خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیۀ امتحانات دور دوم کانکور کابل
اطلاعیۀ امتحانات دور دوم کانکور کابل

اطلاعیۀ امتحانات دور دوم کانکور کابل

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم سال 1395 وسال های قبلی لیسه های

کارت کانکور: روز دوشنبه مؤرخ 16/12/1395 درلیسه های مربوطه توزیع می گردد

آغاز امتحانات: روز جمعه مؤرخ 20 /12/ 1395

مکان: پوهنتون های چهار گانۀ کابل ۱-  پوهـــنتون کابل، ۲ – پوهـــنتون پولی تخـنیک کابل، ۳ – پوهـــنتون تعلیم وتربیۀ شــــهید استاد ربانی ۴ –  پوهــــــنتون طبی کابل

زمان: ساعت 8:00 صبح اخذ می گردد

نمبر اطاق: در کارت کانکور شما ذکر شده

 

 1. سردارمحمد داود خان،
 2. نسوان توتیا،
 3. محمد انور بسمل،
 4. شهرک پامیر،
 5. نسوان سیدالشهدا،
 6. چهل ستون،
 7. پروفیسور رسول امین،
 8. سلطان راضیه، قلعۀ کاشف،
 9. رخشانه،
 10. بی بی سروری سنگری،
 11. فاضل بیک،
 12. حکیم ناصر خسرو بلخی،
 13. سوریا،
 14. نسوان رحمان مینه،
 15. عبدالهادی داوی،
 16. حبیبیه،
 17. غازی میر زمان خان،
 18. قلعۀ قاضی،
 19. عبدالرحمان پژواک،
 20. سید یوسف علمی نمبریک،
 21. غلام حیدرخان،
 22. نسوان بی بی مهرو،
 23. بی بی عایشۀ صدیقه،
 24. غلام محمد غبار،
 25. دوغ آباد،
 26. ذکور بی بی مهرو،
 27. پوهاند صدیق الله ریشتن،
 28. محمد علم فیض زاد،
 29. نسوان افغان ترک،
 30. چهارقلعۀ چهاردهی،
 31. عبدالغفور احمدی،
 32. رحمان بابا، نسوان اسماعیل حسن زی،
 33. نسوان شهرک وحدت،
 34. نسوان صوفی محمد اسلام،
 35. نسوان ده کیپک،
 36. سواد حیاتی شیرپور،
 37. پوهاند غلام صدیق محبی،
 38. عبدالروف بینوا،
 39. حاجی عبدالقدیر،
 40. محمد آصف مایل،
 41. استاد ذبیح الله خان،
 42. نادریه،
 43. یوسف بانگی
 44.  قلعۀ بهادر خان

نــــوت : ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا می گردد تا درروز امتحان ازآوردن مبائیل ،مخابره ،اسلحه، ناریه و جارحه وهرگونه وسیلۀ الکترونیکی درصحن امتحان خود داری نمایند، درصورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطلب، هرچند که ازآن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات، امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود. علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان، اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خود کارسیاه ونیزجدول کود رشته را با خود داشته باشند. امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید