خانه > سوالات کانکور دری > سوالات کانکور دری صنف دوازدهم – چهارجوابه

سوالات کانکور دری صنف دوازدهم – چهارجوابه

آب دریا را اگر نتوان کشید         هم به قدر تشنگی باید چشید

1.     « همام » نام اصلی یکی از شاعران زیر است:

1)    فرزدق.         2) جامی .          3) فیروز.          4) هشام.

2.     زین العابدین ، پسر یکی ازین اشخاص است:

1)    امام حسن.     2) امام حسین.      3) امام جعفر.        4) امام محمد.

3.     مؤلف کدام یک از آثار زیر معلوم نیست؟

1)    تاریخ بیهقی.     2) تاریخ طبری.      3) چهار عنصر.     4) تاریخ سیستان.

4.     ویکتور هگو شاعر و نویسنده کدام ممالک ذیل است؟

1)    هالند.     2) فرانسه.       3) آلمان.         4) انگلستان.

5.     انوار سهیلی اثر کیست؟

1)    واعظ کاشفی.     2) خواجه عبدالله انصاری.     3) جامی.      4) هیچکدام

6.     مخزن الاسرار از کیست؟

1)    عروضی سمرقندی.    2) نظام گنجوی.      3) عطار نیشاپوری.    4) فرخی سیستانی.

7.     زادالمسافرین ، اثر کدام یک از اشخاص ذیل است؟

1)    واعظ کاشفی.      2) مولانا .       3) ناصر خسرو.         4) منوچهری.

8.     یکی از آثار ذیل اثر قاضی منهاج سراج است:

1)    تاریخ سیستان.     2) چهار عنصر.      3) تاریخ طبری.        4) طبقات ناصری.

9.     این شعر از کیست ؟ «چون نای بی نوایم از این نای بی نوا/ شادی ندید هیچ کس از نای بینوا»

1)    مسعود سعد.     2)بیدل .    3) خاقانی.     4) سعدی.

10. لافونتن ، شاعر معروف یکی از ممالک زیر است:

1)    فرانسه.     2) آمریکا.     3) آلمان.     4) جاپان.

11. شاهنامه فردوسی اقتباس شده از شاهنامه یکی از اشخاص زیر است:

1)    رودکی سمرقندی.   2) دقیقی بلخی.     3) نظامی گنجوی.     4)عبدالرحمان جامی.

12. نام پدر فرخی سیستانی چه بود؟

1)    جولوغ.    2) محمود.       3) ابوالمظفر.      4) منصور.

13. کمیایی سعادت اثر کیست؟

1)    جامی.    2) حافظ.     3) انوری.      4) غزالی.

14. از آثار شیخ فریدالدین عطال نیشاپوری است:

1)    حدیقه.   2) تذکرت الاولیا.    3) سلامان و ابسال.     4) هیچکدام.

15. یکی از شاعران ذیل در دربار ملوک بامیان که از سلسله سلاطین غور «آل شنسب» اند به سر میبرد.

1)    نظامی عروضی.    2) مسعود سعد.    3) عطاملک جوینی.    4) سنائی غزنوی.

16. چهار مقاله اثر کیست؟

1)    نظامی عروضی.    2) مسعود سعد.    3) عطاملک جوینی.    4) سنائی غزنوی.

17. خواجه عبدالله انصاری در یکی از این سالها چشم به جهان گشود:

1)    343.     2) 355.     3) 370.     4) 396

18. کارنامه بلخ اثر کیست؟

1)    سنایی غزنوی.     2) ابو شکور بلخی.     3) صایب تبریزی.     4) دقیقی بلخی.

19. گلستان اثر شیخ اجل سعدی :

1)    نظم است.    2) نثر مسجع است.     3) نثر ساده است.    4) مثنوی است.

20. عمر خیام از کدام ولایات افغانستان بود؟

1)    بلخ.    2) هرات.    3) سیستان.      4) نیشاپور.

21. مولانا جلال الدین ، به یکی از ممالک زیر منسوب است:

1)    ایران.    2) افغانستان.        3) تاجکستان.      4) هندوستان.

22. کتاب کلیله و دِمنه بهرامشاهی توسط چه کسی از عربی و فارسی در آورده شد؟

1)    فردوسی.    2) خاقانی.   3) ابوالمعالی.      4) دقیقی.

معنی دقیق لغات زیر را دریابید:

23. نُخبه:

1)    برگزیده.      2) خاین.     3) عاقل .     4) جاهل.

24. قلع:

1)    قلعه .   2) بردن.    3) کندن.      4) شمردن.

25. نسیج:

1)    خوانده شده.     2) بافته شده .    3) سوخته شده.   4) پاک شده.

26. کفو:

1)    بی نظیر.        2) همتا.     3) غریب.    4) آشنا.

27. سه دیگر:

1)    سوم.     2) سه تای دیگر.   3) اشخاص دیگر.   4) هیچکدام.

28. تثمیر:

1)    میوه چیدن.   2) میوه فروختن.    3) ثمر رساندن.    4) درخت شاندن.

29. تصلف:

1)    چاپلوسی.    2) صفت کردن.    3) لطف کردن.    4) صورت گرفتن.

30. سترون ( بر وزن قلمزن ):

1)    زن زاینده.     2) زن بیوه .      3) زن عقیم.     4) دختر باکره

31. تشویر:

1)    خجالت.   2) خوشبختی.    3) غمگینی.     4) هیچکدام.

32. در بیت « ز آهو همان کش سپید است موی» کلمۀ « آهو » دارای معنی زیر است:

1)    حیوان وحشی. 2) غزال.     3) عیب.     4) بز کوهی.

33. تشبیه دارای چند رکن است؟

1)    شش رکن.    2) پنج رکن.    3) چهار رکن.      4) دو رکن.

34. در بیت :« شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک/چو بیژن درمیان چاهِ او من» ، « چاه بیژن» عبارت است از :

1)    مشبه .     2) مشبه به.    3) وجه شبه.     4) ادات تشبیه.

35. طرفین تشبیه عبارتند از :

1)    وجه شبه و ادات تشبیه.   2) مشبه و مشبه به.   3) مشبه.    4) مشبه به.

36.در بیت : « سایه بان از سبزه دارد لاله سیرآب او/ لاله سیراب او از سبزه دارد سایه بان» کدام صنعت ادبی وجود دارد؟

1)    ‌تضاد.      2) توشیح.      3) عکس و تبدیل.      4) مشاکله.

37. در سر نوشت گل دو حقیقت رقم زدند      روزی به باغ آمد و روزی به باد رفت.  در بیت فوق این صنعت ادبی وجود دارد:

1)    تلمیح.    2) لف و نشر.     3) سجع    4) تقسیم.

38. هرکه آمد عمارت نو ساخت      رفت و منزل به دیگری پرداخت. در این بیت کلمه های « هرکه و دیگری» عبارتند از :

1)    صفت نسبتی.    2) ضمیر مبهم.    3) ضمیر شخصی.   4) قید زمان.

39. چو بلبل شنید این بنالید زار         که من تیره روزم تویی بختیار. کلمات « شیند و بنالید » عبارتند از:

1)    فعل متعدی.     2) فعل لازم.      3) فعل امر.      4) فعل نهی.

40. اجزای اساسی جمله را یکی از موارد زیر تشکیل می دهد:

1)    فعل و مفعول.    2) اسم و ضمیر.      3) مبتدا و خبر.      4) هیچکدام.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید