سه شنبه , ۶ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
نمرات معیاری امتحان کانکور سال 1391

نمرات معیاری امتحان کانکور سال 1391

برای  نمرات معیاری سال ۱۳۹۳ به اینجا کلیک کنید کلیک کنید

برای  نمرات معیاری سال ۱۳۹۴  به اینجا کلیک کنید کلیک کنید

پوهنتون / مؤسسه
پوهنحی
دیپارتمنت 
تعداد کامیاب
بلندترین نمره
پایین ترین نمره
کابل اقتصاد عمومی  350 318.54920 299.25580
شرعیات برای اناث  تعلیمات اسلامی دختران 120 298.04060 279.73420
زمین شناسی  هایدرومترولوژی 100 307.63340 230.62640
جیولوجی  100 297.33360 265.49900
محیط زیست  100 291.76720 249.50540
جغرافیه  100 294.56580 227.31680
حقوق  عمومی  360 316.56820 294.83740
علوم اجتماعی تاریخ عمومی 100 304.02420 247.25140
بشرشناسی و باستان شناسی  100 302.28400 243.89980
فلسفه و جامعه شناسی  100 294.30400 277.07700
هنرهای زیبا  تیاتر 100 292.78920 216.54800
موسیقی 80 297.03960 231.68200
سینما 80 295.87760 253.20560
مجسمه 80 296.37600 194.11860
گرافیک 80 297.47920 251.37300
نقاشی 80 301.77580 245.99420
ادبیات  فرانسوی  60 295.06700 271.84940
المانی  60 301.59240 257.70100
چاپانی  60 294.30400 239.99800
انگلیسی 150 295.53180 277.89180
ترکی 80 297.74100 241.30000
پشتو 160 295.25880 235.39760
دری  160 295.25880 272.84900
عربی 80 295.05720 224.00020
روسی  120 287.13460 172.59220
روانشناسی و علوم تربیتی  اداره و منجمنت تربیتی  80 299.08920 267.34980
روانشناسی  80 300.32820 272.40940
پیداگوژی 80 302.12160 207.96460
ژورنالیزم  عمومی  200 306.09900 288.05300
انجنیری  سیول 100 318.73260 310.33400
برق 70 318.48060 294.22560
میخانیک  70 304.48060 260.42120
مهندسی  60 318.54920 302.43240
فارمسی  عمومی  140 303.94580 289.92340
کمپیوترساینس عمومی  230 313.14100 294.94240
وترنری  عمومی  120 288.83420 232.68300
زراعت  عمومی  350 299.06260 267.76420
ساینس عمومی  450 301.97740 275.96960
اداره عامه  عمومی  100 299.30340 260.53460
کیمیا عمومی  150 313.97540 192.96080
مجموعه 5,240  
تعلیم و تربیه ادبیات  دری  90 294.43000 262.10960
انگلیسی 90 297.81100 265.28900
پشتو 100 288.48560 226.87720
عربی 60 264.47280 202.06220
روسی  100 276.90340 166.52740
علوم اجتماعی تاریخ  60 281.89720 245.50140
جغرافیه  60 283.16000 232.93360
جامعه شناسی 60 300.71320 267.59060
علوم وفرهنگ اسلامی  60 286.69080 238.50280
علوم طبیعی ریاضی 70 302.62420 270.72240
فزیک 70 289.08480 244.97640
کمپیوترساینس 70 309.66900 281.78800
کیمیا 70 293.33940 234.05080
بیولوژی 70 286.72860 246.39460
تعلیمات مسلکی رواشناسی  50 297.07460 257.96000
تعلیم وتربیه  50 283.18800 256.34020
تعلیمات اختصاصی  رواشناسی ناشنوایان  50 303.76240 212.73860
روانشناسی نابینایان  50 305.77980 182.72960
روانشناسی عقب ماندگان 50 311.72280 221.41160
تربیت بدنی  90 ذکور-50 اناث 140 290.10540 227.49460
مجموعه 1,420  
پکتیا انجنیری  عمومی  120 307.23580 289.79880
حقوق  عمومی  120 310.73160 280.40760
تعلیم وتربیه  عمومی  549 293.47240 228.92680
طب عمومی  120 314.78180 291.79380
زراعت عمومی  300 293.90640 255.92860
مجموعه 1,209  
پولی تخنیک کابل ساختمانی  ساختمان های صنعتی و مدنی  50 313.97540 305.40320
مهندسی  50 314.59840 303.44320
هایدرولیک  50 308.63580 274.97000
ساختمان های ترانسپورتی 50 310.28640 296.31160
ابرسانی و محیط زیست  50 305.63280 265.09860
تکنالوژی و کیمیاوی  تکنالوژی مواد عضوی 50 297.46940 259.94520
تکنالوژی مواد غیرعضوی 50 284.78960 215.29080
تکنالوژی مواد غذایی  50 285.61000 241.46660
جیولوجی و معادن  نفت و گاز 50 294.78700 258.17140
استخراج معادن 50 306.08780 282.41380
اکتشاف معادن  50 297.34340 263.84840
جیودیزی انجنیری 50 310.18140 288.94480
کمپیوترانفورماتیک ای تی  50 305.99400 289.21780
کمپیوترانفارمیشن ساینس 50 305.19880 281.70680
کمپیوترانجنیرنگ 50 305.41440 289.28500
الکترومیخانیک تامین برق  50 309.16920 286.74960
اتومیخانیک  60 308.01000 264.61700
مجموعه 860    
طبی کابل معالجوی عمومی  180 321.64600 308.38380
ستوماتولوژی عمومی  140 318.48060 297.99300
صحت عامه  عمومی  120 302.85380 278.42800
نرسنگ  40ذکور – 80 اناث  140 299.49800 268.92620
متمم طبی  تکنالوژی لابراتوار 50 302.42120 271.01780
انستیزی  50 294.23680 239.03060
طب نظامی  معالجوی  40 313.79200 304.03400
صحت عامه  10 299.87460 289.03440
مجموعه 730    
ننگرهار ادبیات  عمومی  400 302.22800 252.17100
اقتصاد عمومی  200 304.83480 287.90880
انجنیری  عمومی  100 315.31660 298.75460
تعلیم وتربیه  عمومی  599 297.01580 233.52440
حقوق  عمومی  200 307.41920 282.29900
زراعت  عمومی  250 305.09380 251.98480
شرعیات  80ذکور – و 80 اناث  160 301.37680 254.07920
طب  عمومی  119 315.06460 299.38180
وترنری  عمومی  100 291.56280 232.52900
ساینس عمومی  250 296.95560 228.74900
کمپیوترساینس عمومی  100 310.62660 284.43820
ژورنالیزم  عمومی  150 299.19840 267.68440
مجموعه 2,628  
کنر زراعت  عمومی  160 289.52580 236.52180
شرعیات  عمومی  160 289.10160 224.07440
تعلیم وتربیه  عمومی  350 279.05100 201.62540
کمپیوترساینس عمومی  130 294.53500 270.88200
مجموعه 800    
لغمان  ادبیات  عمومی  160 284.45080 239.01380
زراعت  عمومی  160 279.72300 238.58400
مجموعه 320  
خوست  زراعت  عمومی  320 302.18180 256.55160
حقوق  عمومی  220 308.97460 283.22020
شرعیات عمومی  130 308.52100 255.56740
اداره و تجارت  عمومی  200 305.47040 279.60540
تعلیم وتربیه  عمومی  600 303.39560 234.41200
ژورنالیزم  عمومی  200 302.57800 272.64600
کمپیوترساینس عمومی  150 297.85720 279.65440
طب عمومی  140 315.06460 296.63080
انجنیری  عمومی  150 312.08400 294.29280
ادبیات  عمومی  250 295.78240 256.18900
مجموعه 2,360  
کندهار انجنیری  عمومی  100 311.43300 291.41720
تعلیم وتربیه  عمومی  600 297.60660 220.91320
بلوچی 12 281.36520 118.21060
زراعت  عمومی  160 301.73520 260.72080
طب عمومی  100 308.88640 293.85040
اقتصاد عمومی  150 311.43300 283.49600
شرعیات  عمومی  100 290.80120 254.99900
ژورنالیزم  عمومی  120 296.08200 273.10240
مجموعه 1,342  
بلخ  اقتصاد عمومی  220 315.50000 294.60360
انجنیری  عمومی  200 318.04660 300.44160
تعلیم وتربیه  عمومی  650 291.74760 245.53080
حقوق  عمومی  140 311.38680 297.40220
زراعت  عمومی  120 298.54320 276.60660
شرعیات عمومی  120 304.10260 274.09780
طب عمومی  100 318.46940 307.49760
کمپیوترساینس عمومی  70 315.05340 291.90860
ادبیات  عمومی  550 305.85820 265.93020
اداره عامه  عمومی  140 294.35300 243.24040
ژورنالیزم  عمومی  140 299.50780 276.51560
مجموعه 2,450    
جوزجان تکنالوژی کیمیاوی عمومی  250 288.84400 233.66160
جیولوجی و معادن  عمومی  250 299.55400 266.55460
علوم اجتماعی عمومی  320 294.09260 217.57000
ساختمانی  عمومی  200 314.29320 292.83820
تعلیم وتربیه  عمومی  550 299.75840 202.12800
اقتصاد عمومی  200 299.29640 281.00680
مجموعه 1,770    
تخار تعلیم وتربیه  عمومی  320 288.06980 224.86400
زراعت  عمومی  120 290.53800 256.56280
ادبیات  عمومی  220 280.80520 243.00100
انجنیری  عمومی  50 307.44020 294.47760
شرعیات عمومی  100 296.20520 258.26940
اقتصاد عمومی  100 296.46840 275.37180
حقوق  عمومی  100 297.89220 276.44840
مجموعه 1,010  
البیرونی ادبیات  عمومی  260 295.68580 256.13860
انجنیری  عمومی  100 310.73160 297.42320
حقوق  عمومی  160 305.14140 289.25420
زراعت عمومی  140 288.97700 262.33360
شرعیات  عمومی  120 296.33260 269.19500
تعلیم وتربیه  عمومی  340 306.98520 221.05600
طب عمومی  80 316.31760 302.66200
مجموعه 1,200  
هرات  انجنیری  عمومی  110 318.40220 305.57680
طب عمومی  120 316.86780 305.97300
ادبیات  عمومی  320 297.57440 269.76200
شرعیات عمومی  100 302.81880 276.42320
اقتصاد عمومی  200 311.98320 293.45420
ساینس عمومی  540 297.65280 254.88000
زراعت عمومی  120 297.46940 275.33120
هنرها عمومی  100 290.68780 240.08620
حقوق  عمومی  150 312.56420 296.83520
تعلیم وتربیه  عمومی  800 298.72380 241.82360
ژورنالیزم  عمومی  100 295.51080 275.98080
اداره عامه  عمومی  80 296.19540 257.52180
وترنری  عمومی  60 293.32960 241.84880
کمپیوترساینس عمومی  150 307.82800 291.76720
مجموعه 2,950  
بامیان  علوم اجتماعی عمومی  300 285.43780 228.53340
زمین شناسی  عمومی  150 294.44120 254.74140
زراعت و مالداری عمومی  160 292.71220 238.80660
تعلیم وتربیه  عمومی  600 292.13400 216.73000
مجموعه 1,210  
موسسات تحصیلات عالی
بدخشان تعلیم وتربیه  عمومی  600 302.71940 208.34960
زراعت  عمومی  100 298.02940 255.33780
ادبیات وعلوم بشری عمومی  600 290.30980 212.51040
اقتصاد عمومی  60 292.83820 276.98460
بغلان تعلیم وتربیه  عمومی  600 293.07340 214.01820
زراعت  عمومی  300 289.15900 242.51940
انجنیری  عمومی  150 304.06060 287.52100
فاریاب تعلیم وتربیه  عمومی  900 302.57800 202.25400
اقتصاد عمومی  200 303.49080 285.98660
زراعت عمومی  600 301.05340 242.78960
ادبیات وعلوم بشری عمومی  750 299.69120 208.85920
کندز تعلیم وتربیه  عمومی  600 303.34940 215.28100
زراعت  عمومی  250 300.89660 240.80020
اقتصاد عمومی  200 301.01140 272.39540
حقوق  عمومی  200 305.24080 281.50940
غزنی تعلیم وتربیه  عمومی  400 294.23680 240.74420
زراعت عمومی  200 287.78560 245.31100
پروان  زراعت عمومی  250 294.93260 237.86580
تعلیم وتربیه  عمومی  600 306.87040 225.91400
اقتصاد عمومی  150 300.75940 280.35300
هلمند تعلیم وتربیه  عمومی  400 291.10920 200.36820
زراعت  عمومی  200 286.43880 232.86500
انجنیری  عمومی  100 299.07240 284.28700
سمنگان تعلیم وتربیه  عمومی  500 287.47900 184.36340
زراعت  عمومی  200 299.38180 225.22940
بادغیس زراعت  عمومی  150 280.52240 200.75460
تعلیم وتربیه  عمومی  200 268.82260 169.24620
پنجشیر شرعیات  عمومی  150 293.84200 233.57340
تعلیم وتربیه  عمومی  250 267.83420 190.26440
ارزگان تعلیم وتربیه صرف برای  باشنده گان ارزگان  عمومی  119 280.14580 96.93620
سرپل تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان سرپل عمومی  200 275.62940 171.74660
غور تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان غور عمومی  200 285.80320 187.55400
فراه تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان فراه  عمومی  149 298.74480 112.59240
پکتیکا تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان پکتیکا عمومی  200 287.76040 144.26040
مجموعه موسسات تحصیلات عالی 10,728    
انستیتوت علوم صحی 
انستیتوت علوم صحی غضنفر
تکنالوژی ( 25 نفر ذکور 25 نفر اناث)  عمومی  50 308.87660 257.10040
رادیولوژی ( 10 نفرذکور 30 اناث)  عمومی  40 302.09080 235.61460
فارمسی ( 25 نفرذکور 25 نفراناث )  عمومی  50 284.34720 257.81300
قابلگی ( صرف برای اناث ) عمومی  40 294.30400 261.79460
نرسنگ ( 20 نفر ذکور 80 نفر اناث ) عمومی  100 285.25020 233.68680
پروتیزدندان( 20نفرذکور20 نفراناث ) عمومی  40 286.60120 263.39060
فزیوتراپی( 10 نفر ذکور 10 نفر اناث ) عمومی  20 286.64320 244.97500
مجموعه 340    
انستیتوت تکنالوی ومعلوماتی مخابرات
مخابرات
انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی عمومی  80 311.97340 284.77840
اکادمی ملی نظامی اکادمی ملی نظامی ( صرف برای اناث ) عمومی  40 281.69280 198.64200

 

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: