یکشنبه , ۱ اسد ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > لست داوطلبانیکه به پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی معرفی گردیده اند.
لست داوطلبانیکه به پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی معرفی گردیده اند.

لست داوطلبانیکه به پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی معرفی گردیده اند.

ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره کانکور نتیجه نتیجه نهایی ولایت
F08814735 حضرت خان گل دادخان جان دادخان سلیمان بابا 274.3988 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08814730 عبدالقادر عبدالظاهر حاجی محمود سلیمان بابا 273.5854 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08806675 ذکریا میرحاتم میرعلم چانخواه عمبروان 273.4972 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08806769 محمدکریم محمدایوب عالم مسیت و سه گانه 271.1984 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08808276 غوث الدین گلابند نواب شاه مراد 270.7042 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08808271 روزیگل حاجی عبدالحمید حاجی عبدالغنی شاه مراد 269.895 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08805470 حبیب شاه قابیل فیض محمد علی بابا 269.4484 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08815942 عیدمحمد میرزامحمد حاجی نیازمحمد بالسو 269.0844 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08806236 شوکت الله عزیزالله شیرعلی حیات بابا 268.8604 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08806700 محمدهارون میراعظم میرعلم چانخواه عمبروان 267.7824 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F09872647 فرید عجب نور حاجی ظریف کشورپاکستان 279.7048 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09821650 زبیراحمد سیدمحمد حاجی محمدالدین تجربوی گردیز 279.1182 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09840334 عبدالاحد رئیس خان حاجی سیف الدین کشور پاکستان 277.9072 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09841255 صیفور وزیر حسن خان چمکنی 277.5908 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09872671 رحمت الله حاجی آفریدی خیال محمد کشورپاکستان 277.336 انستیتوت کثیرالرشتوی مرکز پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09821354 عبدالهادی نقیب الله شایسته خان تجربوی گردیز 276.9174 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09822804 میاخان محبت خان عبدالغنی -عبدالحی گردیزی 276.1936 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09849450 ضیاالدین شمس الدین حاجی خان محمد -عبدالحی گردیزی 275.9696 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09849446 ممتازاحمد علی احمد فقیرمحمد -عبدالحی گردیزی 274.9812 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09840459 عبدالوکیل عبدالمتین محمدولی کندرخیلو لیسه 274.214 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F03752071 ظاهرجان جمعه خان گلبدین زرغون شهر 279.9778 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03834656 نجیب اله فدامحمد اقامحمد جهادی کلنگار 279.0328 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03818147 اقبال غلام صدیق احمدبخش زرغون شهر 278.631 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03818305 روح الله محمدعظیم مسجدی سفیدسنگ 278.3118 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03817651 فاطمه محمدزاهد محمدکاظم محمدآغه 277.994 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03817653 آرزو سیدآصف میرغلام حیدر سعدیه شهید 277.994 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03798705 محمدشاکر محمدعیسی محمدانور برکی راجان 277.9086 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03834546 محمدحارث عبدالسمیع ذبیح الله جهادی کلنگار 276.3308 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03751267 محمدسلیم جلیل الرحمن فضل الرحمن دهنو 276.153 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03798283 صدام خیال الدین شیر محمدجان خان 275.9682 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F29811975 سیدعبدالله سیدعمراغا سیدحمیدالله بابا هوتک 274.6186 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29814272 احمدالله حاجی محمدعباس حاجی عاشورخان شیخ متی بابا 274.123 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29814290 صفت الله نعمت الله محمدصدیق شیخ متی بابا 272.2792 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811767 حکمت الله ولی محمد صالح محمد شیخ متی بابا 265.709 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29856849 عبدالرزاق عبدلحکیم محمدناصرخان پاکستان 264.8998 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29812437 محمدابراهیم عبدالوهاب امیرمحمد نمبر2 263.1862 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29812013 سلیمه محمدعباس حاجی عاشورخان بی بی خالا 263.1442 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811782 شفیق الله منگل حاجی محمدانور شیخ متی بابا 262.6934 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811906 نثاراحمد محمدامین ملاعبدالغفار بابا هوتک 261.9262 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29814298 محمدعیسی خان ثابت عبدالغفار شیخ متی بابا 261.4376 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F02786411 نعمت الله موسی خان یارمحمد باغک 278.9894 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02780571 محمدداود کشمیر بازگل کریم شهید 278.4952 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02789758 سمیع الله همیشه گل نیازگل امام ابوحنیفه تنگی 278.2684 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02786874 نورالرحمن محمدرحیم سیدرسول .انصارالمومنین 278.2222 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02791818 نجیب الله چمن قربان علی مجاهد ممرک 277.9548 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02782171 صدیق الله رحیم الله سیدرسول خالد بن ولید 277.7224 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02780947 بتول سلطان بخش حسن رضا تگاب سربلاق 277.0952 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02782125 عبدالمسعود عبدالرحمن حاجی محمدجان خالد بن ولید 275.6518 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02782190 محمدرضا محمدداود صاحب جان شهیدصابریار 275.1604 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02792331 عزت الله رحمت الله جلات خان نورالمدارس 273.409 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت برق پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F08807161 عبدالوهاب اکبرخان عبدالمجید حضرت بلال 266.7898 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08805590 شامیرخان سلطان شاشی علی بابا 264.589 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08814744 عجب خان گل دادخان جان دادخان سلیمان بابا 264.498 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08805583 بادشاه جان گلستان صاحب جان علی بابا 263.5978 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08806174 محدروف محمدنوروز شیرزمان بالسو 260.6704 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08805296 رحیم الله رحمن دونی غرحًنی علی بابا 260.0852 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08817799 مومین مرادخان خان محمد متاخان 257.4756 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08805488 شاهپور لاهور خان عبدالاحد علی بابا 257.253 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08814618 گوهرامان عمرامان نادرخان سلیمان بابا 255.7704 انستیتوت زراعت مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F08805893 عبدالروف عبدالرحیم حضرت ولی علی بابا 255.7662 انستیتوت اداره وحسابداری مرکز پکتیکا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیکا
F09848693 محمدطاهر حاجی احمد سابوخان شپی لیسه گردیزی 274.0376 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09848517 حکمت الله حاجی رازمحمد ملتان -عبدالحی گردیزی 272.9526 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09822748 محمدافضل حاجی یارمحمد حاجی خان بادشاه -عبدالحی گردیزی 272.5956 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09840455 نورمحمد خیال گل لعل الدین کندرخیل 272.5942 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09821224 فریدخان گل آباز جلات خان تجربوی گردیز 271.9642 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09840457 محمداسماعیل حاجی غفور حاجی عبدالله جان کندرخیل 271.918 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09840040 ثمرگل سحرگل محمدالدین کندرخیل 271.4294 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09826908 حکمت الله حفیظ الله غلام دستگیر حبیب الله زرمتی 270.7518 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09862707 امان الله شاولی عمراخان رود احمدزائی 270.7056 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F09840344 میرحمزه غلام سخی محمدنبی کشور پاکستان 270.1666 انستیتوت اداره وحسابداری پکتیا دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  پکتیا
F03752073 محمدبلال محمدرحیم محمدافضل شهیدغلام نبی سمسور 275.9276 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03797755 محمداکرام عبدالاحمد خیرمحمد محمدآغه 275.7456 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03753044 سیدعبدالحمید سیدعبدالملک سیدشاه جهادی کلنگار 275.698 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03753843 محمدنعیم محمدرسول روح الله جهادی کلنگار 275.4754 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03797379 نورالله عیدمحمد امیرمحمد خوشی 274.8468 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03817619 محمدهمایون محمدطاهر عبدالظاهر محمدجان خان 274.5766 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03798259 واحدالله حاجی میراحمدخان حاجی شورنگ محمدجان خان 274.0334 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03798295 عزت خان خان بادشاه عیسی خان محمدجان خان 273.2256 انستیتوت معادن و زراعت لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03751336 شبنم عبدالغفار عبدالسلام نسوان بی بی فاطمه زهرا 273.0016 مؤسسه تربیه معلم لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F03751377 خاطره غلام صدیق غلام نبی نسوان بی بی فاطمه زهرا 272.9106 مؤسسه تربیه معلم لوگر دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  لوگر
F29814246 محمدکلیم حاجی محمدنسیم حاجی عبدالحکیم شیخ متی بابا 261.4334 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29820561 نظیفه امام خان محمدعثمان بی بی خالا 258.9624 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29814195 شمس الله غوث الدین حبیب الله بابا هوتک 258.9596 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811681 نثاراحمد حاجی محمدحسن شیریعقوب خان شیخ متی بابا 258.1966 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29812062 ورانگه حاجی محمدنبی یحیی خان بی بی خالا 257.1158 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811744 کفایت الله محمدسلیم حاجی محمدحکیم شیخ متی بابا 255.8572 انستیتوت اداره و حسابداری زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29812231 نورالله شیخ حسن فتح محمد باباگک 254.5482 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811193 غازی محمد محمدرحیم چمن شیخ متی بابا 253.1104 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29811707 مجیب الرحمن عبدالرحمن غلام حیدر شیخ متی بابا 252.0702 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F29812424 محمدیاسین ثناگل بنگل نمبر2 252.0254 انستیتوت زراعت مرکز زابل دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  زابل
F02780498 رازمحمد محمدعزیز محمدالدین خواجه محمدولی 273.409 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02780288 عظیم الله اقامحمد علی محمد درانی 273.2242 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02780644 حکمت الله عبدالقدوس محمدایوب کفتان تاج محمدخان 273.094 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02781198 عبدالله غلام روحانی غلام حضرت حاجی خدایدادخان 271.652 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02780429 ذبیح الله گل الرحمن بهاول سید آباد 271.2936 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02821440 عمیدگل خدایداد شجا .انصارالمومنین 271.1592 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02784668 رحمن الله عزت الله محمدعمر اول بابا 271.0668 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02787110 محمدطارق معین سیدغلام نورالمشایخ مهرو 271.0164 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02781184 نجیب الله عبدالغفار غلام محی الدین بنی بادام 270.7532 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ
F02821753 غلام حبیب یارمحمد بابک میر پاکستان 270.035 انستیتوت زراعت و وترنری تخنیکی میدان وردگ دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی – انجنیری ولایت غزنی  میدان وردگ

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: