خانه > سوالات کانکور جغرافیه > حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان
حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان

حل سوالات جغرافیه کانکور افغانستان

 

 1– جغرافیه فزیکی علمیست که ازاندازه ،جسامت ودیگرخصوصیات اقمار،ستارها وجمله صورفلک بحث میکند.
2– فاصله وسطی زمین ازآفتاب(149)میلیون کیلومترمیباشد.
3– حرکت انتقالی زمین بدورافتاب درظرف(365)روز و(6)ساعت صورت میگیرد.
4– حرکت وضعی زمین باعث بوجودآمدن شب وروزمیگردد.
5– نورآفتاب درظرف(8)دقیقه و(17)ثانیه به زمین میرسد.
6– کاینات عالم نجوم وستاره شناسی ازآلمان بودوچنین نظرداشت که درفضای کاینات یاابرهای سیا دارای غبار،مانندذرات کوچک جامدوجود داشت ودراثرجاذبه باهم یکجاشدند درسال (1755)میلادی.
7– لاپلاس عالم وریا فلان مشهورفرانسوی درسال(1795م) درباره مبدأنظام شمسی نظرداد: نظام شمسی درمرحله نخستین خودعبارت ازابر(سحاب)بصورت کتله آتش مانند،که حرارت بسیارزیادبود ،وجود داشت.
8– نظرلاپلاس دوموضوع ازنجوم را تحلیل نمیتوانست  1- حرکت محوری آفتاب  2- مدارسیارات
9– فرضیه پلانتزمل:جمپرلین ومالتون امریکایی درسال(1900م) نظردادن که : ستاره گان ابری (سحابی)درفضای کاءنات بطورذرهای زردوجود داشت که حاشیه آنرابازوهای مارپیچ(سبیرل) به استقامت های متناظرتشکیل میداد.
10– فرضیه تایدل: چین وجزیره امریکایی فرضیه پلانتزمل راتایید وتقویت کرده گفتند که آفتاب درکاۀنات مانندیک جسم(شعله سرخ)وجود داشت امایک کیله بزرگ دیگرسماوی ازپهلوی آن به فاصله نسبتآ دورگذشت مدروخدر درسطح آن شد.
11- لاگیرامریکایی ازعقیده برآنست که درفضأ سنگ های آسمانی وجود دارد، آفتاب وسیارات ازآنهاتشکیل گردیده اند.
12- هاربیگر معتقداست که درفضای جهان فضای نیبولامانند(ستاره های ابری ) گنکره ها(حلقه ها)که جسامت آن مانندکتله زمین بودوجود داشت وسبب تجزیه وانفجارکتله آفتاب گردید.
13- اجسام سماوی به چهاردسته تقسیم شده اند.1 منظومه های سماوی 2سیارات 3 اتحاردمهتاب 4 شهاب ثاقب یاستاره های دنباله دار.
14- حرارت درسطح آفتاب (6000)درجه سانتی گیراد میباشدوبه استقامت مرکز به میلیون ها درجه میرسد.
15- علمای نجوم شناسی وستاره طبقات خارجی آفتاب رابه سه طبقه متمایزتقسیم بندی کرده اند. 1 فوتوسفیر2کرموسفیر3کارونا(تاج آفتاب)
16- قسمت اعظم کرموسفیر را%70 هایدروجن تشکیل داده است.
17- آفتاب حرکت محوری خودرادرظرف(24)روز و(16)دقیقه تکمیل مینماید.
18- کوچکترین سیاره نظام شمسی عبارت از(عطارد)میباشد که (58)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد. ونزدیکترین سیاره به آفتاب میباشد.
19- عطارد سیاره است که حرکت وضعی واتقالی خودرادریکوقت تکمیل میکند.
20- قسمت اعظم گازات نظام شمسی را(%55هایدروجن)و(%44هیلیوم)تشکیل میدهد.
21- سیارۀ زهره (108)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد.
22- مریخ دارای دوقمربوده و(227)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد.
23- بزرگترین سیاره نظام شمسی مشتری نام دارد ودارای(12)قمرمیباشد. و(778)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد،حرکت وظعی اش درظرف(9)ساعت و(50)دقیقه وحرکت انتقالی اش در(4333)روز(12سال میشود)صورت میگیرد وحرارتش فوق العاده زیاد وزندگی درآن ناممکن است.
24- بعدازمشتری زهل بزرگترین سیاره نظام شمسی میباشد(ازنگاه جسامت)ودرفاصله ازآفتاب ششمین سیاره است.
25- بدور زحل دوحلقه سفیدودرخشان موجوداست ودارای(10)قمرمیباشدو(1428 )میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد.
26- اورانوس دارای (5)قمربوده. حرگت وظعی (10 ساعت و44دقیقه)وحرکت انتقالی در(84سال و7)روزصورت میگیرد.
27- نپتون دارای (2)قمربوده ،ازنگاه جسامت درجه چهارم سطح آن خیلی گرم زندگی ناممکن میباشد وازسمت شرق بطرف غرب حرکت میکنند.
28- پلوتودرسال(1932)توسط تومیاق کشف شد. آخرین ودورترین سیاره نظام شمسی بوده(5614)میلیون کیلومترازآفتاب فاصله دارد هوا وقمرندارد.
29- نزدیکترین جسم سماوی به زمین عبارت ازآفتاب میباشد.و(49)مرتبه نظربه زمین خوردترست.
30- علت آبی دیدن آسمان ازسطح زمین عبارت ازموجودیت آبهای سطح زمین میباشد.
31- اگرزمین دربین آفتاب ومهتاب قرارگیردونوربه مهتاب نرسدخسوف(مهتاب گرفتگی)روخ میدهد.
32- اگرمهتاب دربین زمین وآفتاب قرارگیردونورآفتاب به زمین نرسدحادثه کسوف(آفتاب گرفتگی)روخ میدهد.
33- بطلموس متقدبودکه زمین درمرکز نظام شمسی قراردارد.
34- نظریه بیظوی بودن مدارهای سیارات نظام شمسی توسط (ژان کپلر)ارایه گردید.
35- نخستین بارنظریه کروی بودن زمین را(فیثاغورث)اظهارکرد.
36- افتادگی قطبین(21.62)کیلومترمیباشد.
37- بزرگی وجسامت زمین راباراول بطلموس موردبحث ومطالعه قرارداد،ومحاسبه اش (4)مرتبه خوردترازمحاسبه اصلی زمین بود.
38- کپلرشارگردتایکوبود.
39- زمین یگانه سیاره برای زندگی وحیات بشری بوده جیوفزیک دانان ضخامت زمین را واحداندازه گیری همه سیارات نظام شمسی دانسته اند.
40- زمین(10322000)مرتبه ازآفتاب کوچکتراست. وبصورت عموم دارای پنج نوع حرکت میباشد.1حرکت وظعی2حرکت انتقالی3حرکت نوسانی4حرکت زمین جانب ویگا5حرکت زمین باسحابه کهکشانی به استقامت نامعلوم.
41- مساحت سطح زمین(5109.10بتوان 8کیلومترمربع)حجم زمین(108332.10بتوان 12کیلومترمربع)میباشد.
42- زمین ازطرف غرب بطرف شرق بدورمحورش دوران وحرکت میکند.
43- درچهاردقیقه یکدرجه طول البلدازمقابل شعاع آفتاب میگذرد. ودر(24)ساعت (360)درجه طول البلدازمقابل شعاع آفتاب میگذرد.
44- علت پارچه شدن سنگهادربیابان عبارت ازاختلاف درجه حرارت درجریان شب وروزمیباشد.
45- طول مدارزمین(931)میلیون کیلومترمیباشد.
46- زمین درمدارهستوی خودفی ساعت(92.8)کیلومتررابدورآفتاب می بیماید.
47- برادلی(انگلیسی)حرکت انتقالی زمین رادرسال(1727م)نظربه قایل شعاع ستاره گان رابه اثبات رسانید.
48- درحصه اوج(بلندترین)فاصله زمین ازآفتاب(151)میلیون کیلومترمیباشد. ودرحصه حضیض(پاین ترین)زمین ازآفتاب (149)میلیون کیلومترمیباشد.
49-مرادازاعتدال (مساوی شدن شب وروز)در دروز اول بهاروروز اول خزان میباشد.
50- اعتدال دراوایل ماه حمل و اوایل ماه میزان امکان بذیراست.
 51- اگردرنصف کره شمالی تابستان باشددرنصف کره جنوبی  کره زمین زمستان است .
52- انقلاب شمسی تابستان وزمستان دراوایل سرطان وجدی صورت میگیرد.
53- ازلحاظ فیصدی(%71)روی زمین راآبو(%29)آنراخشکه تشکیل میدهد.
54- مساحت قاره آسیا(44.2)میلیون کیلومترمربع میباشد.
55- مساحت قاره امریکای شمالی وجنوبی(42.3)میلیون کیلومترمربع میباشد.
56- مساحت قاره افریقا(29.8)میلیون کیلومترمربع میباشد.
57- مساحت قاره اروپا(10)میلیون کیلومترمربع میباشد.
58- مساحت قاره آسترالیا(9.000)میلیون کیلومترمربع میباشد.
59- مساحت قطب جنوبی انترکتیکا (13.3)میلیون کیلومترمربع میباشد.
60- مساحت بهرالکاهل(180)میلیون کیلومترمربع میباشد.
61- مساحت بهراطلس وبهرمنجمدشمالی (106.5)میلیون کیلومترمربع میباشد.
62- مساحت بهرهند(75.0)میلیونکیلومترمربع میباشد.
63- مجموعه مساحت زمین(510.5)میلیون کیلومترمربع میباشد.
64- مساحت کل خشکه زمین(148.6)میلیون کیلومترمیباشد.
65- مساحت کل ابهار(بحرهای)کره زمین(361.5)میلیون کیلومترمیباشد.
66- قانون سه گانه کبلرراجع به حرکات سیارات بدورآفتاب میباشد.
67- سیارات نظام شمسی به ترتیب عبارتنداز1عطارد2زهره3زمین4مریخ5مشتری6زهل7اورانوس8نپتون9پولوتو.که تعدادآنها(9)سیاره میباشد.
68- هرگاه زمین دارای حرکت انتقالی نمی بودچه روخ میداد؟   ماه،فصل وسال نمی بود.
69- بصورت عموم درنظام شمسی (31)قمروجود دارد.
70- طول یک سال نوری درحدود(9)تریلیون کیلومترمیباشد.
71- فوتوسفیرعبارت ازطبقه سطحی آفتاب میباشد.
72- سلسله جبال بزرگ سطح زمین به دوگروپ تقسیم شده اند.که عبارتنداز1سلسله آلپ وهمالیه2حلقه بزرگ کوهستانی سواحل بزرگ (بهرالکاهل)
73- خطیکه زمین رابه دوحصه(دونیم کره شمالی وجنوبی)تقسیم میکندعبارت ازخط استوأمیباشد.
74- درمناطق تکتونیکی معاونین دریابه زاویه قایمه(%90)بدریای اصل وصل میشوند، درکشورمامثلادربامیان وتمام سلسله هندوکش .
75- دریاهای که دارای شبکه پنجه یی باشنددرمناطق رسوبی دیده میشود.
76- درکدام یک ازمناطق ذیل معاونین دریاقوسهای منظم وغیرمنظم راتشکیل میدهد؟ درمناطق آتشفشانی.
77- تراکم دریادرکدام مناطق زیادتر است ؟ درمناطق رسوبی
78- اشتکال چه مفهوم دارد؟ تخریب مواداطراف دریاوتشکیل دره را اشتکال گویند.
79- دره به چندنوع میباشد؟ دونوع(یخچالی ورودخانه)
80- نقشه های توپوگرافی : ازوسایل مهم جغرافیه فزیکی است که اساس تحقیقات سطح زمین راتشکیل داده معلومات مفیدی برای کارهای علمی وتطبیقات جغرافیای ارایه مینماید. درلابراتوارهای جرافیایی مثال زنده وتطبیق طبیعت رابوسیله نقشه میتوان معرفی کرده وقدم اول تحقیقات علمی بخش جغرافیه میباشد.
81- سیستم کواردچیست ؟ موقیعت تمام پدیده های سطح زمین توسط آن تعین میگردد.واین خطوط ازاساسات مهم هندسی بوده که به واسطه آن(خطوط عرض البلدوطول البلد)موقیعت یک نقطه یاساحه معین تعین شده میتواند.
82- کواردنیت های جغرافیای به چند نوع میباشد؟دونوع(دوایرطول البلدوعرض البلد).
83- بزرگترین دایره عرض البلدعبارت ازخط استوأاست.
84- تمام دوایرعرض البلدوطول البلدبایکدیگرعموداند.
85- نظربه تقسیمات  درهر نیمکره به چه تعداددوایرعرض البلدموجوداست؟ جواب (3.24ضرب 10 بتوان 15)ویا(324000)دوایرعرض البلدوجوددارد.
86- کوچکترین دایره عرض البلدکه شعاع آن صفرباشددرکجاموقیعت دارد؟  جواب درقطبین.
87- تمام دوایرعرض البلدباهم دیگرموازی اند.
88- دوایرطول البلدکدام استقامت رادارااست؟استقامت شمال وجنوب را
89- نصف النهارچسیت؟ دوایرطول البلد
90- مبدأنصف النهارکه ازخط گرنویچ لندن میگذردچنددرجه قبول شده است؟  جواب (صفردرجه)
91- به استقامت خط گرنیوچ چند درجه طول البلدموجوداست؟ جواب(180درجه)بطرف شرق و(180درجه)بطرف غرب.
92- شعاع آفتاب دریکساعت ازچند درجه نصف الهنارمیگذرد؟   جواب (15)درجه
93- رنگ سبزدر روی نقشه چه رامعرفی میکند؟ جواب نباتات وجنگلات را
94- رنگ سرخ ویا سیا در روی نقشه چه رامعرفی میکند؟  جواب تراکم نفوس را
95- رنگ آبی در روی نقشه چه رامعرفی میکند؟ جواب عناصرمایع(آب را)
96- رنگ قهوه یی در روی نقشه چه رامعرفی میکند؟ جواب برجستگیهای روی زمین را
97- مقیاس نقشه عبارت است از؟  جواب   1فاصله نقشه  2فاصله سطح زمین.
98- اصطلاح (ای پی سودای)چیست؟  تغیرات جویی که بصورت پیهم ومتمادی به میان میاید.
99- برای مطالعه یک ناحیه؟ زمان طولانی لازم است
100- اصطلاح مترولوجی یاهواشناسی رابرای باراول کی بکاربرد؟ جواب ارسطو
101- خصوصیات اقلیمی یک ناحیه توسط کدام فکتورمشخص میشود؟  توسط درجه حرارت نزول برف وباران فشارهواوجریان باد.
102- بصورت عموم چند%هوای زمین رانایتروجن تشگیل میدهد؟   %79
103- بصورت عموم چند%هوای زمین رااکسیجن تشکیل میدهد؟     %21
104- وزن تمام اتموسفیرچنداست؟   شانزده ضرب ده بتوان صد تن   یک اندازه کمترازازثقل کتله زمین.
105- تاحال علما تاچه اندازه ازاتموسفیرزمین رامطالعه وتقسیم بندی کرده اند؟ تاارتفاع(1650)کیلومترمربع
106- اتموسفیرزمین ازچندطبقه تشکیل شده است؟ ازپنج طبقه
107- وزن درکدام طبقه بیشترموجوداست؟ دراستراتوسفیر.
108- تشکیل ابروباران درکدام طبقه صورت میگیرد؟ درتراپوسفیر
109- هرقدرکه ازسطح زمین بالامیروم فشاراتموسفیرچه میشود؟  فشاراتموسفیرکم میشود.
110- حرارت کدام طبقه نسبت به حرارت مگمای زمین بیشتراست؟ ریگزوسفیر.
111- فشارنامل اتموسفیرعبارت ازچند درجه است؟ (760)ملی مترهارسپاور.
112- آفتاب درهرثانیه چقدرانرژی حرارتی تولیدمیکند؟ (126)تریلیون هارسپاور
113- چند%انرژی آفتاب به اتموسفیرجذب میشود؟   (%5)
114- کدام ترمامیتربسیارمعمول است؟ سلسیوس یاترمامیترسانتی گراد.
115- امواج آفتاب وقتی تولیدحرارت میکند؟ که به مانع تصادم نماید.
116- چرا دراقشارجوی نسبت به سطح زمین حرارت کم است؟ زیرا اتموسفیرازیک ماده رقیق تشکیل شده است.
117- کدام مناطق انرژی آفتاب رابه فیصدی معین منعکس میسازد؟ مناطق دارای احجارآحکی وسفیدباشد.
118- کدام مناطق انرژی آفتاب راخوب جذب میکند؟ مناطق دارای احجاروخاک سیاه
119- بصورت اوسط آفتاب درفی دقیقه چه مقدارانرژی حرارتی را درسطح زمین تولید میکند؟1.69 گرام کالوری
120- کدام مناطق حرارت بیشتر آفتاب رابخودجذب میکند؟ مناطق مرتفع که امتدادآن موافق به طول البلد باشد.
121- کدام مناطق دیرتروکمترگرم میشود؟ که امتدادآن موافق عرض البلدباشد.
122- کدام مناطق خوبترگرم میشود؟ مناطقیکه درمقابل شعاع آفتاب واقع شود(%75)حرارت راجذب میکند.
123- حرارت ثابت آفتاب که بطورمتوسط(1)سانتی مترمربع حساب شده با(1.94)گرام کالوری برابراست.
124- درجریان روزباد ازکدام جانب به کدام جانب میوزد؟ ازجانب خشکه جانب بهرمیوزد.
125- درجریان شب باد ازکدام جانب به کدام جانب میوزد؟ازجانب بهرجانب خشکه میوزد.
126- گرمترین وقت روز بین(12 الی2)بجه روز میباشد.
127-سردترین وقت روزبین(6الی7)بجه صبح میباشد.
128- حدوسطی حرارت عبارت است از ؟ جواب =حداصغری+حدوسطی
129- امپیلچیودعبارت است از؟ جواب امپلیچیود=حداصغری-حداعظمی
130- اگراختلاف حرارت یک منطقه درجریان شب وروز زیادباشد؟ پس منطقه مذکوردارای اقلیم بری یاکوهستانی است.
131- اگراختلاف حرارت یک منطقه درجریان شب وروزکم باشد؟پس منطقه مذکوردارای اقلیم بهری است.
132- ایزوتورم چیست؟ خط که نقاط مشابه حرارت راباهم وصل کند(در روی نقشه)ایزوتورم نامیده میشود.
133- ایزوهایت چیست؟ خط که نقاط مشابه بارانی رابا هم وصل کند.ایزوهایت نامیده میشود.
134- ایزوبارچیست؟ خط راگویندکه نقاط دارای فشارجوی مشابه راباهم وصل کند.
135- ایزوهپس چیست؟ خط که نقاط هم سطح ازبحر راباهم وصل کندایزوهپس نامیده میشود.
136- ایزوبات چیست؟ خط که اعماق مشابه ابحار،جهیل هاوبحیره هاراباهم وصل کندایزوبات نامیده میشود.
137- بارومیتربرای باراول توسط(توری چیلی ایتالوی کشف شد)
138- یک اتموسفیرفشارعبارت از(769)ملی مترهارس باوراست.
139- اگرداخل بهرشویم درهر(10)متریک اتموسفیرفشارتزآیدمیکند.
140- درکدام یک ازنقاط ذیل آب زودترغلیان میکند؟جواب درنقاط مرتفع
141- ساحه فشارپست عبارت از(هوای گرم که هوای آن تنزیل میکند)
142- ساحه فشاربلندعبارت از(هوای سردکه هوای آن تزایدمیکند)
143- درکدام مناطق ساحه فشاربلندتولیدمیشود؟ درمناطق کوهستانی)
144- آله که سرعت باد رادرهرثانیه اندازه میکندعبارت است از(انی مومتر)
145- درکدام مناطق ساحه فشارپست تولیدمیشود؟ در دشتهای گرم واطراف استوأ
146- کتله هوای گرم دارای ؟جبه گرم است
147- کتله هوای سرددارای؟ جبه سردیاکولدفورنت است.
148- بارندگی بیشتردرکدام مناطق صورت میگیرد؟درمناطق استوایی
149- ابرهای که بالاتراز(6000متر)ارتفاع دارندعبارت انداز؟سیروس*سیروکولمبوس*سیراسیتراتوس.
150- ابرهای که بین(2000الی6000متر)بوجودمیاید؟التوکومولوس *التوستراتوس.
151- ابرهای مه درارتفاع کمتراز(2000متر)تشکیل میشودعبارت است از؟*ستراتوکومولوس* ستراتوس*نیمبوستراتوس
152- کدام ابرهااغلبآدرتابستان بوجودمیاید؟ کومولونیمبوس.
153- کدام ابرها اغلبآدربهار،خزان وتابستان بوجودمیاید؟نیمبوستراتوس
154- آسمان صاف وابرآلودتوسط(پیلیوگراف)مشاهده میشود.
155- ابرهای (نیمبوس)درجبه هوای سردتشکیل میشود.وسبب بارندگی شدیدمیشود.
156- اندازه بخارت آب در(اتموسفیر)دراصطلاح جغرافیای بنام رطوبت(هومیدیتی)یادمیگردد.
157- رطوبت مطلقه درکدام مناطق بیشتراست؟ درهوای گرم استوایی
158- رطوبت مطلقه درکدام منطقه کمتراست؟ درهوای سردوقطبی
159- رطوبت مخصوصه هواچیست؟ تناسب وزن بخارات آبی و وزن مرطوب را رطوبت مخصوصه گویند.
160- رطوبت توسط (هگرومتر)اندازه میگردد. وموی سردرآن بکاربرده میشود.
161- وزن بخارت آب به چه افاده میشود؟به گــــــــــــرام.
162- وزن هوای مرطوب به چه افاده میشود؟ به کیلوگرام.
163- رشدونموی نباتات به رطوبت ارتباط مستقیم دارد.
164- علت کمبودنباتات درصحراها چیست؟ کمبودرطوبت
165- جاهای که رطوبت آن اضافه بوده بارنگی آن بیشتراست مثل(جزایرهاوایی*پاکستان شرقی*وکامرون درافریقا
166-حداعظمی بارندگی درمناطق استوایی صورت میگیرد. ومقداربارنگی آن از(2000-3000ملی مترمیرسد.
167- مقداربیشتربارندگی درنوای کوهستانی (هومالیا)صورت میگیرد.
168- محیط فشارپست وبلندبه مقداربارندگی ارتباط ؟مستقیم دارد.
169- اقلیم به پنج دسته تقسیم شده است ومناطق اقلیمی عبارتنداز*استوایی*تحت استوایی*معتدله*تحت قطبی*قطبی
170- ویلیم کرین نقشه های جدیداقلیمی راترتیب ودر دسته بندی مناطق ازحروف لاتین کارگرفت.
171- مناطقکه دارای اقلیم بارانی اندبین(5)درجه جنوبی خط استوا موقیعت دارد.واختلاف هوادربین شب وروز کم است.
172- مناطقکه دارای اقلیم مجاوراند بین(20-25)درجه عرص البلددرشمال وجنوب خط استواموقیعت دارند.
173- درماه حمل ومیزان شعاع آفتاب بالای زمین درخط استوأعمودمیتابد.
174- درماه سرطان شعاع آفتاب بالای زمین درخط سرطان عمودمیتابد.
175- مناطقکه دارای اقلیم تحت استوایی اندبین(20و40)درجه عرض البلدواقع اند.اختلاف درجه حرارت آن به(20)درجه سانتی گرادمیرسد.
176- جاهایکه بارندگی درآن درایم تابستان صورت میگیردعبارتنداز(چین شرقی*فلوریدا*جنوب شرق آفریقا وآسترالیا.
177- جاهایکه بارندگی درآن درایام زمستان صورت میگیرد عبارتنداز(منطقه مدیترانه،کالفورنیاوجنوب شرق آسترلیا.
178- مناطقکه دارای اقلیم معتدله اندبین عرض البلدهای (40و60)درجه عرض البلددرنیمکره شمالی وجنوبی موقیعت دارد.
179- مناطقکه دارای اقلیم قطبی انددرآنجاشش ماه روز وششماه شب است. ودرقطب کره زمین وجود دارد.
180- اقلیم تحت قطبی دربین(60و75الی80)درجه عرض البلدشمالی وجنوبی موقیعت دارد،فصول سال غیرمتناطراست ،یعنی اگردرنیمکره شمالی تابستان باشددرنیمکره جنوبی زمستان است .واین مسله نظربه میلان محورکره زمین بوجودمیاید.
181- چهارعنصرمهم ومؤثردراقلیم عبارتنداز:درجه حرارت –نزول برف وباران-رطوبت وفشارهواوجریان باد.
182- میدان محورزمین باعرض البلدصفری آن چنداست؟ 23 درجه است.
183- کارتوگرافی عبارت ازعلم نقشه کشی میباشد.
184- عمل فوتوسنتزسایکل آب وسایکل نایتروجن درکدام طبقه اتموسفیرصورت میگیرد؟تروپوسفیر.
185- تشخیص حدوداربعه درسطح زمین توسط کدام آله امکان پذیراست؟ کمپاس
186- گرمترین منطقه جهان عبارت از(عزیزا)است.
187- کوهای هومالیه درکجاواقع اند؟درآسیا بین هندوچین.
188- اصطلاح سایکلون چه معنی دارد؟مرکزفشارپست راسایکلون گویند.
189- اصطلاح (فلودی)چه معنی دارد؟ خم وبیچ ها
190- ترمامیترفرانهایت اکثرآدرکشورهای کامنولت،برطانیه وانگلوساکسون استعمال میگرددکه درجات آن از(32شروع تا212 درجه)میباشد.
191- علمأیونان قدیم مناطق اقلیمی رانظربه تأمین آفتاب به سه منطقه اقلیمی تقسیم نموده اند.(*اقلیم استوایی*اقلیم منطقه معتدله*اقلیم منطقه قطبی یاسرد.
192- اصطلاح ای پی سنتز چه معنی دارد؟ مترسم محراق زلزله درسطح زمین راایپی سنتزگویند.
193- سردترین سیاره نظام شمسی پولوتومیباشد.
194- چهارقمرمشتری توسط گالیله کشف شد.
195- اقمارعبارت ازاجسام خورسماوی است که بدوریک سیاره معین درحرکت اند.
196- هرگاه دریک منطقه مقداربارندگی درطول سال کم واختلاف درجه حرارت درجریان شب وروززیادباشدآن منطقه اقلیم صحرایی دارد.
197- سیاره: اجسام سماوی اندکه ازخودنورنداردوبدورآفتاب درحرکت اند.
198- ستاره: عبارت ازاجسام گازدارسماوی اندکه مولدنوروحرارت اند.
199- شهاب ثاقب: عبارت ازسنگهای بزرگ آسمانی اندکه درفضأبه شکل ثاقب اخذموقع نموده اند.
200- بزرگترین بحرجهان عبارت ازبحرالکاهل میباشد.
201- بزرگترین بهیره جهان عبارت ازبحیره مدیترانه میباشد.
202- درنقشه سیاسی جهان بیشترازچندکشورموجوداست؟بیشتراز(200)کشورموجوداست.
203- خط استوأسالانه چندمرتبه درمقابل شعاع آفتاب عمودواقع میشود؟ دومرتبه
204- قوه جاذبه مهتاب نسبت به زمین (1.6)مرتبه کمتراست.
205- لکه های آفتاب دراثرحرکت وضعی آفتاب بوجودمیاید.
206- درجه طول البلدیکی ازعوامل اندکه براقلیم یک منطقه مؤثراست.
207- بادهای موسونی درمناطق غرب وشمال آسیابیشترحاکم است.
208- علت نبودن حیات درمهتاب نبودن اتموسفیراست.عمیق ترین گودال دربهرالکاهل موقیعت دارد.
209- دوام لکه های آفتاب مدت (11)سال رادربرمیگیرد.
210- سرعت حرکت وظعی زمین درناحیه قطبین بیشتراست.
211- خط کانتورکدام نقاط رانشان میدهد؟ نقاط دارای ارتفاع مساوی رانشان میدهد.
212- جغرافیه بشری: علمیست که انسانرادرمحیط طبعی مورد مطالعه وتحقیق قرار میدهد.
213- محیط جغرافیه: عبارت ازهمه موجودات،وقایع،عوامل خارجی زمین است که طورمستقیم وغیرمستقیم دریک ساحه تأثیرمیکند.
214- درمهتاب هوا وجودنداردوساحه فعالیت زندگی درآنجا مساعدنیست – به نسبت کمبودقوه جاذبه درسطح آفتاب غازات وسرعت فرارآن زیادمیباشد.
215- برای اولین باردرسال(1957م)موشکی به فضأفرستاده شد.واز(30)سال به اینطرف موشکهای فضایی توسط امریکایی ها وروسهاخاصتآبه مهتاب فرستاده میشود.
216- درسال(1961م) اولین باانسانی که به فضأفرستاده شدودراپولوی فضایی بدورزمین سفرنمودفضانورد روسی (گاگارین)بود اما اوبه مهتاب پاین نشد.
217- اولین فضانوردان که به مهتاب باین شدندامریکایی ها(آرمسترنگ،ادوین،الدرین ومایل کولتربودند)
218- انسان درحالت بدوی تابع محیط بود.
219- استقرارنفوس درشهرهابیشتراست.
220- کدام یک ازموجودات حیه ذیل بجزازمحیط اصلی خویش درمناطق دیگر امرارحیات نمی توانند؟  نباتات
221- اکثریت نفوس بیشتردرکدام مناطق تمرکزیافته اند؟ درمناطق معتدله واستوایی
222- عقب مانده ترین مردم جهان عبارت است از؟مردم بومیان وباتاگونی(درقطب شمال وجنوب)
223-مراکزبزرگ اجتماعات بشری عبارتس از؟شهرهای بزرگ ومراکزصنعتی وتجارتی،وزراعتی
224- درسال(1979م)نفوس جهان بالغ بودندبر(3.8)ملیاردنفر.
225- پرنفوس ترین ممالک جهان عبارت است از(چین،هند،شوروی سابق وامریکه.
226- کدام یک ازممالک ذیل نسبت به افغانستان(2.5)مرتبه خوردتراست امانفوس بیشتردارد؟انگلستان
227- سه عنصرمهم تفکیک گروهای بشری عبارتنداز:نژاد،مذهب ولسان.
228- نژادعبارت ازچیست؟ عبارت ازخصوصیات جسمی وفزیکی گروه ازبشراست.
229- تعدادافرادیکه دارای نژادزرداندچندنفراست؟ بالغ بر(11000)میلیون نفر.
230- تعدادنژادسفیدبالغ بر(1000)میلیون نفرمیرسد.
231- تعدادنژادسیاه بالغ بر(250)میلیون نفرمیرسد.
232- اکثریت نژادزرددرکجازندگی میکنند؟ درچین مرکزبزرگ.
233- زیباترین مردم جهان راکدام مردم تشکیل میدهد؟نژادسفیدیاقفقازی.
اکثریت علمای(انتروبولوجی)یا(نژادشناسی)نژادبشری درحال حاضربه سه گروه (نژادسفیدیاقفقازی-نژادمغلی یامنگولی-ونژادنگروها،تنظیم وگروب بندی نموده اند.
234- خصوصیات نژادقفقازی عبارتنداز(چشمهای سیا،آبی ونصواری ،لبان نازک،بینی استوار،وقدبلندمیباشد .شامل اروپایی شمالی-مدیترانه-آلپ-مصر-ایران-حوزه هندوکش دراین نژادشامل اند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید