خانه > کاریابی > بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان
بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی ساختمانی: دیپارتمنت مهندسی یک بست

دیپارتمنت هایدرولیکی یک بست

متقاضیان ازتاریخ /30/عقرب/ الی/30/قوس /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید