خانه > معلومات پهنتون ها > پوهنتون تخار

پوهنتون تخار

پوهنتون تخار

پوهنتون تخار در سال 1370 در شهر پشاور پاکستان در دیار هجرت تحت نام عبدالله ابن مسعود ایجاد گردیده که در سال  1373 به شهر تالقان ولایت تخار انتقال یافت و در سال 1374  ثبت و راجستر وزارت محترم تحصیلات عالی گردید و در همان سال با ایجاد دو پوهنحی شرعیات وزراعت فعالیت های اکادمیک خود راشروع نمود .

در زمان حاکمیت طالبان این نهاد تحصیلی به مانند اکثر پوهنتون های کشور بروی فرزندان این وطن مسدود گردید. تاآنکه با روی کارآمدن اداره موقت این پوهنتون با شروع سال 1381 با چهارپوهنحی شرعیات، ادبیات، زراعت و تعلیم و تربیه  فعالیت های ادامیک خویش را از سرگرفت ودر مسیر کاروان های تحصیلی افغانستان راه خودرا گشود. این پوهنتون دارای 1840 جریب زمین در تپه اورته بز که ازمرکز شهر تالقان حدود 5  کیلومتر فاصله دارد میباشد فعلا سه تعمیر تدریسی و یک تعمیر اداری دارد دو تعمیر اداری و تعمیرتدریسی شرعیات  از بودجه انکشافی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و دو تعمیردیگر پوهنحی زراعت وانجنیری  به کمک مالی وتخنیکی کشور آلمان اعمارگردیده اند چهار باب لیلیه از بودجه وزارت محترم مبارزه با مواد مخدرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حال اعمار شدن است در حال حاضر این پوهنتون دارای هفت پوهنحی وهفده دیپارتمنت فعال میباشد.که قرارذیل اند.

 

  • پوهنحی شرعیات با  دیپارتمنت های فقه وقانون ، تعلیمات اسلامی وثقافت اسلامی 
  • پوهنحی زراعت با دیپارتمنت های  اگرانومی ، اقتصادومالداری 
  • پوهنحی تعلیم تربیه بادیپارتمنت های  تاریخ و جغرافیه، ریاضی و فزیک، کیمیا و بیولوژی و دری 
  • پوهنحی ادبیات بادیپارتمنت هایانگلیسی، ادبیات دری، پشتو و اوزبیکی 
  • پوهنحی انجنیری بادیپارتمنت های سیول 
  • پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی دیپارتمنت های حقوق خصوصی وحقوق عامه 
  • پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت های مالی وبانکی واقتصاد ملی 

این پوهنتون دارای حدودا 90  استاد و بیشتر از2000  محصل میباشد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید