چراغ نیون را بار نخست کی ساخت: کلود
 352. لوگارتم را کی بناء نهاد: نیپر
 353. ماشین بافندگی را کی ساخت: کارترایت
 354. ماشین بخار بار نخست توسط کی ساخته شد: ساوری
 355. ماشین مدرن بخار توسط کی ساخته شد: جیمز وات
 356. ماشین تحریر ابتدایی توسط کی ساخت شد: میلز
 357. ماشین تحریر مکمل را کی ساخت: شولز
 358. ماشین تهیه یخ را کی ساخت: گویل
 359. کدام عالم ماشین درو را ساخت: پاتریک بل
 360. ماشین چمن زنی را کی ساخت: هیلز
 361. ماشین بوت دوزی (کفش دوزی) را کی ساخت: مک کی
 362. ماشین کاغذ سازی را کی ساخت: لویی روبرت
 363. ماشین نخ ریسی را کی ساخت: هارگریوز
 364. تفنگ ماشین دارمسلسل را کی ساخت: کاتلنگ
 365. کدام شخص موتر سکیل ساخت: دایملر
 366. کدام عالم راکت (موشک) ساخت: رابرت گداد
 367. کدام یک از علمای ذیل مایکروسکوب ساده ساخت: یانسن
 368. کدام عالم مایکروفون ساخت: هوگز
 369.  Neنیون را کدام عالم کشف کرد: ریمزی
 370. نفتالین را کدام عالم ساخت: گاردن
 371. کدام عالم لایت (نورافگن) ساخت: اسپری
 372. نور افگن سینما را کی ساخت: درومونه
 373. کدام عالم نایترو گلسیرین ساخت: سوبرورو
 374. نیل مصنوعی را کی ساخت: بایر
 375. ریولور یا هفت تیر را کی ساخت: ساموئیل کلت
 376. طرح نخستین هلی کپتر را کی داد: داوینچی
 377. کی هلی کپتر ساخت: برتان
 378. هلی کپتر مکمل را کی ساخت: سیکورسکی
 379. کدام عالم هواپیما یا طیاره ساخت: اورویل و ویلبر رایت
 380. یخچال را کی ساخت: ژکوب پرکنیز
 381. یخچال مکمل برقی را کی ساخت: دیوید
 382. آسپرین را کی ساخت: درسر
 383. استلین را کی ساخت: آدموند داوی
 384. المونیم را بار نخست کی استحصال کرد: فرید ریک وهلر
 385. هیپونوتیزم (خواب مصنوعی) بار نخست توسط کی بمیان امد: مسمر
 386. ایتر منحیث دوای بیهوشی توسط کی استفاده شد : لانگ
 387. تیوری اتم و انفجار اتم را بار نخست کی بیان کرد: رادرفورد
 388. تیوری اتم و الکترون را کی بیان کرد: دالتن
 389. اشعه کتود را بار نخست کی شناخت: پلوکر
 390. تیوری کامل الکترون را کی بیان کرد: جوزف تامسن
 391. سترپتو مایسین را کی ساخت: ابراهم لنکن
 392. الکول را کی کشف کرد: محمد بن ذکریای رازی
 393. ستاره اورانوس را کی در آسمان یافت: ویلیم هرشل
 394. یورانیم را کی کشف کرد: مارتین کلا پروت
 395. باریم را کی کشف کرد: داوی
 396. پنسلین را کی ساخت: الکساندر فلمنگ
 397. ترکیب هوا را کی بیان کرد: لاوازیه
 398. ترکیب اتموسفیر را کی بیان کرد : پرستلی
 399. میکروب جزام را کی معرفی کرد: هانسن
 400. جوهر سلفر یا تیزاب گوگرد را کی ساخـت: محمد بن ذکریای رازی
 401. D.D.T را کی ساخت: زیدلر
 402. مکروب دیفتری را کی شناخت: فرید ریک لوفر
 403. سیروم دیفتری را کی ساخت: امیل فون بهرنگ
 404. عالم مشهور جن شناسی کیست: توماس هانت مورگان
 405. میکروب سل یا توبرکلوز را کی شناخت: رابرت کخ
 406. بار نخست کدام داکتر سیرم ساخت: شارل ریشه
 407. نمک طعام را کدام عالم به شکل ترکیبی ساخت: نیکولای لبلان
 408. میکروب سیاه زخم را کی شناخت: داون
 409. دواء ضد سیاه زخم را کی ساخت: رابرت کخ
 410. واکسین سیاه زخم را کی ساخت: پاستور
 411. میکروب طاعون را کی شناخت: الکساندر یرسن
 412. فاسفورس را کی شناخت: جورج برانت
 413. بوره یا قند را کی ساخت: مارگراف
 414. هارمون کارتیزون را کی ساخت: لبلان
 415. کروم را کی کشف کرد: نیکلای وکلن
 416. کلوروفورم را کی ساخت: سوب ایراو لیبیک
 417. کلسیم را کی کشف کرد : داوی
 418. گاز روشنایی به شکل ابتدایی توسط کی ساخته شد: کلیتون
 419. گاز روشنایی به شکل مکمل توسط کی ساخته شد: فلپ لیبون
 420. گروپ های خون را کی شناخت: اشتاینر
 421. گلیسرین را کی ساخت: کارل شیله
 422. میکروب ملاریا را کی شناخت: رونالد روس
 423. میکروب های گیاهی را کی شناخت: لیون هوگ
 424. واکسین چیچک را کی ساخت: سر ادوارد جنر
 425. واکسین فلج را کی ساخت: سالک
 426. میکروب وبا (کولرا) را کی شناخت: رابرت کخ
 427. ویتامین ها را کی شناخت: وایلدرز
 428. هیلیوم را در طیف آفتاب کی شناخت: لوکه یر
 429. هیلوم را در زمین کی شناخت: ریمزی
 430. بنیان گذار هندسه تحلیلی کیست: دیکارت
 431. بنیان گذار هندسه ترسیمی کیست: گاسپار موژ
 432. آیودین را کی کشف کرد: کورتوی
 433. ذره بین را کی ساخت : ابن هیثم
 434. الفبا کوران را کی ساخت: برای
 435. تلویزیون ساده ورنگه را کی ساخت: برد (جان)
 436. اکومولاتورخازن را کی ساخت: پلانته گلاستون
 437. کمره عکاسی را کی ساخت: داگر
 438. دستگاه نساجی را کی ساخت: ژاکار
 439. ماشین تحریر را کی ساخت: شولز
 440. نخستین موتر را کی ساخت: هنری فورد
 441. ماشین بخار را کی ساخت: جیمز وات
 442. ماشین سوراخ کردن ورق را کی ساخت: ویلکنسون
 443. بزرگترین سد (بند) جهان کدام است: روژن در روسیه
 444. بزرگترین کاخ یا قصر جهان در کجاست: در پیکن بنام کاخ گوگانگ
 445. تمایز بین اتم و مالیکول را کدام عالم بیان کرد: اوگدرو
 446. جوانترین عضو معدن شناسی نیویارک در 12 سالگی کی بود: اوپن هایمر
 447. لقب قهرمان مخترعات را کی دارد: ادیسن
 448. فونوگراف, مایکروگراف, مموگراف, مایکروفون و چراغ برق را کی ساخت: ادیسن
 449. رابر مصنوعی از اختراعات کی است: ادیسن
 450. عمل ذره بین در آفتاب را به کمک منشور کدام عالم اجرا کرد: ارشیمدس
 451. پدر اقتصاد کیست: آدم سمیت
 452. نا معدود بودن سلسله اعداد را کی بیان کرد: اقلیدوس
 453. کدام عالم را روح انالیز ریاضی میدانند: اویلر
 454. کدام عالم تیوری های زمان مطلق و فضا مطلق را نابود کرد: انشتین
 455. پدر معاصر طب و بیولولوژی کیست: برنارد کلود
 456. لقب المجسطی به معنی بسیار بزرگ را کدام عالم اخذ نموده است: بطلیموس
 457. طرح دانش مثلثات را کدام عالم ایجاد کرد : ارشیمدس
 458. پدر طب و بیولوژی کیست: هیپوکرات
 459. ریفلکس های شرطی یا انعکاس های شرطی در حیوانات را کدام عالم دریافت کرد: پاولوف
 460. نایتروجن یا اذت را کی کشف کرد: فرستلی
 461. کاربن دای اکساید را کی کشف کرد: برستلی
 462. اولین کشف برستلی چی بود: نایتروجن
 463. شاگر مشهور گالیله کیست: تورچیلی
 464. کاشف میکروب چیچک یا ابله کیست: سر ادوارد جینر
 465. کدام دانشمند بزرگ فزیک توسط یک زن شیشه ساز قیصر بزرگ شد و بهترین روش های دینامیک را اجرا کرد: دالامبر
 466. کتاب موسوم به اصل انواع مربوط کیست: داروین
 467. الکول ارچه یا میتایل الکول را کی ساخت: ژان دوما
 468. گاز خندق یا(خردل) را کی ساخت: همفری دیوی
 469. برهم زننده اساس هندسه اقلیدوسی کیست : جورج برنارد ریمان
 470. اصطلاح انود و کتود را کی بیان کرد: فارادی
 471. کدام عالم بیان داشت که برق نوع از جریان است: فرانکلن
 472. کتاب مکان های مسطح و مجسم اثر کیست: فرما
 473. کاشف لایزوزوم کیست: الکساندر فلمنگ
 474. کدام عالم به طور قاطع حرکت زمین را ثابت ساخت: فوکو
 475. کدام عالم زیروسکوب ساخت: فوکو
 476. پس از پاستور بزرگترین مکروب شناس کیست: رابرت کخ
 477. منحنی های دو انحنایی اثر کیست: کلرو
 478. کدام عالم در 15 سالگی جایزه بزرگ امپراطور را در ادبیات قدیم برد: کوشی
 479. تلگراف الکتریکی را کی ساخت: گوس
 480. کدام عالم بنا بر پنهان نگهداشتن اکتشافات خود علم ریاضیات را 50 سال عقب ساخت: گوس
 481. تمام حیوانات مقدار نیروی برقی (الکتریسته) ویژه ذخیره شده دارند بیان کدام عالم است: گلوانی
 482. بزرگنمایی دوربین گالیله چند برابر دوربین عادی بود: 30 برابر
 483. کتاب میخانیک تحلیلی اثر کیست: لاگرانژ
 484. کتاب فلسفه حیوان شناسی که در سال 1809 چاپ شد اثر کیست: لامارک
 485. بنیان گذار دانش اندازه گیری درجه حرارت کیست: لاوازیه
 486. کاشف ستاره نیپتون کیست: لو وریه
 487. مرد بی سوادیکه ساده ترین میکروسکوب ساخت وبه کمک آن اسپرماتوزوئید سگ را کشف کرد کی بود:       لیون هوگ
 488. هندسه ترسیمی را کی اختراع کرد: گاسپار مونژ
 489. تداخل سنج و یا انترفرومتر را کی ساخت و طول موج نور را اندازه کرد: ابراهم  مکلیسون
 490. پدر اناتومی کیست: وسالیو
 491. پدیده سلف اندکشن یا خاصیت خود القاعی را کدام عالم بیان کرد: جوزف هنری
 492. اثر بزرگ میکروگرافیا یا ذره نگاری اثر کیست: رابرت هوک
 493. کدام عالم استاتسکوب ساخت: رابرت هوک
 494. کدام عالم برای کشف هایدروجن سنگین جایزه نوبل گرفت: هارولد یوری
 495. نخستین زلزله سنج  در سال 132 م توسط کی ساخته شد: چانگ هانگ
 496. پدر صنعت موشک سازی یا راکت سازی کیست: رابرت گداد
 497. نخستین قمر مصنوعی ایکه به فضا پرتاب شد کدام بود: سپوتنیک
 498. اولین مردیکه به فضا رفت کی بود: یوری گاگارین
 499. نخستین زن فضا نورد کی بود: ترشکوا
 500. نخستین مردیکه قربانی فضا شد کی بود: کماروف
 501. نخستین کارخانه برق اتمی جهان در کجا ساخته شد: روسیه 1954
 502. کدام برج بدون کمک جرثقیل ساخته شده است: بابل
 503. نخستین شهریکه تاکنون کشف شده است کدام است : موهانجو- دارو
 504. صورت کدام مجسمه پنج متر طول دارد: ابولهول
 505. معبد ژوپیتر در کجا واقع است: سیسل
 506. کتاب شاه دخت مالن اثر کیست: موریس میترلنک
 507. صنعت کوبیزم را در شعر کی وارد ادبیات کرد: آپولینر
 508. کدام شاعر به لسان الغیب شهرت دارد: حافظ
 509. مصنوعی هفت اورنگ اثر کیست: جامی
 510. نخستین شاعر پارسی گوی کیست: حنظله بادغیسی
 511. کتاب مجالس سبعه اثر کیست: مولانا جلال الدین محمد بلخی
 512. مجموعه شعری سرمه خورشید اثر کیست: نادر نادرپور
 513. پدر شعر نوع پارسی کیست: نیمایوشیچ
 514. شهر قدیم ماچوپیچو در کجا واقع است: پیرو
 515. برج ناقوس و ساعت آن در کجا است: بلژیک
 516. کلیسا سن پل در کدام شهر است: لندن
 517. مجسمه آزادی که ارتفاع ان 23 متر و وزن آن 225 تن است اثر کیست: بارتولدی
 518. ارتفاع برج ایفل چند متر است: 300 متر
 519. سیر حکمت در اروپا اثر کیست: محمد علی فروغی
 520. شهکار ریالستی (مادام بو واری) اثر کدام نویسنده است: گوستاو فلوبر
 521. اگر حروف نقطه داریکی از حیوانات ذیل دور شود راه پیدا می شود: زرافه
 522. یکی از حیوانات ذیل دارای یک شاخ است: کرگدن
 523. یکی از حیوانات ذیل از جمله کیسه داران است: کانگرو
 524. اگر حرف اول معنی یکی از کلمات ذیل با حرف مابعد الفبایی آن تعویض گردد کلمه به معنی صحبت به میان میاید : گرگ (کفتار)   گفتار
 525. کدام حیوان در مقابل بی آبی تا مدت زیاد مقاومت کرده می تواند: شتر
 526. سوراخ بینی یکی از حیوانات ذیل در فرق سرش است: نهنگ
 527. کدام پرنده می تواند به شکل مستقیم نگاه کند: جغد
 528. اگر کمر یکی از حیوانات ذیل با حرف ماقبل الفبایی آن تعویض گردد کلمه به معنی موی پیشانی حاصل می شود: بوم (جغد) جعد
 529. اگر کمر یکی از حیوانات ذیل با حرف ماقبل الفبایی آن تعویض گردد سرپوش می سازد: کبک (کاک)
 530. کدام یکی از پرنده های ذیل آشیانه ندارد: پنگوئین
 531. کدام پرنده لقب عاشق صادق دارد: قو
 532. پنگوئین اکثرا در کجا زیست دارند: اقیانوس جنوبی
 533. اگر پای یکی از کلمات ذیل بریده شود یک پرنده حاصل می شود: شاهین شاه
 534. از شروع طول و ختم قوطی نام کدام نوع پرنده حاصل می شود: طوطی
 535. اگر کمر یکی ازینها بریده شود و معکوس گردد یک رنگ حاصل می شود : خروس
 536. یکی ازینها پاپوش دارند: کبوتر
 537. اگر حرف اول یکی ازینها با حرف اول الفبا تعویض گردد حیوان به اسم مرکب می سازد: کلاغ (الاغ)
 538. اگر حرف اول آن کاف می بود پرواز می کرد: الاغ (کلاغ)
 539. یکی از حیوانات ذیل از دو لگ ساخته شده است: لگ لگ
 540. از نصف گیاه ونصف مردانه ضد کدام کلمه ذیل حاصل می شود: زنده گی
 541. از نصف بدهد و نصف جاهد کدام پرنده تشکیل میشود : هدهد
 542. از نصف هدهد و نصف فدیه کدام کلمه با معنی حاصل می شود: هدیه
 543. ترسو ترین شترمرغ کدام است: کی وی
 544. اولین خزنده گان روی زمین کدام حیوانات بوده اند: خانواده دایناسورها
 545. تمساح بیشتر عمر خود را در کجا زنده گی میکند: زیر اشعه آفتاب
 546. یکی از حیوانات ذیل قبل از دریدن شکارش می گرید : تمساح
 547. اگر سرو پای آن بریده شود کلمه به معنی کنج حاصل می شود: بنفشه (نفش)
 548. اگر پای یکی از گلهای ذیل بریده شود یک ماشین ساده میگردد: میخک
 549. اگر سر و پای یکی از گلها ذیل بریده شود کلمه به معنی حجاب میسازد: نسترن
 550. اگر سر و پای یکی از کلمات ذیل بریده شود و معکوس گردد یکی از شهر های مشهور اروپایی حاصل میشود: سنبل (بن)
 551. اگر پسوند ضمیر شخصی متکلم از آن حذف شود کلمه به مفهوم نا امیدی حاصل می شود: یاسمن (یاس)
 552. هم ماه است و هم ماهی : حوت
 553. اولین داد و ستود بین انسانها توسط کدام یکی ازینها صورت می گرفت: نمک
 554. کتاب سرمایه یا کپیتل capital اثر کیست: کارل مارکس
 555. مارکس بیشتر مسایل را از کدام عالم متاثر بود: فریر باخ
 556. کتاب (نظریه عمومی, اشتغال, بهره و پول ) اثر کیست: جان کینز
 557. در حالتی که پول در نزد مردم زیاد است و بانک در صدد بلند بردن ذخایر قانونی است کدام حالت پولی به میان می آید: تورم پولی
 558. سازمان اوپک در کدام سال به ایجاد شد: 1960
 559. اگر کمر آن بریده شود خشک می شود: بشر (بر)
 560. اگر کمر آن بریده شود در بالاترین قسمت قرار می گیرد: سحر (سر)
 561. اگر کمر آن نباشد بعد از آن روشنایی میاید: شیب (شب)
 562. از نصف پودر ونصف لک لک کدام کلمه حاصل می شود: فلس
 563. از نصف توان و نصف پدرم کدام کلمه حاصل میشود: پندیده گی
 564. از نصف نفیر و نصف دروس کدام کلمه با معنی حاصل میشود: نفوس
 565. نخستین زردشتی که به اسلام گرائید کی بود: بایزئید بسطامی
 566. شاهکار ادبی اوژنی گرانده اثر کیست : بالزاک
 567. کمدی الهی اثر کیست: دانته
 568. داستان رومیود و ژولیت را کدام نویسنده به نمایش در آورد : شکسپیر
 569. کتاب اسرار نامه اثر کیست: عطار
 570. اسکندر نامه اثر کیست: نظامی گنجوی
 571. برهان قاطع اثر کیست: محمد حسین خلف تبریزی
 572. تاریخ احزاب سیاسی اتر کیست: ملک الشعراء بهار
 573. تذکره الشعرا اثر کیست: دولت شاه ثمرقندی
 574. کتاب جام جم اثر کیست: اوحدی مراغه ایی
 575. تاریخ جهان گشا اثر کیست: عطا الملک جوینی
 576. چهار مقاله (مجمع النوارد) اثر کیست: نظامی عروضی ثمرقندی
 577. زبده التواریخ اثر کیست : حافظ ابرو
 578. سلطنت قباد و ظهور مزدک اثر کیست: ارتور کریستن سن
 579. سعادت نامه و سفرنامه اثر کیست: ناصر خسرو بلخی
 580. آرامگاه ابن سینا در کجا است: همدان
 581. آرامگاه مولانا جلال الدین محمد در کجا است: قونیه
 582. معروفترین نویسنده داستان های کوتاه امریکایی کیست: او- هنری
 583. آخرین شهکار لامارتین کدام است: گرازیلا
 584. مشهورترین شاعر آلمانی در عصر ناپلیون کیست: هانریش هائینه
 585. بزرگترین مرد تاریخی و ادبی قرن 19 فرانسه کیست: ویکتور هوگو
 586. پر تیراژ ترین نشریه آلمانی کدام است: اشپیگل
 587. پر تیراژ ترین روزنامه انگلیس کدام است: گارین
 588. پر تیراژ ترین روزنامه  USA کدام است: نیویارک تایمز
 589. پر تیراژ ترین روزنامه  پاکستان کدام است: مشرق
 590. کدام یکی ازینها از جمله نشریات ترکیه است: حریت و جمهوریت
 591. پر تیراژ ترین روزنامه  فرانسه کدام است: اکسپرس (فرانسپرس)
 592. روزنامه مشهور و پر تیراژ هند کدام است: هندوستان تایمز
 593. آخرین روزهای یک محکوم به اعدام اثر کیست: ویکتور هوگو
 594. آرزوهای برباد رفته اثر کیست: بالزاک
 595. آنار کارنینا اثر کیست : لویی تولستوی
 596. آوای وحش اثر کیست: جک لندن
 597. کتاب انگلیسی اتللو اثر کیست: شکسپیر
 598. آهنگ های شاعرانه اثر کیست: لامارتین
 599. داستان مشهور (ادیسه) اثر کیست: هومر
 600. داستان مشهور روسی ارباب اتر کیست: ماکسیم گورکی
 601. کتاب داستان باغ اپیکو اثر کیست: آناتول فرانس
 602. کتاب بشر و فوق بشر اثر کیست: برنارد شاو
 603. کتاب مشهور  روسی بیچاره گان اثر کیست: داستایو فسکی
 604. کتاب پاشانه اهنین اتر کیست: جک لندن
 605. کتاب جنایات و مکافات اتر کیست: داستا یو فسکی
 606. داستان خر مگس اثر کیست: وینچ
 607. کتاب در پیشگاه خدا اثر کیست: موریس میترلنگ
 608. داستان مشهور روسی دو بروفسکی اثر کیست: پوشکین
 609. کتاب دیوار چین اثر کدام نویسنده است: کافکا
 610. داستان ریالستی مشهور (ربه کا) اثر کیست: موریه
 611. داستان رستاخیز اثر کدام نویسنده روسی است: تولستوی
 612. کتاب مشهور روح القوانین اثر کیست: منتیسکو
 613. کتاب فلسفی زنبور عسل اثر کیست: موریس میترلنگ
 614. زندانی قفقاز داستان مشهور کیست: پوشکین
 615. کتاب داستان زنده گی من اثر کیست: چخوف
 616. کتاب مشهور ژولیوس سزار از کدام نویسنده مشهور انگلیسی است : شکسپیر
 617. کتاب مشهور انگلیسی عشق هرگز نمی میرد اثر کیست: امیلی برونته
 618. کتاب مشهور امریکایی کلبه عمو تم اثر کیست : استوو
 619. داستان بزرگ گم گشته ها اثر کیست: چخوف
 620. کتاب داستان مشهور مزد سرباز اثر کدام نویسنده امریکایی است: فاکنر
 621. کتابهای مکافات و موریانه اثر کدام فیلسوف است : موریس میترلنگ
 622. یاد داشت های روزانه یک دیوانه اثر کیست: گوگول
 623. داستان فرانسوی (یهودی سر گردان) اثر کدام یکی از اینهااست : آوژن سو
 624. اگر سر آن بریده شود کلمه به مفهوم کیسه بمیان میاید: نجیب
 625. اگر حرف اول را از آن دور سازیم از دو پا به چهارپا تبدیل می شود: خروس
 626. اگر حرف اول آن نباشد عضوء یک حیوان است: آدم
 627. اگر حرف اول از آن دور شود یک عدد می شود: صدا
 628. اگر الف از آن حذف شود اسم مفرد آن حاصل می شود: اعداد
 629. اگر یکی از کلمات ذیل معکوس گردد رنگ حاصل میشود: روس, نیش, روت, همه
 630. با حذف یک الف از آن اسم مفردش بدست میاید: آثار
 631. اگر حرف اول الفبایی از آن حذف گردد یک واحد اندازه گیری طول بدست میاید: واجب (وجب) بلست
 632. اگراز اسم یکی از درختان ذیل عدد یک دور شود آتش می سازد: نارون
 633. اکر عدد یک از آن کم شود اسم جمع پادشاهان حاصل می گردد : امریکا
 634. اگر واحد طول و حرف اول از آن دور گردد معیوب می شود: میترلنگ
 635. معکوس کدام رنگ یک حیوان وحشی است: سرخ
 636. وزن وصوت هم زمان در کجا به کار میرود : موسیقی
 637. نمایش ایکه با آواز و به همراهی آرکستر اجرا می شود کدام است: ایرا
 638. تصویر مریم بر فراز سنگ ها اثر کدام نقاش و نابغه ایتالیوی است: داوینچی
 639. پایه گذار واقعی کوبیزم کیست: سزان
 640. صنعت کوبیزم در نقاشی توسط کی بنا نهاده شد: پیکاسو
 641. جایزه اسکار را کدام شخص بمیان آورد : گیبونز
 642. اگر حرف اول آن با حرف ماقبل الفبایی ان تبدیل شود زاویه می سازد: گنج
 643. اگر واحد پولی جاپان معکوس گردد چی میسازد : نی
 644. از نصف فلاکت و نصف حج معنی کدام کلمه حاصل میشود: فلاح
 645. اگر کمر آن حذف گردد حیوان وحشی است: داد
 646. اگر حرف وسط آن حذف گردد غرق نمی شود: خرس
 647. از حرف (خ, ر ,س) چند کلمه با معنی می سازد: سه کلمه
 648. اگر معکوس گردد تر می شود: من
 649. معکوس آن قابلیت چکش خوردن را دارد: زلف
 650. اگر معکوس شود مسرور می شود: شوخ
 651. اگر معکوس شود آشنا می شود : انشا
 652. با اضافه نمودن ی نسبتی در آن حیوان می سازد: هوس
 653. با گرفتن یک نقطه گنهکار می شود: محرم
 654. با داشتن یک نقطه داماد است: روم
 655. اگر معکوس گردد پیام انگلیسی است : جسم
 656. معکوس آن کلمه به معنی قدرت است: روز
 657. اگر معکوس شود کلمه به مفهوم بغض می سازد: نیک (کین)
 658. اگر سرش نباشد گمان معنی میدهد : سرشک
 659. اگر سرش طلایی شود یک گیاه طبیعی است: شک (زرشک)
 660. اگر سرش بریده شود کلمه بمفهوم حسارت میسازد: زرشک  (رشک)
 661. معکوس آن قصر است: خاک
 662. اگر هدهد معکوس شود کدام عددرا می سازد: صد
 663. معکوس یکی از کلمات ذیل مرد نیست: درمان
 664. معکوس یکی از کلمات ذیل کلمه به معنی امید و آرزو می سازد: دارم  (مراد)
 665. اگر اسم جمع یکی از کلمات ذیل معکوس گردد کلمه بمفهوم امید و ارمان میسازد: وزیر وزرا  (ارزو)
 666. اگر معنی یکی از کلمات ذیل معکوس شود حیوان به اسم مرکب می سازد: روی (رخ)
 667. نزدیکترین ستاره ثابت به زمین کدام است: آفتاب
 668. عمر زمین به چند سال می رسد: چهارنیم میلیارد سال
 669.  پرنفوس ترین شهر دنیا کدام است: توکیو
 670. دومین شهر دنیا از لحاظ داشتن بیشترین نفوس کدام است: مکزیکو سیتی
 671. بزرگترین دریاچه جهان کدام است: کسپین (خزر)
 672. بزرگترین جزیره جهان کدام است: گرین لند
 673. بزرگترین آبشار جهان در کجا است: آنجل (وینزویلا)
 674. بزرگترین رودخانه جهان در کجا است: نیل (افریقا)
 675. بلندترین قله جهان کدام است: ایورست
 676. بزرگترین شبه جزیره جهان کدام است: عربستان
 677. پرجمیعت ترین ، بزرگترین و مرتفع ترین قاره جهان کدام است: اسیا
 678. کم جمیعت ترین قاره در جهان کدام است: اقیانوسیه
 679. بزرگترین کشور جهان از لحاظ وسعت کدام است: روسیه
 680. پر جمیعت ترین کشور جهان کدام است: چین
 681. کوچک ترین کشور مستقل جهان کدام است: موناکو
 682. پر جمیعت ترین کشور غیر کمونستی کدام است: هند
 683. پر جمیعت ترین نقطه جهان کدام شهر است: هانگ کانگ
 684. بزرگ ترین ایالت جهان کدام است: سائبریا
 685. وسیع ترین شهر جهان کدام است: کرونا (سوئید)
 686. پر جمیعت ترین شهر جهان کدام است: توکیو
 687. پست ترین نقطه سطع زمین در کجا است: سدوم (اسرائیل)
 688. اتشین ترین دریاچه روی زمین که از مواد اتش فشانی تشکیل شده است کدام است: نیرا کنگو
 689. عمیق ترین تنگه جهان کدام است: تنگه فلوریدا
 690. مشهور ترین تنگه جهان از لحاظ موقعیت نظامی کدام است: تنگنای جبل الطارق
 691. بزرگترین مجمع الجزایر جهان کدام است: فلیپین
 692. گرم ترین اب های ایستاده جهان کدام است: خلیج فارس
 693. سرد ترین اب های ایستاده جهان کدام است: قعر اوقیانوس ها
 694. بزرگترین دریاچه اب شیرین جهان کدام است: سوپریور
 695. وسیع ترین خلیج جهان کدام است: خلیج مکسیکو
 696. بزرگترین رشته جبال جهان کدام است: همالیه (قره قورم)
 697. کوچکترین کشور اسیا کدام است: مادریو
 698. بزرگترین تونل در اسیا کدام است: سیکان (جاپان)
 699. وسیع ترین کشور افریقایی کدام است: الجزایر
 700. کوچکترین مملکت افریقایی کدام است: سیچل
 701. پر جمیعت ترین کشور افریقایی کدام است: نایجریا
 702. بزرگترین جزیره قاره افریقا کدام کشور است: ماد غاسکر
 703. پر جمیعت ترین کشور اروپا کدام است: روسیه
 704. کم جمیعت ترین کشور اروپا کدام است: سان مارینو
 705. پر جمیعت ترین شهر اروپا کدام است: لندن
 706. بزرگترین بندر اروپا کدام است: لوتردام
 707. مرتفع ترین کوه اروپا کدام است: مون بلان
 708. پر جمیعت ترین کشور امریکا کدام است: اتازونی
 709. پرجمیعت ترین شهر امریکای مرکزی و شمالی کدام است: نیویارک
 710. نزدیک شهر به خط استوا در امریکای لاتین کدام شهر است: کیتو (کلمبیا)
 711. کوچکترین کشور امریکای جنوبی کدام است: سورینا
 712. طولانی ترین رود خانه امریکای جنوبی کدام است: امازون
 713. بلند ترین کشور امریکای جنوبی کدام است: اکوادور
 714. وسیع ترین کشور امریکای جنوبی کدام است: برازیل
 715. کوچک ترین کشور اقیانوسه کدام است: نائورو
 716. پر جمیعت ترین شهر در اقیانوسیه کدام است: سدنی
 717. معنی کلمه استرالیا یا استرالیس چیست: جنوب
 718. افغانستان در کدام سال عضویت سازمان ملل متحد را گرفت: 1946
 719. پایه گذار اصلی صلیب سرخ جهانی کیست: هانری دونان
 720. ناتو در کدام سال ایجاد شد: 1949
 721. پیمان ورشو در کدام سال بمیان امد: 1955
 722. پیمان ورسای درکدام سال امضا شد: 1919
 723. نخستین بازی های المپیک جهان در کدام سال انجام شد: 776 ق.م
 724. بانی المپیک نوین کیست: پیر دوکو برتین
 725. سه کلمه شعار المپیک چیست: تندتر. بالاتر و قوی تر
 726. یک من چند کیلوگرام است: 3 کیلو گرام
 727. یکی از اینها از جمله عجائب هفت گانه طبیعی جهان نیست: گراندکانیون. برج ایفل. ابشارویکتوریا. یخچال های طبیعی بای
 728. کدام یکی از اینها از جمله عجائب هفت گانه است که بدست انسان ها ساخته شده است: غاریاسرداب ماموت. کوه اورست. دریاچه بایکال. تاج محل
 729. یکی از اینها از جمله عجائب هفت گانه طبیعی جهان است: پارک ملی یلستون. تاج محل. دیوار چین. اهرام مصر
 730. کدام حیوان طویل ترین عمررا دارد: سنگ پشت
 731. کدام پرنده طویل ترین عمر را دارد: قو و عقاب
 732. اگر معکوس گردد کلمه بمفهوم روی میسازد: خم
 733. اگر معکوس گردد حرارت بدن را بلند میبرد: بت
 734. اگر معکوس گردد بهشتی است: روح (حور)
 735. اگر معکوس گردد یک حیوان پستاندار میسازد: شوم
 736. معکوس ان کلمه بمعنی نقص است: بیع
 737. اگر معکوس گردد کلمه بمفهوم ترس میسازد: ساره
 738. معکوس ان امر عمومی است: سیر
 739. اگر معکوس گردد مسئله پنهان می شود: زار
 740. اگر معکوس شود به معنی اهلی در میاید: مار
 741. معکوس ان در پای موقعیت دارد: نار
 742. کدام کلمه معکوس شود تا دوست و رفیق معنی بدهد: سینا (انیس)
 743. اگر معکوس شود پایان روز است: ماش
 744. اگر یکی از کلمات ذیل معکوس شود کلمه بمفهوم سمبول میسازد: دامن (نماد)
 745. معکوس ان ضرورت انگلیسی است: دین (نید)
 746. معکوس یکی از کلمات ذیل کلمه بمفهوم سوراخ میسازد: راغ
 747. معکوس یکی از کلمات ذیل فرش پشمینه میباشد: دمن
 748. اگر معکوس شود سفید میشود: زاغ (غاز)
 749. اگر سرش نباشد معنی ان فریاد خواهد شد: افغان
 750. اگر الف ان نباشد دامن است: المان
 751. اگر الف ان حذف و معکوس شود جهت معنی میدهد: افراط (طرف)
 752. اگر الف ان حذف و معکوس شود کلمه بمفهوم دلیل و برهان میسازد: تاجها (هجت)
 753. از حروف (ق،ف،س) چند کلمه بمعنی ساخته میشود: سه دانه   (سقف،قفس،فسق)
 754. معکوس ان کلمه بمفهوم تکیه گاه است: نیلاب (بالین)
 755. اگر شما نباشید پهلوان است: شمایل
 756. معکوس ان ضد نزدیک است: رود
 757. با حذف حرف واول از ان نا پدید میگردد: گویم (گم)
 758. کلمه معکوس ان در اسمان است: هم
 759. اگرمعکوس شود پوش شمشیر میسازد: ماین (نیام)
 760. معکوس ان نزدیک معنی میدهد: برق (قرب)
 761. اگر کمرش حذف شود ریگ است: شان (شن)
 762. کلمه معکوس ان کلمه بمفهوم الاشه است: کف (فک)
 763. اگر کمرش نباشد بسیار باوفا است: سنگ (سگ)
 764. معکوس ان عدد است: سل
 765. اگر نفس ان بر ایدکوه میشود: ساغر (غر)
 766. اگر اخرش اول شود سیاه میشود: سودا (اسود)
 767. اگر حرف اول ان حذف و معکوس گردد کلمه بمعنی بالا میسازد: وقوف (فوق)
 768. معکوس ان خوشی معنی میدهد: حرف (فرح)
 769. اگر معکوس گردد خالی میگردد: شت (تش)
 770. معکوس ان حالا معنی میدهد: نونک (کنون)
 771. اگر کمرش نباشد مخفی میشود: پشت (پت)
 772. اگر معکوس شود مردانگی و شهامت معنی میدهد: تورم (مروت)
 773. با حذف حرف واول از ان گام میسازد: قدیم (قدم)
 774. معکوس کدام کلمه فصل اول سال است: راهب (بهار)
 775. معکوس ان کلمه بمعنی حاضر است: بوس (سوب)
 776. با یک نقطه با جرئت میشود: دلبر (دلیر)
 777. با یک نقطه به معاش تبدیل میشود: مرد (مزد)
 778. با حذف واول کلمه بمفهوم جسم میسازد: بدون (بدن)
 779. معکوس ان ضد ان است: دیدن (ندید)
 780. با حذف دو حرف اول پنسل میسازد: بامداد (مداد)
 781. معکوس یکی از کلمات ذیل از وسایل شتربان است: راهم (مهار)
 782. کلمه بمفهوم تار که اگر معکوس شود یک حیوان میشود: لیف (فیل)
 783. اگر کلمه خشکه از ان دور شود اب پیدا میکند: بشرط (شط)
 784. با حذف کلمه اول و معکوس نمودن ان کلمه بمفهوم تند اب حاصل میشود: کاسه لیس،سیل،تند اب
 785. کلمه بمفهوم نان خشک که از هر دو طرف یکسان خوانده میشود: کعک
 786. معکوس یکی از کلمات ذیل دروغ معنی میدهد: فال (لاف)
 787. از یک حیوان و یک فلز ساخته شده است: گاو اهن
 788. با حذف ضمیر جمع از ان کلمه بمفهوم زکاوت حاصل میشود: ماه وش (هوش)
 789. اگر واحد پولی جاپان در وسط ان اضافه شود ضد ان حاصل میشود: مادر (مایندر)
 790. اگر یک فلز در اغاز ان اضافه شود کلمه بمعنی تصرف شده حاصل میشود: خر،مس،مسخر
 791. با اضافه نمودن فلز مس در ان کلمه بمفهوم مریض سل یا توبرکلوز بدست میاید: لول (مسلول)
 792. کلمه بمعنی نامه اصلاح ناشده با حذف نام یک فلز از ان کلمه بمفهوم نشوونمو میسازد: مسوده (وده)
 793. معکوس یکی از کلمات ذیل یک کشور عربی است: نمی (یمن)

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: