خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه کمیونتی کالج حسابداری تجارتی پوهنتون بلخ
اطلاعیه کمیونتی کالج حسابداری تجارتی پوهنتون بلخ

اطلاعیه کمیونتی کالج حسابداری تجارتی پوهنتون بلخ

برای اولین بار کمیونتی کالج محاسبه تجارتی پوهنتون بلخ ( Business Accounting Community College Program ) که

به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا ) USAID ( از طریق برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی

بشری (USWDP) و به همکاری تخنیکی پوهنتون ماساچوستس ایالات متحده امریکا (University of Massachusetts Amherst) ایجاد گردیده ٬ برای دور اول محصل میپذیرد.

علاقمندان میتوانند فورم ثبت نام را از تاریخ 17 سرطان الی 31 سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی از ساحه جدید پوهنتون بلخ دریافت

نموده و بعد از خانه پری ، فورم ثبت نام را همراه با اسناد لازم الی تاریخ 5 اسد ۱۳۹۶ به دفتر کمیونتی کالج واقع ساحه جدید

پوهنتون بلخ تسلیم نمایند.

معیار های شمولیت :

  • شهادتنامهصنف دوازدهم تایید شده وزارت معارف
  • داشتنحد اوسط مجموع نمرات شصت فیصد ) 60% ( دوره لیسه
  • سپرینمودن موفقانه امتحان کانکور کمیونتی کالج

نوت: USWDP الی سه بورسیه را برای محصلین اناث ایکه واجد شرایط پذیرش برای برنامه بوده و مشکلات اقتصادی داشته

باشند ٬ فراهم میکند.

برای دریافت معلومات بیشتر، به شماره های تیلفون یا ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

تیلفون ها0502003555 – 0794322843 – 0797045950

ایمیلsahibzada.hakim@gmail.com

sharifi.momar@gmail.com

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید