خانه > اطلاعیه بورسیه ها > بورسیه رایگان لیسانس کشور جاپان
بورسیه رایگان لیسانس کشور جاپان

بورسیه رایگان لیسانس کشور جاپان

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

از تمام علاقمندان بورسهای تحصیلی دوره لیسانس کشور جاپان، تقاضا به عمل می آید، در صورت که شرایط ذیل را دارا باشند میتوانند هر چه عاجلتر جهت ثبت نام ازتاریخ16ثور1396 الی      13 /جوزا/1396 مطابق 3جون 2017جهت اخذ فورمه ، و تکمیل اسناد به ریاست تحصیلات عالی درخارج مراجعه نمایند.

شرایط کاندیدی:

1-     دست آوردهای عالی دوره مکتب.

2-     نمرات دوره ثانوی شان بالاتر از 70 فیصد باشد .

3-     صحت خوب جسمی و روانی.

4-     هدفمندی و اشتیاق جهت تحصیل که منجر به بهبود روابط افغانستان و جاپان گردد.

5-     استعداد و توانایی کافی نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی را دارا باشند.

6-     توانایی کافی نوشتن و صحبت کردن زبان جاپانی.

7-     سن کاندیدان بین17 و 21 سال باشد (متولد اوسط2 اپریل 1996 الی اول  اپریل 2001) باشد.

8-   پذیرش کاندیدان به اساس نتایج امتحان خواهد بود. سفارت جاپان کاندیدان مناسب و واجد شرایط را تعیین و بهMEXT معرفی خواهند کرد.

9-   سپس MEXT  از میان شاگردان معرفی شده ، ورزیده ترین ایشان راکه توسط سفارتها و قونلسگری های  جاپان  در تمام کشور های جهان پیشنهاد میگردد ، انتخاب مینمایند .

اسناد مورد نیاز:

1-     تذکره تابعیت .

2-     شهادتنامه دوره ثانوی.

3-     شش قطعه عکس

4-     معاینات صحی

تقسیم اوقات زمانی این بورسها برای سال 2017جهت اخذ اسناد قرار ذیل است:

مرحله اول) آخرین وقت معرفی متقاضیان و خانه پری فورم ها تاریخ10 جون 2017 میباشد .

مرحله دوم ) بررسی فورم درخواستی اواسط جون 2017 می باشد .

مرحله سوم ) امتحانات تحریری و تقریری اواخر جون 2017 می باشد .

مرحله چهارم ) شارت لست کاندیدان اواخر جون 2017صورت می گیرد .

مرحله پنجم  ) اعلان نتایج نهایی در اواخر دسمبر 2017 میباشد .

قابل یاد آوریست تعداد سیت های بورس مذکور از جانب مرجع بورس دهنده 10 سیت گفته شده ، درصورتیکه علاقمندان بیشتر از تعداد آن شوند 10 تن به اساس فیصدی نمرات سه ساله دوره مکتب انتخاب میشوند.

همچنان در صورت اخذ معلومات مزید محترم میتوانند به وب سایت  ذیل مراجعه نمایند :

http://www.titech.ac.ip/english/graduate_school/international/research_students/mext_application.html

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید