خانه > سوالات کانکور دری > سوالات کانکور دری صنف یازدهم – چهار جوابه
سوالات کانکور دری صنف یازدهم – چهار جوابه

سوالات کانکور دری صنف یازدهم – چهار جوابه

سوالات کانکور دری صنف یازدهم – چهار جوابه

به نـام خدا

آب دریا را اگر نتوان کشید           هم به قدر تشنگی باید چشید

          معنی دقیق واژه های  زیر را دریابید !

1-    حمد:

1)      ثنا.                         2) درود.              3) امید .                     4) خشم.

2-     بِخرد:

1)      با خرد.                    2) بی خرد.            3) کم خرد.             4) جاهل.

3-    ناگزیر:

1)      نا مناسب.                2) نا توان.            3) نا شناس.            4) ناچار.

4-    زَهره:

1)      زاهد.                      2) توان.                 3)  زهر آلود.           4) زور.

5-    صیت :

1)      صید.                      2) صورت.              3) آواز              4) صاحب.

6-    یارا:

1)      یار و رفیق.     2) جرئت و توان.        3) همراه و همسفر.        4) یکه و تنها.

7-    بزه کار:

1)      گناه کار.               2) بیکار.              3) نا دان.      4) کارگر.

8-    مهبط:

1)      محبت.                    2) هیبت.        3) بالا رفتن.        4) هیچکدام.

9-    هژبر:

1)      پلنگ.                 2) شیر درنده.     3) حیوان اهلی.       4) گوره خر.

10-  عاذل:

1)      عزل کننده.      2) قضاوت کننده.     3) ملامت کننده.      4) شکایت کننده.

معنی متضاد واژه های زیر را دریابید!

11- عایل:

1)      ثروتمند.                 2) خیانت کار.          3) عالم.           4) ظلم کننده.

12- سوگ:

1)      سخاوت .                 2) شادی .                3) ماتم.         4) هیچکدام.

13- لئیم:

1)      فقیر.                        2) غنی.                 3) سخی.             4) جاهل.

14- وازر:

1)      خیانت کار.             2) بی گناه.          3) گناه کار.       4) عاقل.

15- رقت:

1)      درشتی و تندی.           2) جوان مردی.    3) بی تابی .        4) تنهایی.

معنی مترادف واژه های زیر را دریابید!

16- درفش:

1)      شمشیر.            2) سرمایه          3) علم.         4) احترام.

17-دلیر:

1)      پهلوان.                  2) ترسو.            3) قهرمان.           4) شجاع.

18- سدید:

1)      مستقل.                  2) استوار.         3) مقتدر.            4) شکوه.

19- دهر:

1)      دنیا.                       2) آسمان.              3) زمین .           4) دریا.

20- پائیز:

1)      افسرده.      2) کمان.                     3) خزان.           4) بهار.

21- پنج گنج ( خمسه) اثر یکی از اشخاص زیر است:

1)      سعدی.            2) نظامی.             3) جامی.            4) فردوسی.

22- سعدی ، شاعر یکی از قرن های ذیل است:

1)      قرن دهم.                      2) قرن پنجم.                 3) قرن هفتم.      4) قرن نهم.

23- نصیحت الملوک غزالی، کتابی است در یکی از موضوعات زیر:

1)      پند و اندرز.    2) اخلاق و حکمت  3) عشق و جوانی.    4) ثروت و سخاوت.

24- تاریخ تولد خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در یکی از سال های ذیل اتفاق افتاده است:

1)      743 هـ.ق.       2) 761 هـ.ق.   3) 729 هـ.ق.   4) 726 هـ.ق.

25- دیوان شمس به یکی از اشخاص ذیل منسوب است:

1)      شمس الدین تبریزی.      2) مولانا جلال الدین محمد بلخی.  3) حافظ.   4) رودکی.

26- منوچهری ، شاعر دربار یکی از سلاطین زیر می باشد:

1)      غوریان.            2) ساسانیان.              3) اشکانیان.        4) غزنویان.

27- یکی از شاعران ذیل منسوب به قوم ارلاس یا برلاس قبیله مغول بود:

1)      ابوالمعانی بیدل.            2) رودکی سمرقندی.                 3) فرخی سیستانی.   4) سعدی شیرازی.

28- نخستین کسی که نثر مسجع را به کار برد کی بود؟

1)      مولانا جلال الدین.         2) خواجه عبدالله انصاری.         3) خواجه حافظ.        4) سعدی شیرازی.

29- کدام شاعر سه سال در قلعه «نای» و هفت سال در قلعه های « دهک و سو» زندانی بود؟

1)      انوری.    2) منوچهری.       3) مسعود سعد سلمان.    4) خاقانی.

30-کتاب « راحت الصدور» در تاریخ سلجوقیان و انقراض آن به دست خوارزمشاهیان، اثر کیست؟

1)      ابوالفضل بیهقی.  2) غلام محمد غبار    3) ابوبکر محمد راوندی.     4) خواجوی کرمانی.

31- کلمات آخر ابیات که در صورت با هم مختلف و در آهنگ و وزن یکی باشند ، به یکی از نام های زیر یاد می شود:

1)      ردیف.                        2) قافیه.        3) وزن.              4) هیجا.

32- قصیده دارای چند رکن است؟

1)      دو رکن.             2) سه رکن.          3) چهار رکن             4) پنج رکن.

33- رکن اول قصیده عبارت است از:

1)      گریزگاه.            2) دعائیه.              3) تشبیب.               4) مخلص.

34- « علم دولت نوروز به صحرا برخاست» در این بیت ، کلمه « برخاست » :

1)      فعل ماضی است.   2) فعل حال است.       3) فعل امر است.     4) فعل نهی است.

35- اسم معنا آن است که :

1)      وجود خارجی داشته باشد.      2) به چشم دیده شود.    3) وجود خارجی نداشته باشد.   4) هیچکدام.

36- کلمه « زیبا » عبارت است از:

1)      اسم.              2) فعل.            3) صفت.             4) قید.

37- کلمات « اشتری، غوری ، طلایی و فولادی » عبارتند از:

1)      صفت عادی.      2) صفت برتر.     3) صفت برترین.       4) صفت نسبتی.

38- در بیت زیر کدام صنعت بدیعی وجود دارد؟

پیر شد طبع جهان از گردش گردون پیر          تیر زد  بر خیل گرما لشکر سرمای تیر

1)       تلمیح.      2) جناس تام.         3) جناس زاید.       4) عکس و تبدیل.

39-   در بیت « بیا که  قصر امل  سخت سست بنیاد است/ بیار باده که بنیاد عمر بر باد است» کدام نوع جناس وجود دارد؟

1)      جناس تام.        2) جناس مطرف.       3) جناس زائید.      4) جناس لفظی.

40- یکی از اعداد زیر اقسام سجع را نشان می دهد:

1)      5      2) 4             3)  6           4) 3

41- کلمه که حالت و چگونگی اسم را بیان کند :

1)      حرف است.     2) صفت است.      3) فعل است .        4) قید است.

42- اولین فضا نورد از کدام کشور بود؟

1)      پاکستان.      2) آمریکا.        3) جاپان.        4) روسیه.

43- بیت آخر غزل که معمولاً شاعر در آن تخلص خود را ذکر می کند ، چه نام دارد؟

1)      منبع.      2) مقطع.        3) اساس.        4) هیچکدام

44- غزل در لغت به یکی از معانی ذیل اطلاق می شود:

1)   صحبت و شوخی با زنان.   2) عشق و عاشقی.  3) دوستی و ترانه گویی.  4) هیچکدام.

45- « هوا سرد شد» عبارت است از :

1)    وجه امری فعل.    2) وجه اخباری فعل.   3) وجه التزامی فعل   4) وجه وصفی فعل.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید