خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

آغاز ثبت نام و بایومتریک کاندیدان واجد شرایط امتحان بست های پروژوی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی:

فهرست کاندیدان واجد شرایط امتحان بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی از طریق ویب سایت (www.afghanexperts.gov.af , www.jobs.gov.af) و (www.kankorAfghanistan.com ) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تحصیلات عالی (www.mohe.gov.af)  در ( 8 لست ) به نشر سپرده شده است.

بدینوسیله به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط امتحان که اسامی شان شامل لست مختصر می باشد رسانیده میشود که جهت ثبت نام و راجستر در سیستم بایومتریک به یکی از محل های تعیین شده از جانب وزارت تحصیلات عالی طبق تقسیم اوقات مشخص همراه با تذکره و یا پاسپورت و یک قطعه عکس مراجعه نمایند.

شماره عنوان بست تعداد کاندیدان شارت لست شده تاریخ راجستریشن به سیستم بیومتریک  

شروع ثبت  معلومات بایو میتریک

محل راجستریشن به سیستم بیومتریک
1 سرتیم 2449 7 ثور 1396  1:00 یک بعد از ظهر

روز پنجشنبه

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
2 کارمند تطبیق آرشیف 294 7 ثور 1396 1:00 یک بعد از ظهر

روز پنجشنبه

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
3 ناظر ثبت نام 916 8 ثور 1396 8:00 هشت صبح

روز جمعه

پوهنتون پولیتخنیک کابل
4 مامور اداری 249 8 ثور 1396 8:00 هشت صبح

روز جمعه

پوهنتون پولیتخنیک کابل
5 مدیر مرکز ثبت نام 1035 8 ثور 1396 8:00 هشت صبح

روز جمعه

پوهنتون پولیتخنیک کابل
6 همکار ثبت نام 3524 8 ثور 1396 8:00 هشت صبح

روز جمعه

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
7 کارمند ثبت نام 3308 بعداً اعلان میگردد

بعداً اعلان میگردد

8 همکار اجتماعی 5768

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید