خانه > کاریابی > بست های کادر علمی پوهنتون کندز
بست های کادر علمی پوهنتون کندز

بست های کادر علمی پوهنتون کندز

بست های کادر علمی پوهنتون کندز

پوهنتون کندز برای سال 1394 برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر, ماسترو لیسانس برای کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی زراعت: دیپارتمنت اگرانومی دو بست

متقاضیان ازتاریخ /4/قوس/ الی/4/جدی /1394/ درخواستی شمولیت در کادرعلمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت، نمرات و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون های مربوطه تسلیم نمایند.

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید